Tega 2:5

Tega 2:5 (Tega Västergård) ligger söder om Torsbyvägen, i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby. I Tega 2:5 planeras det att byggas 36 friliggande bostäder och flerbostadshus/gruppboenden med cirka 6 lägenheter för boende med särskilda behov.

Pågående arbeten

Bergsprängningen för vägar och vatten/avlopp är i full gång och kommer att pågå till och med september. 
Som en del i arbetet med att lägga ner vatten- och avloppsledningar kommer vi att göra trafikomläggningar gällande Gustavsbergsvägens anslutning mot Torsbyvägen. Den gäller tills vidare.

Information om vägavstängningen.

OBS! Tänk på att området är en arbetsplats och att allmänheten inte får vara i området.

Planerade arbeten

Ny utfart

Området kommer att få en ny utfart mot Torsbyvägen. Gustafsbergsvägens nuvarande utfart kommer att stängas och en ny utfart kommer att byggas cirka 150 meter väster ut, riktning mot Kärna. I anslutning till den nya utfarten anläggs en gångpassage över Torsbyvägen.

Nuvarande anslutning av Gustafsbergsvägen mot Torsbyvägen ersätts med en gång- och cykelväg.

Busshållplats

Busshållplatsen rustas upp och det befintliga övergångsstället i anslutning till busshållplatsen kompletteras med en refug, så att gång- och cykeltrafikanter kan ta sig över vägen på ett säkert sätt.

Omhändertagande av dagvatten

I entreprenadarbetet skapar vi möjlighet att behålla dagvattnet i området. Det sker genom infiltration för att inte belasta kommunens dagvattenledningar.

Färdigställande

När kommunen är klar med entreprenaden, vilket beräknas till under våren 2018, kommer det att finnas asfalterade gator samt gång- och cykelväg inom området. Därefter kommer tomtköpare att kunna få tillträde till marken och kunna påbörja byggnation av sina respektive hus.

Husbyggnation

Information om byggnationen finns på exploatören Bokabs webbplats (extern länk)

  Sidan uppdaterades: