Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3

Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 med flera

Kungälv: Bostäder - Handel

Handläggare: Karin Jern
Dnr: 2015/524

Status 

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 5 juli - 5 september 2018. Du hittar handlingarna under Granskning. Du kan också se handlingarna på följande platser:

Stadshusets entréplan, Ytterbyvägen 2, Kungälv, under gällande öppettider.

Under granskningstiden finns handläggare tillgänglig för att svara på frågor mellan 14 augusti – 5 september 2018. Du kan lämna dina synpunkter på planförslaget till kommunen senast den 5 september 2018

Just nu har vi problem med synpunktsformuläret nedan, men jobbar på att lösa det så snabbt som möjligt.

Du kan istället skicka dina synpunkter enligt beskrivning nedan via e-post till kommun@kungalv.se eller med brev till Stadshuset, 442 81 Kungälv. Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen senare.

Om du inte vill uppge namn och adress så kommer dina synpunkter behandlas på samma sätt som muntliga synpunkter. Det innebär att relevanta synpunkter tar vi med oss vidare i planarbetet, men de kommer inte att finnas med i samrådsredogörelsen/granskningsutlåtandet och de ger dig inte rätt att överklaga planen om du är sakägare och vill göra det efter antagande.

  • Skriv vilken detaljplan det gäller: Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3
  • Namn
  • Adress, postnummer och ort
  • Specificera om du är fastighetsägare, arrendator, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller övrigt.
  • Skriv dina synpunkter
  • Bifoga filer om du önskar
Lämna dina synpunkter

Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen senare. 

Om du inte vill uppge namn och adress så kommer dina synpunkter behandlas på samma sätt som muntliga synpunkter. Det innebär att relevanta synpunkter tar vi med oss vidare i planarbetet, men de kommer inte att finnas med i samrådsredogörelsen/granskningsutlåtandet och de ger dig inte rätt att överklaga planen om du är sakägare och vill göra det efter antagande. 

samråd
granskning
fastighetsägare
arrendator
bostadsrättsinnehavare
hyresgäst
övrigt
Du måste fylla i fältet
Bifogade filer kan vara max 12 Mb. Har du flera filer skickas varje fil för sig.
Avser behandlingen:

Begäran om planbesked

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen Telefon: 0303-23 80 00 Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:

Elias Örjefelt Telefon: 0303 – 23 80 00 Epost: dataskyddsombud@kungalv.se

Ändamålet med behandling:

Framtagande av detaljplan. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Mottagare av personuppgifter:

Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

De registrerades rättigheter:

Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering. Den enskilde kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Man har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Kategorier av personuppgifter som berörs:

Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mailadress.

Rättslig grund för behandlingen:

Plan- och bygglagen (PBL 2010:9009) Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig som ett led i kommunens myndighetsutövning.

Lagringstid:

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden gällande personuppgiftsbehandling. Har ni klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan ni vända er till dem.

Övriga upplysningar:

Inhämtade uppgifter kommer endast från den registrerade själv. 

 

Detaljplanen omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

Kommunstyrelsen har godkänt ovan nämnda planförslag för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Kommunstyrelsen har genom förvaltningen godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid södra infarten till Kungälvs centrum omfattas av fastigheterna Klocktornet 36 samt delar av Gärdet 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4. Tvärs igenom planområdet sträcker sig Strandgatan. Inom planområdet finns en befintlig galleria samt parkeringsytor.

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med nya bostadskvarter med handel i bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra gatan. Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan), förstärka Strandgatan och Västra gatan som centrum- och handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs centrum. 

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur Kungälvs stadskärna, delen Liljedal kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: