Kungälvs sjukhus

Ändring av detaljplan för Lasarettet 1 samt del av Gärdet 1:1 och Munkegärde 1:1 (akt 1753)

Kungälv: Sjukhus

Handläggare: Viktor Zettergren
Dnr: 2016/603

 

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 28 september – 15 oktober 2017. 

Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad har upprättat förslag till rubricerade detaljplan. Planförslaget har godkänts av kommunstyrelsen genom förvaltningen för samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Kungälv och avgränsas av E6 i väster, Marstrandsvägen i söder, Karebyvägen i öster och Munkegärde i norr.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till sjukhusets utbyggnadsplaner och göra mindre uppdateringar av planens bestämmelser. Samtliga ändringar av detaljplanen sker inom kvartersmark och är avgränsade till fastigheten Lasarettet 1.

Ändringarna som görs är:

  1. Borttagande av egenskapsgräns
  2. Borttagande av prickmark
  3. Ändring av bestämmelse för prickmark
  4. Ny total byggrätt
  5. Borttagande av källarförbud.

Ett genomförande av den ändrade detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken.


Beskrivning

Utbyggnaden av Kungälvs sjukhus begränsas genom en uppdelning av tillåten byggrätt inom fastigheten Lasarettet 1 (sjukhusområdet). Ändringen föreslår en sammanslagning av byggrätten vilket ökar flexibiliteten utan att för den skull behöva öka den totala byggrätten. Som en följd av den ändringen behöver följdändring göras avseende det förbud mot källare som i gällande detaljplan funnits för fastighetens norra del. Detta förbud föreslås tas bort då det aldrig rört sig om ett totalförbud, dessutom förordas geoteknisk försiktighet genom annan planbestämmelse.

Därtill föreslås en ändring av var byggnader får uppföras genom borttagande av prickmark på två platser. Detta för att möjliggöra uppförandet av en ny sopsugsanläggning på en plats som idag används som parkering samt uppförandet av en reservkraftsanläggning. Planbestämmelsen för prickmark har ändrats till en nyare definition.

Ändringarna bedöms rymmas inom syftet för den gällande detaljplanen.

Genom att detaljplanen ändras bedöms sjukhusets utbyggnadsbehov för den närmaste framtiden göras möjlig.

  Sidan uppdaterades: