Marstrand 73:3, Oscars/Turisten

Detaljplan för Marstrand 73:3, Oscars/Turisten

Marstrand: Bostäder

Handläggare: Karin Svensson, Mikaela Ranweg
Dnr: 2010/2122

 

Du kan påverka

Planförslaget finns utställt under tiden 17 oktober – 7 november 2017. Du hittar handlingarna under Granskning 2. Du kan också se handlingarna utställda på följande platser:

  • Stadshuset, entréplan, Ytterbyvägen 2, Kungälv, under gällande öppettider.
  • Biblioteket i Marstrand, Rådhuset, Marstrandsön, under gällande öppettider.

Du kan lämna dina synpunkter på planförslaget till kommunen senast den 7 november 2017.

Lämna dina synpunkter

Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen senare. 

Om du inte vill uppge namn och adress så kommer dina synpunkter behandlas på samma sätt som muntliga synpunkter. Det innebär att relevanta synpunkter tar vi med oss vidare i planarbetet, men de kommer inte att finnas med i samrådsredogörelsen/granskningsutlåtandet och de ger dig inte rätt att överklaga planen om du är sakägare och vill göra det efter antagande. 

samråd
granskning
fastighetsägare
arrendator
bostadsrättsinnehavare
hyresgäst
övrigt
Du måste fylla i fältet
Bifogade filer kan vara max 12 Mb. Har du flera filer skickas varje fil för sig.

Kommunstyrelsen har godkänt rubricerat planförslag för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Marstrandsön längs Hamngatan/Varvsgatan och omfattar fastigheten Marstrand 73:3.

Syfte

Planens syfte är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder möjliggörs på hela fastigheten Marstrand 73:3 samt att tydliggöra och så långt möjligt värna de kulturvärden fastigheten rymmer, huvudsakligen som en del i stadssiluetten.

Anläggningen är ett exempel på badortsepokens arkitektur och rymmer unika kvaliteter. Särskilt restaurangbyggnaden har värden som bland annat i prövning om byggnadsminnesförklaring har bedömts som omistliga. Anläggningen bedöms inte längre möjlig att bevara i sin helhet och syftet är därför, förutom att bevara restaurangbyggnadens fasad, även att i stora drag återskapa den övriga bebyggelsens exteriöra karaktär för att värna Marstrands stadsstruktur och bebyggelsefront mot vattnet.

En behovsbedömning har gjorts och samråtts med länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2016 att detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan. En Miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

  Sidan uppdaterades: