Solhaga, Guntorp 2:14 med flera

Detaljplan för Solhaga äldreboende Guntorp 2:14 och Solberga-Bräcke 1:9

Kode: Bostad och äldreboende

Handläggare: Martin Hallberg
Dnr: 2016/0862

 

Status

Planförslaget har varit utställt för plansamråd under tiden 21 september – 12 oktober 2017 och den 27 september hölls ett informationsmöte.

En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med Länsstyrelsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken.

Behovsbedömningen har beslutats av kommunstyrelsen genom förvaltningen den 1 september 2017.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kode tätort och avgränsas i väster av Kode skola och i öster av Kode station. Planområdet är cirka en hektar och nuvarande markanvändning är äldreboende. I områdets västra del ligger en fristående byggnad med bostadsändamål.
 

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva utbyggnad av Solhaga äldreboende genom tillbyggnation i upp till två våningar, i huvudsak på intilliggande fastighet Solberga-Bräcke 1:9 som ägs av Kungälvs kommun.

Beskrivning

Detaljplanens huvuddrag innebär att det skapas fler boendeplatser för Solhaga äldreboende. Intill Solhaga äldreboende äger kommunen en bostadsfastighet som förvaltningen bedömer kunna utnyttjas till äldreboende med anslutning till Solhaga. Cirka tjugo ytterligare bostäder kan inrymmas i en tillbyggnad i två plan bredvid befintlig byggnad. För detta krävs en ny detaljplan.

  Sidan uppdaterades: