Resecentrum

Den 29 april 2018 får Kungälv ett nytt resecentrum som blir navet för busstrafiken i kommunen.

Kungälv resecentrum är en del i arbetet med att utveckla centrala Kungälv. Idén med att flytta den befintliga bussterminalen och förtäta med nya bostäder har funnits med sedan 2002. Det nya Resecentrum kommer att koppla ihop den regionala och lokala kollektivtrafiken och på så sätt göra det mer tillgängligt och effektivt för kollektivtrafikresenärerna.

Byggnationen av resecentrum som görs i nära samarbete med Västtrafik och Trafikverket påbörjades hösten 2016. Västtrafiks information om resecentrum finns här.
I anslutning till resecentrum byggs nya stadsdelen Kongahälla som sammanlagt ska innehålla 900 bostäder, butiker och grönytor. Läs mer om projekt Kongahälla.

Läs mer om visionerna för hela stadskärnan.


Detta byggs kring resecentrum

  • En bussterminal öster om E6 med tio hållplatslägen, terminalbyggnad med vänthall, toaletter, kiosk och biljettförsäljning fördelat på två våningar. Den planerade ytan för byggnaden är cirka 550 kvadratmeter. Västtrafik bygger och ansvarar för själva terminalbyggnaden som tas i drift den 29 april 2018. 
  • Bussplan samt infrastrukturåtgärder för angöring för tio bussar samtidigt. Bland annat byggs nya hållplatslägen för lokaltrafik längs med Kongahällagatan och rondell väster om E6. Befintliga motorvägshållplatser ingår också i resecentrum och kommer även fortsätta att trafikeras av regionaltrafik. För markåtgärder ansvarar Kungälvs kommun. Kommunen kommer inte att svara för några byggnader inom arbetsområdet, utan ha driften på mark och anläggningar (exklusive hållplatskurer och informationstavlor).
  • En ny separat gång- och cykelbro, för detta ansvarar Trafikverket. Trafikverket är också en viktig samverkanspart då delar av området ligger inom vägområdet för E6.

I detaljplanen för resecentrum finns också byggrätter för bostäder på Komarkensidan, det vill säga på andra sidan E6. Ikano planerar där att bygga cirka 180 lägenheter, byggnationen antas påbörjas under hösten 2017.

Nyhetsartikel om kommunens samarbete med Ikano


I direkt anslutning till terminalbyggnaden planeras även för en byggnad med kontor och viss annan handel och service. Detta som ett led i kommunens strävan om fler centrala arbetsplatser i kollektivtrafiknära läge.  


Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.
Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: