Kastellegården 1:380, del av

Detaljplan för del av Kastellegården 1:380

Ytterby: Flerbostadshus

Handläggare: Karin Jern 
Dnr: KS2017/0518

 

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 29 juni - 1 augusti 2017. 

Planförslaget har av kommunstyrelsen genom förvaltningen godkänts för samråd enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med Länsstyrelsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken.
Behovsbedömningen har beslutats av kommunstyrelsen genom förvaltningen den 16 juni 2017.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger utmed sydöstra sidan av Enekullsvägen i den nordöstra delen av Ytterby mellan Enekullens villaområde och Gamla Grinden.
 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av fyra stycken flerbostadshus i 5-6 våningar med totalt cirka 135 lägenheter. Planförslaget ger även möjlighet att uppföra garage och cykelförråd med mera. Planerad utbyggnad innebär ett tillskott av små lägenheter med 1-3 rum och kök. Den planerade bebyggelsen får en sammanbindande roll mellan Kungälv och Ytterby. 

  Sidan uppdaterades: