Diseröd

Natursköna Diseröd är en serviceort som ligger bara sju kilometer från Kungälv. Området präglas av vidsträckta naturområden, badsjöar och blandad skogs- och ängsmark. Inom cykelavstånd finns badplats, golfbana, motionsspår, idrottsplats och en mycket aktiv idrottsförening.

2017-10-11

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur området kan komma att se ut i framtiden.
Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster).


2017-09-27

Nu är förskoleklassens moduler på plats i Diseröd

Snart flyttar förskoleklassen i Diseröds skola in i nya moduler i väntan på en helt ny förskola.
– Inflyttning av verksamheten sker den 2 oktober, säger kommunens byggprojektledare Andreas Karlsten.

Rönnvägen har stängts av tills vidare och gångvägen till skolan håller på att breddas och den blir också klar till den 2 oktober.

– Det primära är att barnen ska gå där tills den nya förskolan blir klar, vilket den beräknas vara 2019. Det tillfälliga bygglovet för modulerna är på tre år.
Dagens moduler har betydligt högre standard än de äldre som lämnas. Det blir en tydlig kvalitetsförbättring. Barnens utemiljö blir dock inte lika fantastisk som vid Svalan/Ekorren som låg vid skogen.

– Vi kommer av säkerhetsskäl att sätta upp stängsel runt de nya modulerna, säger Andreas. Markarbetet för det och för barnens uteplats pågår för fullt. Efter dränering blir det en gräsmatta med lekredskap.

 

2017-07-03

Återvinningscentral, kretsloppsstation

Den 13 augusti stängs Diseröds återvinningscentral för att möjliggöra etablering av bland annat bostäder och förskola i området. Som ersättning kommer en mobil återvinningscentral ställas upp med jämna mellanrum, där du kan lämna grovavfall och farligt avfall.

Första gångerna den mobila återvinningscentralen ställs upp blir den 2 september och den 30 september klockan 10.00-13.00. Den kommer inte att ställas upp på samma plats varje gång utan kommer att anpassas efter bygget. Vi informerar om placeringen så snart vi vet vilken på vilken plats den ställs upp.

Kretsloppsstationen (förpacknings- och tidningsinsamling) kommer att flyttas till annan plats i närområdet.

 

2017-06-27

Åtgärder på Rönnvägen

Den nya detaljplanen för Disekulla med skolområde ger en ny byggrätt för skoländamål längs med Diserödsvägen/Prästvägen och över den nedre infarten till Rönnvägen.

Utbyggnad av Diserödskolan är framskjuten. Området kommer tillfälligt att användas för placering av ersättningsmoduler för skolbyggnaden Svalan och Ekorren. Det tillfälliga skolområdet kommer att göras i ordning och få lekutrustning och staket. Avsikten är att dessa moduler ska ersättas av den nya förskolan i Diseröd centrum som beräknas vara i drift i början av 2019.

Rönnvägen planeras att stängas av i augusti/september och kompletteras med en ny vändplan. In- och utfart till Rönnvägen kommer därefter endast ske via övre in- och utfarten.

Berörda fastighetsägare längs Rönnvägen är informerade via brev.

 

2017-04-19

Folkfest vid första spadtaget i Diseröd

Över 100 vuxna och 50 småbarn mötte upp när första spadtaget togs i Diseröds nya centrum.
– Att jag vågar satsa på en matbutik i Diseröd beror på allt som kommer att hända här de närmaste åren, säger Joakim Svensson, sedan tidigare ägare till Tempo i Kareby.

Koncept och sortiment i de två butikerna kommer att bli detsamma.
– Det vill säga hög kvalitet, bra service och mycket närproducerat, säger Joakim.
Som tillsammans med kommunalråd Miguel Odhner (S) och oppositionsråd Anders Holmensköld (M) tog det första symboliska spadtaget för allt som är på gång att byggas i Diseröd, men samtidigt också direkt för centrumhuset med ny Tempo matbutik, bibliotek och pizzeria.
– Jättebra, det här har vi längtat efter länge, säger Monica Haraldsson från Stockholm, men boende i Diseröd sedan 2004, som väl sammanfattade stämningen.
 

Tillbyggnad och ombyggnad

Diseröd är en av Kungälvs serviceorter med stora möjligheter att växa och utvecklas. Ambitionen är att Diseröd ska ge känslan av att bo på landet men med gångavstånd till livsmedelsbutik, samhällsservice och fungerande kollektivtrafik. Ett varierat utbud av bostäder kommer att byggas för att erbjuda såväl kvarboende som nyinflyttade den typ av bostad som passar i livets alla skeden. Totalt kommer upp till 400 nya bostäder att byggas.

Ett utvecklat centrumområde är av stor betydelse för Diseröd och nu planeras ett Centrumhus med bland annat livsmedelsbutik. Byggnader för kommunala verksamheter inom förskola, skola och fritid planeras också.
Infrastrukturen i samhället har setts över, och trafiksituationen kring skolan kommer att förbättras genom nya busshållplatser med gångväg utan korsande bilväg för skolbarnen.
 

Pågående inom Diseröds utvecklingsprojekt

Planeringen av samhället är fördelat på flera detaljplaner, varav två är under arbete. Mer information finns under rubriken Detaljplaner. Just nu pågår upphandling av entreprenader för förskola och infrastruktur.

Tempo bygger närbutik i Diseröds centrumhus

Ägaren av närbutiken i Kareby utökar med en Tempobutik som kommer att byggas i Diseröd. Butiken kommer att ha samma koncept som i Kareby, vilket bland annat innebär närodlade grönsaker och manuell chark.

I centrumhuset kommer även den nuvarande pizzerian i Diseröd att flytta in samt biblioteket. På centrumhusets ovanvåning kommer det att finnas elva hyreslägenheter.

Verksamheterna planerar att öppna i slutet av 2017 (förutsatt att bygglov erhålls som planerat).
 

Utförda arbeten i Diseröd

Detaljplanen för Diseröd centrum vann laga kraft i april 2016. Bygglov kan nu sökas inför byggnation på området. 

Under 2016 har vissa arbeten utförts, i syfte att förbereda för de stora entreprenaderna. Trafikverket har byggt två hastighetssänkande chikaner på Romelandavägen och sträckan förbi samhället har sänkts till 60 kilometer i timmen. Cykelbana har byggts längs en del av Diserödsvägen för att binda samman samhället. Nedanför Rönnvägen har markförstärkningar gjorts för att minimera risken för framtida markförskjutningar och förbereda för byggnation. 

Karta över bostadsbolagens områden

  Sidan uppdaterades: