Åkerhög

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Åkerhög. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering: 2018
Byggnation: 2019 – 2020

Projektör: Sweco Environment AB
Entreprenör: upphandlas efter genomförd projektering
Projektledare: Mikael Fischer (e-post)

Gränsdragning och färgläggning i kartan är grovt utförd. När projektering har kommit en bit på väg kan avgränsningen eventuellt bli förändrad.

 

2017-12-13

Uppdatering av läget i Åkderhög

Projekteringen kommer att påbörjas under januari 2018. Under februari kommer de boende i området kallas till ett informationsmöte. Kallelse kommer att ske via ett brevutskick. Under projekteringen kommer området att delas upp i mindre delområden. Tanken är att varje delområde ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen ska kan lämna anbud på för att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under våren. I samband med projekteringen kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.


2017-11-29

Åkerhög undantaget när VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag som exempelvs Åkerhög.  Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

 

 

Planering

Det pågår upphandling av projektör för att genomföra projektering av ledningar inom Åkerhögsområdet. Projektering beräknas ske under första halvåret 2018.

Vi arbetar med att planera för anslutningar längs överföringsledningen som är klar (sträckan Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög). Utförligare information kommer vid ett senare tillfälle.

I Vedhallsområdet planeras att upphandla projektör för anslutning till överföringsledning vid Åkerhög.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vattentjänstlagen gäller. Kommunen ska inom området hålla med en kommunal VA-anläggning. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt då vattentjänstlagen (LAV) reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter.

Vilka fastigheter som ska ingå i de blivande verksamhetsområdena utmed kusten är inte fastställt ännu.

Frågor och svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om VA-utbyggnaden i Kungälvs kommun.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: