Rishammar 2:2 med flera

Detaljplan för bostäder och förskola i Kareby

Kareby: Bostäder, förskola

Handläggare: Viktor Zettergren

 

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 30 juni - 25 augusti 2017 och den 15 augusti hölls ett Öppet hus för sakägare och andra intresserade.

En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med Länsstyrelsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Behovsbedömningen har beslutats av kommunstyrelsen genom förvaltningen den 27 juni 2017.

Områdesbeskrivning

Områdesbeskrivning

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse och förskola i centrala Kareby. Planförslaget möjliggör för ett nytt område att växa fram i Kareby.

  Sidan uppdaterades: