Dagvatten

Allt regnvatten och dräneringsvatten som inte tas om hand inne på fastigheten ska rinna ut i dagvattenledningen.

Undvik källaröversvämningar hos dig och din granne

Många källaröversvämningar beror på felaktigt inkopplade dagvattenledningar. Se över dina dräneringar och dagvattenledningar så de inte är inkopplade på avloppsledningen. Vi kan hjälpa till med rådgivning.
 

Vem ansvarar?

Kommunen ansvarar för vattenledningar och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen. 
Fastighetsägaren ansvarar för vattenledningar och avloppsledningarna innanför tomtgränsen samt en halvmeter utanför.
 

Undvik översvämningar

 • Kontrollera att dina stuprör och annan dränering är kopplade till dagvattensystemet, inte till avloppssystemet.
 • Du som har en fastighet med garagenedfart behöver pumpa dagvattnet till kommunens ledningsnät.
 • Kontrollera att det inte är främmande föremål i ledningssystemet, till exempel trädrötter eller fett.

Att förhindra att det blir översvämningar är ett gemensamt ansvar för fastighetsägare och kommunen.

 

Lösning för hus med källare

I ett hus med källare ska vattnet från stuprör och dränering ledas till en samlingsbrunn med sandfång och vattenlås för att sen anslutas till kommunens dagvattenledning. Då dräneringar ofta ligger under dämningsnivån behöver dräneringsvattnet pumpas till samlingsbrunnen. Dämningsnivån är den högsta nivån som dagvattnet kan stiga till, vilket normalt är i höjd med gatunivån.

Om dräneringsvattnet inte pumpas bort finns det risk för att vattnet går baklänges till dräneringen och i värsta fall orsaka skador på huset. 

 

 

 

Lösning för hus utan källare

I ett hus utan källare under markplan ska regnvatten och dräneringsvatten samlas i en brunn med sandfång ovanför dämningsnivån. Dämningsnivån är den högsta nivå som du måste räkna med att vattnet kan nå i ledningen. Dämningsnivån för dagvatten är normalt i nivå med asfalten på gatan.

 

Varför är det viktigt att ha koll på sitt regnvatten?

Äldre hus har ofta sin dränering och i vissa fall även stuprör kopplade till avloppsledningen. Det är inte tillåtet. Anledningen är att kommunens avloppsledningar och reningsverk inte är byggda för att ta emot de mänger vatten som då hamnar i avloppet när det regnar.

Mätningar visar att flödet från till exempel ett felaktigt inkopplat villaområde kan öka så mycket som 250 gånger vid ett kraftigt sommarregn. Om avloppsledningarna blir helt fyllda och vattnet inte hinner undan så kan det i värsta fall betyda att avloppsvattnet tränger upp ur golvbrunnar i hus med källare. Reningsverken tvingas idag att släppa ut orenat vatten till bäckar och sjöar vid kraftigt regn på grund av felkopplingar.

 

Om det blir översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att inkopplad dräneringspump får ström.
 • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med till exempel trasor.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen med foton och skisser.
 • Ring försäkringsbolaget för hjälp med skadereglering och torkning.
 • Skicka in skadeanmälan

Skadeanmälan vid översvämning (pdf, nytt fönster)

 

Ersättning vid översvämning

Kommunen ersätter översvämningsskador om det beror på till exempel stopp i våra ledningar eller om en av våra pumpar går sönder. Du kan också få ersättning för kläder som förstörts i tvätten av missfärgat vatten.

Vi ersätter inte skador som inträffar för att dränering eller brunnar i garagenedfarter anslutits under dämningsnivån. Fastighetsägaren äger och är ansvarig för hela VA-installationen innanför tomtgräns och ut till förbindelsepunkten. Det regleras i kommunens Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (pdf, nytt fönster)

Ordförklaring (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: