Båtellet med mera, Marstrand 5:39 med flera

Detaljplan för Marstrand 5:39 med flera (Båtellet med mera)

Handläggare: Viktor Zettergren
Dnr: 2013/1416

 

Status

Planförslaget tillsammans med tomtindelningen som ska upphävas har varit utställt under tiden 20 januari - 19 februari 2017. Planförslaget innebär att tomtindelning 14-MAR-602 upphör att gälla.

Kommunstyrelsen har godkänt ovan nämnda planförslag för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Marstrand och omfattar byggnaden Båtellet, med omgivande byggnader, Kungsplan samt ett område på hamninloppets västra sida där det tidigare funnits ett kallbadhus.

 

Syfte

Syfte med planen är att möjliggöra utveckling av Marstrand med kurbad, hotell och vandrarhem i området kring det nuvarande vandrarhemmet Båtellet. Detaljplanen syftar även till att reglera och säkerställa de höga kulturhistoriska värdena hos befintliga byggnader samt reglerar villkoren för hur nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kulturmiljön. 

  Sidan uppdaterades: