Vena 1:3, Tega ängar

Norr om Torsbyvägen (väg 604), väster om befintligt bostadsområde Tega/Klockarebolet, påbörjades i januari 2017 byggnationen av gator, VA och belysning. Därefter kommer det att byggas cirka 170 bostäder som kommer att bestå av blandade upplåtelseformer: hyresrätter, bostadsrätter, gruppbyggda småhus med äganderätt samt 14 villatomter till den kommunala tomtkön. Dessutom kommer det att byggas ett gruppboende med 6 lägenheter för boende med särskilda behov.

Pågående arbeten

Den nya gång- och cykelvägen längs med den befintliga Sparråsvägen är slutbesiktad och används nu av allmänheten. Några mindre justeringar kring gång- och cykelvägen återstår.

Hela sträckningen för den nya delen av Sparråsvägen är asfalterad med de första lagren, dock kommer anslutningen mot Torsbyvägen att dröja då den ingår i annan entreprenad med gång- och cykelväg längs med Torsbyvägen som drivs av Trafikverket. När vägen är ansluten kommer den från början att vara en del av ett arbetsområde och inte avsedd för allmän fordonstrafik. När kommunens entreprenad är avslutad kommer vägen att öppnas för allmänheten.

 

Vägar, vatten- och avloppsanledningar byggs i det kommande bostadsområdet.

Anpassningen till platsen

Området ligger mellan landsbygd och tätort. I väster ansluter Vena by som är utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Utformningen av området har tagit sin utgångspunkt i detta och bestämmelser om material, våningsantal och takutforming har därför införts.

Vägförbindelse

Vena 1:3 ligger i Ytterby som är ett stationssamhälle och har i och med det mycket goda förutsättningar för kollektivtrafik, både lokalt och regionalt. 

Behovet av en vägförbindelse mellan Torsbyvägen (väg 604) och Marstrandsvägen (väg 168) i närheten av Ytterby kommer att tillgodoses genom att den befintliga Sparråsvägen förlängs så att den ansluter mot Torsbyvägen i söder.

Tidplan över kommunens arbeten

Kommunen bygger infrastruktur och va inom området, förlänger Sparråsvägen och bygger gång- och cykelväg längs med den befintliga Sparråsvägen. Bilden nedan visar en preliminär tidplan över byggnationen som kommunen ansvarar för. Kommunens entreprenör är VästMark Entreprenad AB.

 

 Karta över bostadsbolagens områden

Länkar för information finns under rubriken Intresserad av bostad.

  Sidan uppdaterades: