Teknik- och miljöbod inom del av Marstrand 6:7 och 6:55

Detaljplan för teknik- och miljöbod inom del av Marstrand 6:7 och 6:55

Marstrand: Verksamhet

Kontaktperson: Linda Andreasson

Status

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 19 maj 2016. Planen vann laga kraft den 21 juni 2017. Lagakraftvunna handlingar finns under rubriken Antagande.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på Koön, inom centralt verksamhetsområde strax norr om färjeläget.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt för befintlig teknik- och miljöbod samt säkerställa passage längs med kajkanten. 

  Sidan uppdaterades: