Kungälvs vattenverk

Kungälvs vattenverk byggs utmed Göta älv strax norr om Kungälv. Behovet av dricksvatten ökar i takt med att vi blir fler i kommunen. Råvaran tar vi direkt från Göta älv och verket kommer att leverera vatten till Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Ale kommun.

Kungälvs vattenverk byggs i etapper och den första etappen ska börja leverera vatten under sommaren 2018. Vattenverket beräknas kosta 300 miljoner kronor och projektet genomförs som en så kallad partnering. Det betyder att kommunen gör det här med NCC som partner och att vi har fullständig tillgång och insyn i varandras räkenskaper och arbetsmaterial. Vi kommer gemensamt att ha ett stort fokus på kontinuerlig uppföljning. Avtalet är dessutom uppbyggt på ett sådant sätt att vi båda vinner på att hålla nere kostnaderna.

Kungälvs kommun är inne i en mycket expansiv fas med flera stora projekt som syftar till att öka inflyttningen till kommunen och målet är att fortsätta växa. Ett nytt vattenverk med betydligt högre kapacitet är grundbulten för att nå det målet. Dessutom arbetar vi med att bygga ut vårt kommunala vatten- och avloppsystem utmed kusten något som också kommer att öka efterfrågan på dricksvatten.

 

Information om det nya vattenverket

För att klara av att leverera ett kvalitetsmässigt och kvantitetsmässigt bra dricksvatten till befolkningsmängden nu och i framtiden bygger vi ett nytt vattenverk som kommer att ligga strax norr om det befintliga.
Vattenverket vi har idag tar vatten från Göta älv som sedan infiltreras i en sandås, detta innebär att vi har ett konstgjort grundvatten. När det gått genom sandåsen renas det också med UV-ljus.

Det nya vattenverket kommer att vara ett så kallat ytvattenverk. Det innebär att vatten pumpas upp från Göta älv som sedan genomgår en vattenreningsprocess i ett vattenverk. Kontrollen av kvaliteten på dricksvattnet kommer att vara mycket bättre och det kommer att uppfylla alla krav som ställs på renligheten av dricksvatten.

Vattenprocessen

De vattenreningssteg som är planerade för Kungälvs vattenverk är sandfilter, ultrafilter, kolfilter och till sist uv-ljus. Det kommer även finnas möjlighet till klorering vid nödfall.

Sandfiltret är en första rening där mycket av det organiska materialet i älvvattnet reduceras. Ultrafiltret är hjärtat i reningsprocessen. Ultrafiltret bygger på en slags membranteknik där vattnet pressas med tryck in i väldigt tunna rör, som inte är tjockare än vanlig spagetti. Rören är så fint perforerade att när vattnet pressas ur dem filtreras i princip alla bakterier, parasiter och virus bort, trots att somliga bara är 20 nanometer stora. Kolfilter polerar vattnet men tar framför allt bort kemikalier och eventuella medicinrester. UV-ljuset är en sista polering för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet.

Två magasin

I vattenverket byggs två magasin; ett med rent vatten och ett med Göta älv vatten. Det rena vattnet kan direkt pumpas ut på vattennätet och det andra magasinsvattnet kan renas och användas om vi måste stänga av intaget på grund av att det händer något i älven, till exempel ett dieselutsläpp.

Byggs etappvis

Reningsverket byggs etappvis och kan byggas ut om och när befolkningsmängden ökar. Den första etappen är dimensionerad för befolkningsprognosen för 2035. Etapp två tar sikte på 2050.

 

  Sidan uppdaterades: