Kastellegården 1:380, del av

Detaljplan för del av Kastellegården 1:380

Ytterby: Flerbostadshus

Handläggare: Karin Jern 
Dnr: KS2017/0518

  

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 november – 27 november 2017. Du hittar handlingarna under Granskning. Nu berarbetas inkomna synpunkter.

En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med Länsstyrelsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Behovsbedömningen beslutades av kommunstyrelsen, genom förvaltningen, den 16 juni 2017.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger utmed sydöstra sidan av Enekullsvägen i den nordöstra delen av Ytterby mellan Enekullens villaområde och Gamla Grinden.
 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av fyra stycken flerbostadshus i 5-6 våningar med totalt cirka 135 lägenheter. Planförslaget ger även möjlighet att uppföra garage och cykelförråd med mera. Planerad utbyggnad innebär ett tillskott av små lägenheter med 1-3 rum och kök. Den planerade bebyggelsen får en sammanbindande roll mellan Kungälv och Ytterby. 

  Sidan uppdaterades: