Magasinet med flera

Detaljplan för Magasinet med flera

Ytterby: Bostäder - Torg

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 5 december 2005 och vann laga kraft den 29 december 2005.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Ytterby och avgränsas av pendelparkeringen i norr, kyrkogården och Runängsgatan i öster, Björkåsvägen i söder och järnvägen i väster.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering av Ytterby centrum med nya bostäder och anläggandet av ett torg. Planen medger att centrumhuset får byggas på med bostäder och att byggrätt ges för bostäder söder om centrumhuset. Planen medger också nya byggrätter för bostäder norr om centrumhuset, samt vid nuvarande busstationen. Busstationen planeras att flyttas till torget i anslutning till järnvägsstationen. Detaljplanen omfattar även en parkeringszon mellan Stationsgatan och järnvägen. 

  Sidan uppdaterades: