Dösebacka – Diseröd

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Dösebacka – Diseröd. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: färdigställd
Byggstart: juni 2017

Projektör: Norkonsult Göteborg
Entrepenör: Agnesbergs grävtjänst
Projektledare: Andrea Micella (e-post) 

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan från Kungälvs nya vattenverk till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Sträckan är cirka 2 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och vidare ut mot kustområdet. I projektet ingår också byggnation av en ny avloppspumpstation.

 

2017-11-10

Sprängningsarbete utmed Häljerödsvägen

Just nu pågår arbete med att spränga utmed Häljerödsvägens södra sida ner mot Göta Älv. I samband med det behöver vägen vara avstängd mellan tio och 20 minuter. Dels för själva sprängningen men också för upprensning om stenar hamnar på vägen. 

Bergmassorna som sprängs loss för att ge plats åt de nya vattenledningarna kommer att användas för att bygga en tillfällig väg på norrsidan av Häljerödsvägen. Den tillfälliga vägen bygger vi så att de boende i området kan ta sig till och från Romelandavägen under tiden som vi lägger ner vattenledningar i Häljerödsvägen. VI siktar på att den tillfälliga vägen ska vara klar om cirka två veckor. Sprängningsarbetena fortsätter med största sannolikhet under hela november och december. 

Ljusreglering av trafiken kommer att pågå under resten av året.

Vi har också grusat på vägen uppe på åsen som förbinder Häljeröds backe med Dösebackavägen. Vi har också skapat ett mindre antal mötesplatser utmed den vägen. Det är i första hand en nödväg för boende och räddningstjänsten. Vi kommer inte att köra entreprenadmaskiner och lastbilar där.

2017-10-24

Styrd borrning

Styrd borrning för de grova svarta vattenledningar kommer att ske utmed Häljerödsvägen, under Välabäcken, i mitten av december. Sträckan är cirka 150 meter. Borrningen görs för att inte behöva gräva i bäcken. Rören kommer att ligga 8-10 meter under marken.

2017-10-20

Provisorisk väg ner mot Göta Älv

Tidigare har det varit sagt att personbilstrafik vid vissa tidpunkter under entreprenadarbetet med de nya överföringsledningarna ska köra söder ut på Häljerödsvägen förbi det nya vattenverkets område. På grund av arbetsmiljöskäl/säkerhet för entreprenören och privatpersoner så kommer detta inte att genomföras.

Vi har nu därför istället börjat att bygga en tillfällig väg utmed Häljerödsvägen i höjd med handelsträdgården och ner mot Göta älv. När den nyligen påbörjade tillfälliga vägen från handelsträdgården ner mot Göta älv tas i bruk så kommer också den att ljusregleras.

Bäcken har som ni alla sett svämmat över vid ett par tillfällen de senaste veckorna och bland annat lagt vår tillfälliga väg under vatten. Vi valde då att lägga på mer grus och höja den tillfälliga vägen. 

I det här arbetet ingår inte att höja Häljerödsvägen när vi återställer den och det finns heller inget planerat arbete att utföra en höjning.

Regleringen med ljussignaler kommer alldeles säkert att pågå året ut på nuvarande tillfälliga väg.

2017-10-17

Nya ledningar från Kungälvs vattenverk

Taket på Kungälvs vattenverk är på plats och arbetet med att gräva ner nya, grövre ledningar från vattenverket och in mot centrum och ut mot kusten har påbörjats under hösten.


2017-08-16

Häljerödsvägen - trafikstörningar

Den tillfälliga bil- och transportvägen utmed del av Häljerödsvägen är nu klar. Sträckan mellan Romelandavägen och i höjd med Hoffrekullens handelsträdgård regleras med trafikljus under perioden 21 augusti – 31 oktober eftersom vägen inte är bred nog för att tillåta mötande trafik.

Entreprenören börjar att ta bort asfalten på Häljerödsvägen, eftersom de nya vattenledningarna kommer att grävas ner under den befintliga vägen.

Informationsblad till boende (pdf, nytt fönster).

2017-07-07

Gång- och cykelväg

Vi håller på att anlägga en tillfällig bil- och transportväg utmed del av Häljerödsvägen, när arbetet är slutfört kommer vägen att tas bort och marken återställs.

I samband med att kommunen lägger ner vattenledningar från Kungälvs nya vattenverk in mot Kungälvs centrum så vill kommunen anlägga en gång- och cykelväg utmed en del av Häljerödsvägen (väg 629). Kommunen äger inte marken vid sidan av vägen och måste därför få till ett avtal (servitut) med respektive markägare för att gång- och cykelvägen ska få vara kvar efter avslutat arbete.

2017-06-19

Byggstart

Synen genomfördes den 13 juni. Entreprenören har börjat arbetet med att bygga den provisoriska vägen som ska gå parallellt med Häljerödsvägen. Entreprenören kommer också under juni att ställa upp byggbodar cirka 250 meter norr om vattenverksbyggets norra port. Det är planerat att göra ett semesteruppehåll i arbetet under veckorna 29, 30 och 31.

2017-05-29

Provisorisk väg

De nya vattenledningarna kommer att ligga under nuvarande Häljerödsvägen. För att kunna nå fastigheterna i området under byggtiden så kommer en provisorisk väg att byggas parallellt med Häljerödsvägen, från Romelandavägen och cirka 600-700 meter öster ut i riktning mot Göta älv.  Vägen planeras att börja byggas i juni.

Innan denna byggnation påbörjas så kommer en syn att genomföras av området närmast vägen. En syn innebär att vi går utmed sträckan och fotodokumenterar samt noterar eventuella skador som finns på befintlig asfalt, lutande lyktstolpar, staket med mera utmed ledningssträckningen. Vid synen deltar entreprenör och personal från kommunen.


2017-04-11

Projektering färdigställd

Nu är de geotekniska undersökningarna klara (en geoteknisk undersökning betyder att det görs en undersökning om hur det ser ut under marken där ledningarna ska grävas ner). Efter det har ritningarna över ledningens sträckning gjorts klara och fastigheter utmed Häljerödsvägen har besiktats. 

 

Planering

Projektering pågår. Etappen sträcker sig från det nya vattenverket (Kungälvs vattenverk) fram till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Etappen som tidigare kallats etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar, eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: