Utbyggnad av vägar

I Kungälvs kommun planeras och byggs ett flertal vägar. Här kan du hitta information om pågående och väntade vägbyggnationer.

Väg 168, Marstrandsvägen. Sträckan Eklöv - Kareby

En vägplan tas fram för väg 168, Ekelöv-Kareby. Trafikverket vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan E6 och Marstrand.

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad framkomlighet, framför allt under semesterperioden. Vägen saknar en separerad gång- och cykelväg och dessutom orsakar trafiken bullerstörningar, främst i Ytterby.

På grund av kostnadsökning kommer Trafikverket att utöka utredningsområdet.Mer information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk).


Väg 168, Marstrandsvägen. Sträckan genom Tjuvkil.

Väg 168 mellan Kungälv-Marstrand är sommartid hårt belastad med behov av säkerhetshöjande åtgärder. Vägen ska breddas och det kommer att byggas en ny gång- och cykelväg. Trafikverket kommer att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i korsningarna, gångpassager samt rusta upp busshållplatser.

Trafikverket kommer att på börja vägplansarbetet under hösten 2017.Mer information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk).


Sparråsvägen

I detaljplanen för bostadsområdet Tega ängar (Vena 1:3) ingår en förlängning av den befintliga Sparråsvägen så att Torsbyvägen (väg 604) och Marstrandsvägen (väg 168)  kopplas samman. När detaljplanen har genomförts kommer Sparråsvägen att fungera som en huvudgata genom området, denna förväntas vara klar i december 2018. Mer information om byggnationen på Vena 1:3.

  Sidan uppdaterades: