Lycke-Ryr 2:6 med flera

Detaljplan för Lycke-Ryr 2:6 med flera

Kärna: Bostäder - Omvandling

Handläggare: Hans Jönsson
Dnr: 2011/331

 

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 juli - 24 juli 2017. 

Kommunstyrelsen har genom förvaltningen godkänt ovan nämnda planförslag för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter januari 2015.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan. Samhällsbyggnadsutskottet har godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen var att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i anslutning till väg 570, cirka 16 kilometer från Kungälvs centrum. Fastigheterna är belägna på västra sidan av Ryrs dalgång. Området ligger i en trädbevuxen bergssluttning som
faller mot nordost. Till Kärna är avståndet cirka 3 kilometer och till Marstrand cirka 21 kilometer.

 

Syfte

Förslag till detaljplan upprättas genom ett enkelt planförfarande för att skapa förutsättningar för att anpassa befintliga byggrätter för helårsboende samt för att uppföra fyra nya bostäder inom området.

  Sidan uppdaterades: