Vanliga frågor och svar om matavfall

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren gällande matavfallsinsamlingen. Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du vända dig till Kundcenter.

Frågor och svar

Frågor om anledning till att sortera ut matavfall

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

För att bidra till en bättre miljö. Utsorterat matavfall rötas till biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och används som gödningsmedel på jordbruksmark.

Är det värt att sortera, blandas inte avfallet ändå till slut?

Så länge matavfallet sorteras rätt blandas det inte med innehållet från något annat avfallsslag. Om matavfallskärlet däremot visar sig innehålla annat än matavfall kan det hända att kärlet töms bland restavfallet.

Varför har Kungälvs kommun beslutat att samla in matavfall?

Ett av Sveriges miljömål är att 50 % av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Detta ligger till grund för Kungälvs kommuns beslut att sortera ut matavfall. I A2020 avfallsplan för Göteborgsregionen, också Kungälvs kommuns avfallsplan finns det mål om att matavfall skall sorteras ut separat och att avfallsmängderna ska minska.

Medför inte insamling av matavfall stora kostnader och mycket arbete?

Omställningen från säck till kärlhämtning innebär en del investeringskostnader för kommunen i startskedet. Den nya taxan är konstruerad så att det ska löna sig att göra rätt, sorterar du ut matavfall separat får du än lägre taxa. Taxan är också viktbaserad vilket innebär att du betalar för det du slänger.

Är det inte bra med hemkompostering längre?

Hittills har hemkompostering varit det bästa sättet att ta hand om matavfall för att återföra avfallet till jorden. Men tekniken går framåt och nu finns det möjlighet att både få energi (biogas) och jordförbättringsmedel (gödsel) ur avfallet.

Frågor om biogas och biogödsel

Vad händer med matavfallet när jag sorterat ut det?

Matavfallet hämtas och körs till en förbehandlingsanläggning i Marieholm, Göteborg. I förbehandlingsanläggningen omvandlas matavfallet till så kallad slurry som sedan fraktas till Falkenberg, Helsingborg och Laholm för att bli biogas och biogödsel.

Vad är biogas?

Biogas består av metangas och koldioxid. Biogasen kan användas direkt för uppvärmning och elproduktion eller som fordonsbränsle efter att gasen renats från koldioxiden.

Vad är det som är bra med biogas?

Framställd biogas som uppgraderas till fordonsbränsle, minskar utsläppen av fossilt koldioxid när det ersätter bensin och diesel. Utsläppen av partiklar, kolväten, kväveoxider och svavelföreningar minskar också vid användning biogas istället för fossilt bränsle.

Vad är biogödsel?

Biogödsel är en rest från rötningsprocessen vid utvinning av biogas. Biogödsel har hög näringshalt och används som gödningsmedel i jordbruket.

Mer information om biogödsel (extern länk)

Vad är det som är bra med biogödsel?

Näringsämnena i matavfallet tas tillvara i biogödsel som ersätter konstgödsel inom jordbruket. Fosfor som används i konstgödsel är en ändlig resurs, vilket gör det viktigt att hitta andra alternativ. Dessutom kräver produktionen av konstgödsel energi som sparas genom att biogödsel används i stället.

Är det bättre att röta matavfall än att bränna det?

Genom att röta matavfall utvinns energi i form av biogas, som kan ersätta fossila bränslen för exempelvis fordon. Biogas bidrar inte med några nettoutsläpp av koldioxid, samt att utsläppen av kolväten, kväveoxider, svavelföreningar och partiklar är låga. Dessutom bildas biogödsel som en restprodukt, som återgår till jordbruket, och bidrar till ett kretslopp av näringsämnen.

Hur mycket biogas och biogödsel ger matavfall?

Av en påse matavfall (cirka 2 kilo) blir det biogödsel som räcker till att odla havre till 11 portioner havregrynsgröt och biogas som en bil kan köra 4 kilometer på.

Hur mycket matavfall samlas in?

Mer än hälften av alla kommuner i Sverige samlar in matavfall på något vis. I hela Sverige samlades 673 180 ton matavfall in år 2012. Varje person ger i snitt upphov till cirka 82 kilo matavfall per år, men långt ifrån allt samlas in i dag. Kungälvs kommun har som mål att samla in minst 50 % av allt matavfall som uppstår i kommunen, vilket innebär ungefär 1 470 ton per år.

Frågor om abonnemang och taxor

Måste jag sortera ut mitt matavfall?

Nej, att sortera ut matavfall är frivilligt. När det är dags för dig att välja abonnemang får du hem en informationsbroschyr och en valblankett.

Varför får jag betala vikt för restavfallet?

Det ska löna sig att göra rätt, ju bättre du sorterar, desto lägre avgift. Det är själva orsaken till att den viktbaserade och miljöstyrande renhållningstaxan införs. Nu blir det lönsamt att sortera ut matavfall separat och annat avfall för återvinning och på så sätt minska vikten.

Hur fungerar vägningen av restavfallet?

Ditt restavfall vägs när ditt kärl lyfts för tömning i renhållningsbilen. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

På kärlen finns en unik bricka med digital information om typ av abonnemang och adress. Renhållningsbilen läser av brickan, uppgifterna blir underlag för den faktura du sedan får. Om vägningen inte fungerar räknas avgiften på genomsnittet för de senaste fem vägningarna. Om du inte har haft fem hämtningar av avfall (till exempel när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

Viktbaserad taxa, betyder inte det att barnfamiljer med blöjbarn som slänger stora mängder blöjor kommer att få dyrare räkningar?

En viktbaserad taxa blir dyrare för den som producerar mycket avfall. Vissa perioder i livet kan av olika anledningar innebära mer avfall än annars, framförallt perioden med blöjbarn. Så visst, en viktbaserad taxa är mindre gynnsam för barnfamiljer. Samtidigt ger en viktbaserad taxa möjlighet för hushållet att påverka sina kostnader. Är hushållet bra på att sortera ut avfall för återvinning så minskar kostnaden. Det finns en rättvisetanke i att du betalar en viss del efter den mängd avfall som du producerar, på samma sätt som du betalar en rörlig avgift för din elförbrukning och VA-förbrukning.

Om det görs biogas och biogödsel av matavfallet, varför får jag inte billigare taxa än den jag har nu?

Kungälvs kommun får betala en behandlingskostnad för avfall som lämnas till förbehandlingsanläggning för matavfall, precis som för det avfall som lämnas till förbränning. Insamling av matavfall till biogasproduktion och biogödselproduktion görs inte för att spara pengar utan vårt motiv är miljöbaserat och utgår från de mål som regeringen och Kungälvs kommun har satt upp för att nå en ökad resurshållning.

Jag hemkomposterar mitt avfall idag. Hur berörs jag av det nya systemet?

Du kan välja mellan att fortsätta kompostera ditt matavfall eller välja att sortera ut det för att det ska bli biogas och biogödsel. Taxan för abonnemanget ”Matavfall blir biogas och biogödsel” är samma som för abonnemanget ”Hemkompostera”.

Vad händer om jag ångrar mitt val av renhållningsabonnemang?

Kontakta kundcenter så hjälper de dig, telefonnummer 0303-23 80 00.

Jag har inte lika mycket avfall längre sen jag började sortera ut matavfall. Kan jag ändra mitt hämtningsintervall?

Du kan ändra hämtningsintervall och storlek på behållare en gång per år utan avgift, skulle du behöva ändra igen får du betala 100 kronor per ändring. Kontakta kundcenter så  hjälper de dig, telefonnummer 0303-23 80 00.

Frågor om kärl och hämtning

Vem äger och ansvarar för kärlen?

Kommunen äger alla hushållssopkärl, men det är du som fastighetsägare som bland annat är ansvarig för att hålla kärlet rent. Om det går sönder eller försvinner får du ett nytt kärl, men om du avsiktligt skadat kärlet kan du bli skadeståndsskyldig.

Vilka storlekar kommer det att vara på kärlen?

Alla enskilda hushåll får ett nytt kärl för restavfall. Väljer du abonnemanget ”Matavfall till biogas och biogödsel” kommer du också att få ett brunt kärl för matavfall. De nya kärlen är i 100 % återvunnen plast. De är dessutom på hjul och är mycket mer ergonomiska jämfört med de säckar som tidigare används i kommunen. Kärlet för restavfall är 190 liter stort och kärlet för matavfall är 140 liter stort. Det nya hämtningssystemet är godkänt av arbetsmiljöverket.

Mer information om hur du utformar ett soprum hittar du här (extern länk).
Information om måtten på kärlen.

Kan jag byta storlek på mitt matavfallskärl?

Alla hushåll som valt abonnemanget ”Matavfall till biogas och biogödsel” får ett brunt kärl för matavfall (140 liter) och ett grönt kärl för restavfall (190 liter). Det bruna kärlet för matavfall finns inte i andra storlekar, större kärl blir för tunga att hantera.

Måste jag ha två avfallskärl?

Ja, om du väljer abonnemanget, ”Matavfall till biogas och biogödsel”. Kommunen har valt tvåkärlsystemet och därför måste du lägga matavfall i ett kärl och restavfall i det andra.

Jag har inte plats för två kärl, vad finns det för alternativ?

Det går bra att ha gemensamma kärl med grannen. Ni delar på båda kärlen, det vill säga både på restavfallskärlet och matavfallskärlet. För att få dela kärl behöver du kontakta kommunen genom anmälan eller ansöka om tillstånd hos Renhållningsenheten. Kontakta vår kundservice på telefonnummer 0303-23 97 83.

Var ska avfallskärlen stå?

På hämtningsdagen måste de kärl som ska hämtas stå ute vid vägen eller på den överenskomna hämtningsplatsen. Handtag och hjul ska vara fritt åtkomliga och vända utåt. Ställ gärna ut kärlet kvällen innan hämtning. Var kärlen står resten av tiden bestämmer du själv, men det måste vara på din egen tomt. Vägen fram till kärlet ska också vara fri från buskar, nedhängande grenar, parkerade bilar, redskap, cyklar och dylikt. Vintertid ska vägen och platsen runt kärlet vara skottad. Placera gärna kärlen i skugga, för att minska risken för dålig lukt.

Vad händer om jag glömt att ställa fram mitt kärl på hämtningsdagen?

Om du glömt att ställa ut ditt/dina kärl och inte kan vänta tills nästa tömning så finns det möjlighet att beställa extra hämtning, inom 1 dygn eller inom 3 dygn. Det kostar 580 kronor för restavfall och 470 kronor för matavfall vid extra hämtning inom 3 dygn. Ring Kundservice, telefonnummer 0303-23 97 83.

Är det fastighetsägarens ansvar att hålla hämtningsvägen fri från snö och halka?

Ja.

När börjar kommunen samla in matavfall i mitt område?

Insamlingen av matavfall startar sommaren 2015 i Ullstorp. Därefter påbörjas insamlingen i centrala Kungälv och hösten 2017 beräknas alla områden har fått sina nya kärl och insamling av matavfall ska fungera. Vill du veta när du kommer få erbjudande om att sortera ut matavfall, se tidplanen.

Hur ofta töms avfallskärlen?

Vanligast är att villor och radhus har tömning varje eller varannan vecka. Sorterar du ut förpackningar och matavfall räcker det oftast med tömning varannan vecka.

Kan jag beställa extra hämtning?

Ja du kan beställa extrahämtning av säck om 60 liter respektive 160 liter vid ordinarie hämtning. Beställ extra hämtning hos kundservice, telefon 0303-23 97 83.

Måste jag ställa ut det bruna kärlet om jag bara har en påse i det?

Ja, för din egen och dina grannars skull bör du ändå ställa fram kärlet. Tänk på att nästa hämtningstillfälle inte är förrän om ytterligare 14 dagar (om du valt varannan veckas hämtning).

Kan jag beställa kärltvätt?

Ja, Kungälvs kommuns entreprenör Renova erbjuder kärltvätt, Beställ kärltvätt på telefonnummer 0303-24 58 60.

Jag har inget matavfall, men vill ha det billigare abonnemanget?

Vår målsättning är att minimera avfallsmängderna, så om du har lite matavfall är det positivt. Däremot blir det ofta mer matavfall än vad man tror. Även om du äter upp alla rester eller ger dem till hunden blir det en del skal och ben. Även lite matavfall kan komma till nytta! En papperspåse med matavfall ger energi för att köra en biogasbil 4 kilometer.

Vad händer med mitt gamla ställ i plåt?

Dessa ställ kommer att hämtas allteftersom de nya kärlen placeras ut, glöm inte att du måste fylla i på valblanketten eller internet om du vill behålla ditt gamla säckställ. Har du ett kärl redan idag kommer det att bytas mot ett nytt som kommunen äger. De gamla kärlen av plast äger Renova.

 

Frågor om papperspåsarna

Var hittar jag papperspåsarna och hållaren till dem?

De ligger i det bruna kärlet som du får hemlevererat efter det att du erbjudits matavfallsinsamling och har valt abonnemang.

Varför får vi bara en hållare för papperspåsar?

En hållare är vad som ingår i ett abonnemang.

Varför har Kungälvs kommun valt papperspåsar för matavfallsinsamlingen?

Alternativet till papperspåsar är plastpåsar gjorda på majsstärkelse och fossil plast. De kan skapa bekymmer i rötningskammaren vid framställningen av biogas, vilket var den huvudsakliga anledningen till att vi istället valde papperspåsar. Bioplastpåsarna hinner heller inte brytas ner i rötningsprocessen och riskera att spridas på jordbruksmark med biogödslet. En annan anledning var att fukten i matavfallet avdunstar sämre i en plastpåse. Matavfall som samlas i en plastpåse blir därför tyngre och lukten mer obehaglig.

Får jag använda andra påsar än de ni delar ut?

Nej, påsarna som delas ut har valts med stor omsorg för att de bryts ned fullständigt och fungerar problemfritt i rötningsprocessen, men också för att de innehåller godkänt lim och är fukttåliga. Du får absolut inte använda plastpåsar! Inte heller majsstärkelsepåsar eller andra nedbrytbara påsar ska användas.

Påse av papper, kommer den inte gå sönder?

Papperspåsen är utvecklad för att kunna hålla just matavfall samtidigt som den är utvecklad för att få största möjliga ventilation, för att kunna minimera lukt. Papperspåsen är väl beprövad och används i merparten av kommunerna i Sverige som har matavfallsinsamling. För att undvika att papperspåsen blir för blöt, låt alltid matresterna rinna av ordentligt i vasken och lägg gärna lite hushållspapper, tidningspapper eller äggkartong i botten av påsen som kan suga upp eventuell väta.

Mina matavfallspåsar är slut. Hur får jag nya?

När du behöver fler påsar kan du:

 • klämma fast en tom påse på ditt matavfallskärl för att informera renhållningsarbetarna att du behöver fler påsar. 
 • beställa fler hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.
 • hämta fler på återvinningscentralerna i Munkegärde, Kode, Diseröd, Ytterby och Kärna.

Bor du i hyreshus, bostadsrätt eller samfällighet ska du kontakta din fastighetsskötare eller styrelse om du behöver nya påsar.

Hur ska jag få plats för matavfallet under min diskbänk?

Förvaringen av matavfall i köket måste var och en lösa själv. Både diskbänkar, kök och behov av plats varierar. 

Frågor om sortering av avfall

Måste jag vara med och sortera?

Nej, det är frivilligt att sortera ut matavfall. När det är dags för dig att välja får du hem en informationsbroschyr och en valblankett. Självklart vill vi att så många som möjligt sorterar ut sitt matavfall eftersom det är en resurs som bör tas tillvara.

När ska jag börja sortera mitt matavfall?

Så fort du fått ett grönt och ett brunt sopkärl kan du börja. Tänk dock på att ditt nya abonnemang inte börjar gälla förrän vid månadsskiftet.

Till exempel: du får ditt matavfallskärl i början på november, då börjar ditt nya abonnemang gälla i månadsskiftet november/december. Det innebär att det kan dröja flera veckor innan ditt matavfallskärl hämtas, Det kan därför vara bra att vänta med att sortera ut matavfall så det inte blir liggandes matavfall i kärlet längre än två veckor. Du kan däremot börja använda kärlet för restavfall med en gång.

Hur ska jag sortera mitt avfall?

Du får en sorteringsguide samtidigt som du får ditt nya kärl för matavfall.

Vad ska jag lägga i det gröna kärlet för restavfall?

I det gröna kärlet slänger du restavfall. Restavfall är det som blir över när du har källsorterat, till exempel blöjor, bindor, diskborste, kuvert, trasiga leksaker utan batteri i med mera. Avfall som skall källsorteras är matavfall, producentansvarsmaterial (tidningar, wellpapp, glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar), farligt avfall (kemikalier, läkemedel, målarfärg) och el-avfall (batterier, vitvaror, ljuskällor). Grovsopor är skrymmande avfall så som trasiga möbler, stekpannor, med mera och skall lämnas på återvinningscentralerna för materialåtervinning, en del fastighetsägare tillhandahåller grovsoprum för sina hyresgäster.

Vad får jag slänga i papperspåsen?

Allt som kan ätas och sådant som hör till livsmedlet, skal, kärnor, skinn och ben, kaffesump med mera. Sånt som rensas bort när maten tillagas eller som blir kvar efter måltiden kan läggas i matavfallspåsen. Möglig mat går också bra, hushållspapper som kladdats ner av mat, kaffefilter och tepåsar.

Vad får jag inte INTE slänga i papperspåsen?

Du får inte slänga:

 • matförpackningar
 • vinkorkar eller kapsyler
 • glasspinnar
 • ätpinnar
 • cigarettfimpar
 • snus
 • läkemedel
 • aska
 • kattsand eller spån från husdjur
 • stearinljus
 • textilier eller liknande material

Om du är osäker på vad du kan slänga i papperspåsen kan du titta i sorteringsguiden eller i den folder som du fick tillsammans med ditt bruna matavfallskärl. Du är också alltid välkommen att ringa kundcenter, telefon 0303-23 80 00. Om du ändå är osäker är det bättre att ta det säkra för det osäkra och lägg avfallet i det gröna kärlet.

Vad gör jag när jag är osäker på hur jag ska sortera?

I början kan det vara svårt att veta exakt vad som kan sorteras som matavfall. Titta i sorteringsguiden eller i den folder som du fick tillsammans med ditt nya bruna matavfallskärl.

Kan jag lägga mitt trädgårdsavfall och mina krukväxter tillsammans med matavfallet?

Nej, du får inte slänga trädgårdsavfall eller gamla krukväxter tillsammans med matavfallet. Det är skillnad på att sortera för biogas och att sortera för kompost. Att något är biologiskt nedbrytbart innebär inte alltid att det går att göra biogas av det. Det är därför du inte får lägga exempelvis blomjord, trä eller trädgårdsavfall i det bruna kärlet. Inte heller biologiskt nedbrytbara plastpåsar går att återvinna tillsammans med matavfall. Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler. Kommunen erbjuder också hämtning av trädgårdsavfall i kärl, kontakta vår kundservice om du vill veta mer på telefonnummer 0303-23 97 83.

Kommer någon att kontrollera hur jag sorterar?

Renhållningsarbetaren har bland annat i uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med hämtning. Om de upptäcker att någon sorterat fel noteras det och följs upp. Om det händer flera gånger kan du komma att få byta abonnemang till osorterat. Kommunen kommer också att genomföra plockanalyser för att få en statistisk uppföljning av utsorteringen.

Vad händer om jag inte sorterar mitt matavfall?

Har du valt abonnemanget för utsortering av matavfall ska du sortera ut ditt matavfall från och med den dag du fått ditt bruna kärl. Om du inte gör det kommer ditt abonnemang i värsta fall ändras till osorterat. 

Kända problem och lösningar

Dålig lukt från matavfallet - vad kan jag göra?

Ju torrare du kan hålla avfallet desto mindre risk för luktproblem.
För att undvika lukt är det viktigt att:

 • låta matavfallet rinna av.
 • om matavfallet är mycket blött kan du blanda avfallet med hushållspapper eller tidningspapper och använda dubbla påsar.
 • stänga påsen ordentligt genom att rulla ihop öppningen.
 • gärna hålla det bruna kärlet rent genom att skölja ur det med vatten, gärna blandat med ättika.
 • låta kärlet stå på en skuggig plats. 

Det är varje fastighetsägare som ansvarar för att hålla sitt kärl rent. Kärlet är utrustat med ventiler, hål på sidorna och ventilerad mellanbotten. Tack vare den goda ventilationen avdunstar fukten i avfallet och på så sätt minskar risken för luktproblem.

Flugor kring matavfallet - vad kan jag göra?

Det är samma matavfall som du tidigare lade i din vanliga soppåse. Genom att oftare slänga papperspåsen kan du minska problemet med flugor i köket. För att minska mängden flugor i avfallskärlet kan du skölja ur det och hälla lite ättika runt kanterna, i kärlet och på botten. Se till att rulla ihop påsen ordentligt så att matavfall inte åker ut i kärlet. Du kan också strö lite vanlig trädgårdskalk runt kanterna på kärlet och i botten, flugorna gillar inte den basiska miljön.

Fastfruset matavfall - vad kan jag göra?

Påsarna kan frysa fast om de är varma och fuktiga när de slängs i kärlet på vintern.

Om du har problem med att dina påsar fryser fast vintertid finns det några tips:

 • Försök att undvika fuktigt avfall genom att lägga lite hushållspapper i botten av påsen och se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen.
 • Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet och håll kärlet rent så fryser påsarna inte fast lika lätt.
 • Du kan låta påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet.
 • Om påsarna redan har frusit fast i kärlet kan du ta in kärlet i garaget på natten innan hämtning, om du har den möjligheten.
 • Du kan också skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet, så lossnar påsarna bättre.
 • I värsta fall måste du sticka in något verktyg eller redskap i kärlet för att få loss påsarna.

Är det mitt ansvar att mina avfallskärl går att tömma?

Ja. Du behöver se till att avfallskärlen går att tömma på hämtningsdagen. Kärlet skall vara utkört till fastighetsgränsen eller anvisad plats. Det är också fastighetsägarens ansvar att hålla vägen fri från snö och halka. Om du har problem med att dina påsar fryser fast vintertid finns det några tips i frågan ovan. 

  Sidan uppdaterades: