Fridhems förskola

Ändring av detaljplan för Tvetens ungdomsbostäder med mera, del av fastigheten Tveten 1:1 med flera

Kungälv: Förskola

Handläggare: Martin Forsman Hallberg
Dnr: KS2016/1784

  

Du kan påverka

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 21 december 2017 – 24 januari 2018. Du hittar handlingarna under Granskning. Du kan också se handlingarna på följande platser:

Stadshusets entréplan, Ytterbyvägen 2, Kungälv, under gällande öppettider.

Du kan lämna dina synpunkter på planförslaget till kommunen senast onsdag 24 januari 2018. Ange diarienummer KS2016/1784. 

Lämna dina synpunkter

Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen senare. 

Om du inte vill uppge namn och adress så kommer dina synpunkter behandlas på samma sätt som muntliga synpunkter. Det innebär att relevanta synpunkter tar vi med oss vidare i planarbetet, men de kommer inte att finnas med i samrådsredogörelsen/granskningsutlåtandet och de ger dig inte rätt att överklaga planen om du är sakägare och vill göra det efter antagande. 

Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i formuläret eller skicka dem till:

Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad
Stadshuset
442 81 Kungälv

 

samråd
granskning
fastighetsägare
arrendator
bostadsrättsinnehavare
hyresgäst
övrigt
Du måste fylla i fältet
Bifogade filer kan vara max 12 Mb. Har du flera filer skickas varje fil för sig.

 

Kommunstyrelsen har genom förvaltningen godkännt planförslaget för granskning enligt 5 kap. 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i det så kallade Fridhemsområdet, öster om Trollhättevägen, cirka 1 kilometer norr om Kungälvs centrum. Området avgränsas av Tvetgatan i öster och av Näckrosen i väst, LSS-verksamhet. I norr avgränsas området av fastigheten Ängegärde 5:1, tidigare fotbollsplan och i söder av ett mindre grönområde. Planområdet omfattar cirka 2 hektar. 

 

Syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra byggnation av förskola i två våningar inom fastigheten Tveten 1:1. 

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur förskolan kan komma att se ut i framtiden.
Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: