Ytterby - fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan för Ytterby

Ytterby: Fördjupad översiktsplan

Handläggare: Linda Andreasson

 

Status

Kungälvs kommun är i ett tidigt skede med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Ytterby. Arbetet handlar om ta fram riktlinjer och strategier för Ytterbys utveckling på lång sikt.

Under våren samlades information in från de som bor i Ytterby, tänker flytta hit, besöker eller verkar här. Tack för alla inkomna synpunkter, dessa är värdefulla för det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen!

 

Områdesbeskrivning

Området för fördjupad översiktsplan visas i kartan ovanför. Den geografiska avgränsningen kan komma att ändras under planprocessens gång. I norr avgränsas området mot Rollsbo industriområde, i öst och söder Nordre älv och naturreservat, i väst följer det avgränsning av serviceort mot landsbygd.

 

Syfte

Syftet med fördjupad översiktsplan är att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar var, vad och hur den fysiska miljön i Ytterby ska utvecklas på lång sikt.

Fördjupad översiktsplan ska svarar mot komunfullmäktiges strategiska mål: ökad tillväxt, attraktivt boende, minskad miljö och klimatpåverkan och minskad segregation.

Fördjupad översiktsplan tjänar som mellanled mellan den kommunöverfattande översiktsplanen 2010 (antagen 2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplanen. På Boverkets webbplats finns mer information om fördjupad översiktsplan.

Bakgrund

Stationssamhället Ytterby ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. GRs strukturbild efterföljs i Översiktsplan 2010 där Ytterby är utpekat som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser.

I Ytterby har det under senaste åren främst planerats och bebyggts i utkanterna och längs med kommande Sparråsvägen (förbindelsen Torsbyvägen - Marstrandsvägen) med undantag för centrumområdet. Genom flytten av den kommunala ridskolan finns nu möjligheter att förtäta och binda samman centrala Ytterby.

För att skapa ett hållbart stationssamhälle antog kommunfullmäktige den 16 juni 2016 förslag om att påbörja arbete med fördjupad översiktsplan för Ytterby (Dnr KS2016/0329).

  Sidan uppdaterades: