Flerbostadshus och samfälligheter - matavfallsinsamling

Som fastighetsägare för flerbostadshus, styrelseledamot eller hyresvärd kan du göra stor skillnad för miljön genom att erbjuda de boende möjligheten att sortera ut matavfall.

Mycket av det som slängs i soppåsen består av matrester, närmare 40 %. Istället för att matavfallet går till förbränning kan det omvandlas till biogas som är ett miljöanpassat alternativ till fossila drivmedel som bensin och diesel. Den rest som blir över i biogasproduktionen används som gödning till jordbruksmark.

Införandet av matavfallsinsamlingen sker områdesvis och i etapper. Tidplan och karta.

Under 2015-2017 får alla fastighetsägare, styrelser och hyresvärdar i kommunen erbjudande om att sortera ut sitt matavfall separat. I samband med införandet av matavfallsinsamlingen byter vi ut alla kärl för restavfall. De nya kärlen ägs av Kungälvs kommun och är utrustade med en unik bricka med digital information om typ av abonnemang och adress. Dessutom byter vi ut alla säckställ till nya sopkärl enligt Arbetsmiljöverkets krav på minskad manuell avfallshantering. 

 

Abonnemang

Som fastighetsägare, hyresvärd eller styrelse ska du göra ett val av avfallsabonnemang för din fastighet. De boende behöver alltså inte göra ett val.

 

Valet är gas-klart, det är billigast att sortera!

Den nya renhållningstaxan är viktbaserad och miljöstyrande. Det betyder att det är billigast att välja det mest miljöanpassade abonnemanget ”Matavfall till biogas och biogödsel”. Dyrast abonnemang är att inte sortera ut matavfall.

Väljer du att införa separat insamling av matavfall kan oftast något eller några gröna kärl för restavfall tas bort och ersättas med bruna kärl avsedda för matavfall. Efter valt abonnemang att debiteras du för viktavgift på restavfallet. Med viktavgift för restavfallet kan det vara bra att fundera över övrig sortering av avfallet. Ofta bidrar utsortering av förpackningar till minskade vikter i de vanliga gröna restavfallskärlet och därmed lägre kostnad.

Avfallstaxa för 2017 (pdf, nytt fönster) 

Abonnemang 1: Matavfall till biogas och biogödsel

Boende sorterar ut sitt matavfall i de särskilda papperspåsarna. Påsarna slängs sedan antingen i de bruna kärlen för matavfall eller i underjordsbehållare avsedda för matavfall. I abonnemanget ingår papperspåsar, påshållare och matavfallskärl. Tänk på att om du väljer underjordsbehållare står du själv för införskaffandet av den.

Exempel:
Flerbostadshus med 15 lägenheter med ett 370-liters kärl och ett 660-liters kärl för restavfall och två 140-liters kärl för  matavfall, med varje veckas hämtning. Mängd restavfall är 333 kilo per hushåll i lägenhet och år.

Fast avgift: 15 x 485 = 7 275 kronor
Hämtningsavgift matavfall: 2 x 900 = 1 800 kronor
Hämtningsavgift restavfall, 660-liters kärl: 1 x 2 124 = 2 124 kronor
Hämtningsavgift restavfall, 370-liters kärl: 1 x 1 587 = 1 587 kronor
Viktavgift: 15 x 333 kilo x 1,5 kronor = 7 493 kronor
Summa årskostnad: 20 279 kronor

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

Abonnemang 2: Osorterat avfall

Boende slänger både matavfall och brännbart hushållsavfall i det gröna sopkärlet. Det är det dyraste alternativet då det innebär en högre miljöbelastning.

Exempel:
Flerbostadshus med 15 lägenheter med två 660-liters kärl för restavfall, med varje veckas hämtning. Mängd restavfall är 333 kilo per hushåll i lägenhet och år.

Fast avgift: 15 x 485 = 7 275 kronor
Hämtningsavgift restavfall: 2 x 5 440 = 10 880 kronor
Viktavgift: 15 x 333 x 1,5 kronor = 7 493 kronor
Summa årskostnad: 25 648 kronor

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och i och med det varierar också årskostnaden för avfallshanteringen. Närmare 40% av avfallet i soppåsen består av matavfall vilket ger ytterligare påslag på viktavgiften.

 

Du som inte fått erbjudande om separat insamling av avfall får betala en övergångstaxa. Övergångstaxan är volymbaserad och gäller tills du fått erbjudande om matavfallsinsamling och du har valt abonnemang.

Beräkna antal kärl för matavfall

Du kan enkelt räkna ut hur mycket matavfall som genereras i din fastighet. En lägenhet genererar i genomsnitt 10 liter matavfall per vecka. Multiplicera 10 liter matavfall med antalet lägenheter. Summan du får är så mycket liter matavfall som alstras per vecka för alla lägenheter i fastigheten.

Exempel

Karlssons kåkar har en fastighet med 20 lägenheter. Avfallet hämtas en gång i veckan. Idag har Karlsson två 660 liters kärl. 10 liter x 20 lägenheter = 200 liter matavfall per vecka.

Slutsats: Här bör 2 stycken 140 literskärl räcka om det hämtas varje vecka. Är hämtningsintervallet varannan vecka behövs 3 stycken 140 literskärl. Om ytan finns rekommenderar vi att de båda 660 literskärlen får stå kvar. Annars kan Karlsson byta ett av dem mot ett mindre kärl.

 

Hur går det till?

Börja med att välja vilket abonnemang som ska finnas i fastigheten. Om du väljer abonnemanget ”Matavfall blir biogas och biogödsel” får du bruna papperspåsar, påshållare och informationsmaterial med sorteringsanvisningar till dina boende. Till avfallsutrymmet får du ut ett eller flera bruna kärl avsedda för matavfallet. Du får också nya kärl för restavfall. Kärlen ägs av kommunen och utrustade med en unik bricka med digital information om adress och abonnemang.

 

Att välja abonnemang

För att göra val av abonnemang vill vi gärna komma kontakt med dig som är fastighetsägare, hyresvärd eller styrelseledamot till ett flerbostadshus. Använd detta formulär för att skicka e-post till Renhållningsenheten så återkommer vi till dig på det sätt du önskar.

 

Rätt rustad för matavfallsinsamling

Matavfallsinsamlingen kan innebära en del förändringar i hantering av avfallet för dig som fastighetsägare och för de boende. Det kan vara en god idé att börja fundera på hur avfallsutrymmet ska se ut i god tid innan matavfallsinsamlingen införs i ditt område.

Matavfallskärl eller underjordsbehållare?

De bruna matavfallskärlen rymmer 140 liter och kärlen ingår i abonnemangsavgiften. Eftersom den nya renhållningstaxan är viktbaserade kan det vara bra att fundera över övrig sortering av avfallet. Ofta bidrar utsortering av förpackningar till minskade vikter i det gröna kärlen för restavfall och därmed lägre kostnad.

För lite större fastigheter kan underjordsbehållare vara ett alternativ. Ett exempel kan vara när du som fastighetsägare vill utöka möjligheten att sortera och införa fastighetsnära insamling av förpackningar, och befintligt soprum inte räcker till. Här kan underjordsbehållare placeras utanför fastigheten/fastigheterna och vara ett alternativ till att bygga ett separat sophus. Underjordsbehållare töms med kranbil och är också lämplig där inte finns tillräckliga ytor för sopbilar och kärl. Du som fastighetsägare betalar kostnaden för underjordsbehållaren.

Du får påshållare och påsar till dina boende av oss

När insamlingen startar hos er får du ett startpaket till alla boende. Startpaketet innehåller bruna papperspåsar, påshållare och sorteringsguide till de boende. Du får också skyltar att sätta upp i till exempel avfallsrum eller liknande.

Det är bra att se till att det finns gott om papperspåsar till de boende. Påsarna ingår i abonnemanget "Matavfall blir biogas och biogödsel". Ha gärna påsarna lättillgängligt i avfallsrummet, tvättstugan eller entrén så att de boende lätt kan hämta nya när det behövs.

 

Att tänka på, i avfallsutrymmen med matavfallskärl

Det finns flera olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till före införande av separat insamling av matavfall och placering av matavfallskärl.

Mängd matavfall

En lägenhet genererar i genomsnitt 10 liter matavfall per vecka. Multiplicera 10 liter matavfall med antalet lägenheter. Summan du får är så mycket liter matavfall som alstras per vecka för alla lägenheter i fastigheten.

Exempel

Karlssons kåkar har en fastighet med 20 lägenheter. Avfallet hämtas en gång i veckan.
Idag har Karlsson två 660 liters kärl. 10 liter x 20 lägenheter = 200 liter matavfall per vecka.
Slutsats: Här bör 2 stycken 140 literskärl räcka om det hämtas varje vecka. Är hämtningsintervallet varannan vecka behövs 3 stycken 140 literskärl. Om ytan finns rekommenderar vi att de båda 660 literskärlen får stå kvar. Annars kan Karlsson byta ett av dem mot ett mindre kärl.

Skapa rum för bra sortering

Kärlen och avfallsrummens placering är viktiga för att få en bra avfallssortering. Här är några punkter att tänka på.

Var ska kärlen placeras?

 • Placera matavfallskärl så att obehöriga inte kan slänga skräp i det. Exempel på dålig placering är längs gångstråk och vid parkeringsplatser. Helst skall de stå inomhus eller på inhägnad plats.
 • Placera matavfallskärl längst in i avfallsrummet för att undvika att fel avfall läggs i dem på grund av slarv eller stress.
 • Om kärlen placeras utomhus, undvik om det är möjligt att placera det i direkt solljus eftersom värmen kan bidra till dålig lukt.

Hur ser det ut i avfallsrummet?

Kärlens placering och tydlig skyltning är mycket viktigt för att få en bra avfallssortering. Om avfallsrummet dessutom är välventilerat, städat och väl upplyst är det trevligare att använda.

Ett bra avfallsutrymme:

 • är lättåtkomligt för boende och renhållningsarbetare som hämtar kärlen.
 • är väl upplyst, gärna med automatiserad belysning som tänds när dörren öppnas.
  har gärna fönster, det skapar trygghet för boende.
 • har fungerande dörrar och lås, dörrstopp till dörrar.
 • är lättstädat. Sätt gärna upp städschema och hämtningsschema.
 • har rena kärl och lock, annars är det risk att de inte används. Det är du som fastighetsägare som ansvara för tvätt av kärlen.

Rätt rustad för matavfallsinsamling?

Av matavfallet gör man biogas och biogödsel därför är det viktigt att det är fritt från annat avfall. Matavfallskärlet är fastighetens sista länk i en kedja som startar i hushållens kök. För att få bra sortering är det viktigt att hushållen är rätt rustade.

Se till att:

 • alla boende har en påshållare för papperspåsen med matavfallet, det håller påser torr. Om påsen blir blöt och går sönder leder det ofta till att de boende slarvar eller slutar sortera helt.
 • det alltid finns papperspåsar tillgängliga, till exempel i avfallsrummet, tvättstugan eller entrén. Nya påsar beställer du hos Kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • informera alla boende om påshållaren och papperspåsen.
 • alla boende får informationsmaterial. Du får informationsmaterialet gratis av Kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Hur ser informationen ut? Vad ska läggas var?

För att kunna göra rätt behöver de boende veta vad som är rätt. Därför är information viktig, både den som finns i avfallsrummet och den som går ut till boende.

 • Tydlig och rätt skyltning på alla kärl och inkast, glöm inte att uppdatera skyltarna.
 • Se till att alla boende vet var avfallsrummet ligger och hur hanteringen av matavfall fungerar, till exempel var de kan hämta papperspåsarna och att de använder påshållaren.
 • Informera nyinflyttade, både muntligt och skriftligt. Se till att de får en påshållare.
 • Informera och återkoppla fortlöpande till exempel via tidning eller utskick med faktura.
 • Upprepa viktig fakta med jämna mellanrum, information är en färskvara.
 • Informera alla boende om var de kan lämna förpackningar, grovavfall och farligt avfall om det inte finns i fastigheten.

Personalen är viktig

Fastighetspersonalen har en central roll i avfallshanteringen. De sköter de dagliga arbetet och har direktkontakt med boende.

Personalen bör:

 • känna till hur avfallshanteringen fungerar i Kungälv, till exempel vem som är ansvarig för vad, hur avfallet ska sorteras och hur det återvinns.
 • ha information om kvalitetskontrollen av matavfallet, till exempel vilka krav som finns på sorteringen och vad man kan få anmärkning på.
 • kontrollera avfallsummet innan hämtning. Sätt upp schema över när och hur avfallsrummen städas och kontrolleras. 

Att tänka på, underjordsbehållare

Det finns flera olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till före beställning och installation av underjordsbehållare.

Vilken typ av avfall och vilka mängder?

Avses osorterat hushållsavfall, matavfall eller restavfall? Hur många hushåll berörs? Vilken volym på behållare behövs för rätt kapacitet även under storhelger? Det finns olika typer av behållare med olika storlek som är anpassade till olika typer av avfall.

Var kan behållaren placeras?

Vid val av behållare är det till exempel viktigt att:

 • kroksystemet passar hämtningsfordonet och behållaren placeras så att lyftning kan ske.
 • tänka på eventuella balkonger, gatubelysning och andra hinder som kan finnas för att kunna tömma behållaren på den tänkta platsen.
 • inte placera markbehållaren för nära uteplatser, fönster eller ventilationsintag då buller under tömning från maskinen och lukt från behållaren kan påverka de boende i huset negativt. 

Kontakta kundcenter för rådgivning och godkännande av placeringen av underjordsbehållaren, telefon 0303-23 80 00.

Bygglov

När Renhållningsenheten i samråd med upphandlade entreprenör har godkänt att avfallet går att hämta på den tänkta platsen, ska fastighetsägaren också kontakta Bygglovsenheten för eventuell ansökan om bygglov, telefon 0303-23 80 00.

Säkerhet och hinder vid tömning av underjordsbehållare

Tömning av underjordsbehållare utförs med kranbil. Kranbilen angör vid behållaren och stödben fälls ut för att stabilisera kranbilen i sitt arbetsläge. Kranbilen har en bredd på 2,5 meter, inklusive stödben 4,2 meter. Fordonet är 4 meter högt och 10,5 meter långt. 

 • Välj en plats med plant underlag och ordentligt med utrymme där inte gångtrafikanter, cyklister med flera passerar under hängande last.
 • Avstånd mellan fordonets och behållarens centrum får vara högst 4 meter.
 • Tömningen tar cirka 15 minuter, se till att kranbilens placering inte blockerar framkomligheten för övrig trafik.
 • Kranbilen ska kunna angöra utan att behöva backa.
 • Angöringsplatsen får inte vara placerad vid utfart eller korsning.
 • Det får inte finnas parkerade bilar mellan kranfordon och behållare. Fastighetsägaren ansvarar för att ta kontakt med Kundcenter om eventuellt behov av trafikskylt, telefon 0303-23 80 00.
Insamling av matavfall
 • Matavfall väger mycket, använd därför underjordsbehållare med mindre volym, anpassade för matavfall.
 • Välj gärna en behållare anpassad för matavfall där en insatssäck eller en strumpa används för att skydda behållaren, alternativt behåll kärl för matavfall.
 • Tänk på att om inte avfallet hanteras på rätt sätt kan lukt uppstå, sanera därför regelbundet.
 • Behållaren för matavfall bör vara låsbar för att undvika att annat avfall än matavfall hamnar i behållaren.
Ansvar

Kommunens ansvar

Renova Miljö AB har på Kungälvs kommuns uppdrag ansvaret för insamling, transport och behandling av hushållsavfall från hushåll och verksamheter.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren:

 • ansvarar för att det avfall som uppstår på fastigheten hanteras på ett sådant sätt att vi kan hämta avfallet regelbundet.
 • ska säkerställa att underjordsbehållaren är placerad på en sådan plats att kranbilen kan tömma behållaren, detta gäller även vid omplacering av behållare.
 • ska i god tid ta kontakt med Renhållningsenheten, Kungälvs kommun. Renhållningsenheten utreder om förslaget är förenligt med Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter och att avfallet kan hämtas.
 • ansvarar därefter för att informera berörda hushåll och verksamheter.
 • ansvarar för att anlägga och bekosta; projektering, inköp av utrustning, anläggning/montering, drift och underhåll av markbehållare. Exempelvis behöver behållaren rengöras från lakvatten med en sugbil regelbundet.
 • ansvarar för att transportsäkringen tas bort så att tömning av behållarna kan ske inför installationen. 
  Sidan uppdaterades: