Hareslätt

Detaljplanen för Hareslätt är färdig och har vunnit laga kraft. Gator samt vatten- och avloppsanläggningar är klara och bostäderna har börjat byggas.

Detta byggs i Hareslätt

110 bostäder med blandade upplåtelseformer, hyresrätter, bostadsrätter, gruppbyggda småhus med äganderätt och 6 villatomter till den kommunala tomtkön. Bebyggelsen kommer att vara småskalig, i högst 2 plan och är styrd i höjd för att inte bli för synlig från havssidan.

Kommunens arbete med vägar, gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp är färdigställt, Det som återstår är ytskiktsarbete med stensättning och toppbeläggning av vägar, det ska utföras efter att exploatörers byggnation är klar. Exploatörens byggnation kommer att pågå under 2016-2017. Ytskiktsarbetet planeras utföras från hösten 2016 fram till någon gång under 2017.

Anpassning till landskapet

Hareslätt ligger i ett kuperat skogsområde med mycket berg i dagen, målet är att det ska upplevas som ett område där husen har anpassats till landskapet och att bergen och skogen finns kvar kring husen. Tillsammans med de som bygger i området strävar vi efter ett område som är befolkat året runt, med människor i olika åldrar och olika familjesituationer.

I området kommer det att finnas lekplats och de stigar som finns i området kommer att i stort sett finnas kvar, vissa stigar kommer att flyttas. Den plats som är det ursprungliga ”Hareslätta” med vidsträckt utsikt över Marstrand och havet är planerad att behållas som en utsiktsplats och kommer inte att bebyggas.

I samband med byggandet av Hareslätt har Långedalsvägen, som leder till befintligt bostadsområde Myren, Hareslätt och Marstrands camping, breddats med en gång- och cykelväg. Även busshållplatsen vid Danske Sten har byggs om som en del i projektet.

 

 

  Sidan uppdaterades: