Marstrand 73:3, Oscars/Turisten

Detaljplan för Marstrand 73:3, Oscars/Turisten

Marstrand: Bostäder

Handläggare: Karin Svensson, Mikaela Ranweg
Dnr: 2010/2122

 

Du kan påverka

Planförslaget har varit utställt för en andra granskning under tiden 17 oktober – 7 november 2017.

Kommunstyrelsen har godkänt rubricerat planförslag för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Marstrandsön längs Hamngatan/Varvsgatan och omfattar fastigheten Marstrand 73:3.

Syfte

Planens syfte är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder möjliggörs på hela fastigheten Marstrand 73:3 samt att tydliggöra och så långt möjligt värna de kulturvärden fastigheten rymmer, huvudsakligen som en del i stadssiluetten.

Anläggningen är ett exempel på badortsepokens arkitektur och rymmer unika kvaliteter. Särskilt restaurangbyggnaden har värden som bland annat i prövning om byggnadsminnesförklaring har bedömts som omistliga. Anläggningen bedöms inte längre möjlig att bevara i sin helhet och syftet är därför, förutom att bevara restaurangbyggnadens fasad, även att i stora drag återskapa den övriga bebyggelsens exteriöra karaktär för att värna Marstrands stadsstruktur och bebyggelsefront mot vattnet.

En behovsbedömning har gjorts och samråtts med länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2016 att detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan. En Miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

  Sidan uppdaterades: