Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3

Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 med flera

Kungälv: Bostäder - Handel

Handläggare: Karin Jern
Dnr: 2015/524

Status 

Planförslaget har varit utställt för plansamråd under tiden 9 februari – 8 mars 2016. Den 29 februari hölls ett Öppet hus för sakägare och andra intresserade. Nu håller planförslaget på att arbetas om efter inkomna synpunkter.

Kommunstyrelsen har genom förvaltningen godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid den södra infarten till Kungälvs centrum och omfattar en del av Strandgatan, en galleria och markparkering sydväst om Strandgatan. 

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med nya bostadskvarter med handel i bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra gatan. Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan), förstärka Strandgatan och Västra gatan som centrum- och handelsstråk samt tillskapa fler bostäder i Kungälvs centrum. Planförslaget innehåller omkring 300 bostäder och cirka 2000 kvadratmeter verksamhetslokaler. 

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur Kungälvs stadskärna, delen Liljedal kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: