Enskilt avlopp

I vissa delar av Kungälvs kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs enskilt avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna. Har du ett befintligt avlopp som du misstänker är bristfälligt ska du ansöka om ett nytt avlopp.

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav. Genom att ha en bra avloppsanläggning bidrar du till att människor slipper bli sjuka av sitt dricksvatten och att hav och sjöar blir goda miljöer för bad och fiske. I Riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster) kan du läsa mer om vilka regler som gäller för enskilda avloppsanordningar i Kungälv.

Snabblänkar för denna sida:
Sök tillstånd
Innan du börjar gräva
Olika avloppsanordningar
Torra toalettlösningar
Latrinkompost
Slamtömning - slambrunnar, slamtankar, fosforfällor och fettavskiljare
Id-märkning av avloppsanläggningar
Vad händer med slammet?


Sök tillstånd

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning behöver du söka tillstånd. Fyll i och skicka in din ansökan, bifoga yttrande från granne i de fall det behövs. 

 

Innan du börjar gräva

Efter du har fått ditt tillstånd och några dagar innan du ska börja gräva ska du kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Ibland kommer en miljöinspektör ut på plats och tittar när ni gräver.

Du ska alltid dokumentera installationen genom att fylla i och skicka in installationsintyg, bifoga foton. I ditt tillstånd står det om du ska bifoga ytterligare dokument.

 

Om du anlägger utan tillstånd

Om du anlägger en enskild avloppsanläggning utan tillstånd får du betala 5000 kronor i straffavgift (miljösanktionsavgift). Du kommer också att behöva söka tillstånd i efterhand vilket inte alltid kan ges.

 

Olika avloppsanordningar

Ordna gärna avloppslösningar tillsammans med de fastighetsägare som finns närmast din fastighet.
Markbaserade avloppsanordningar som slamavskiljare med markbädd eller infiltration är vanligt. I kombination med antingen kemisk fällning i slamavskiljaren eller fosforfälla efter markbädden klarar en sådan anläggning reningskraven. En annan vanlig avloppsanordning är minireningsverk, det kan köpas hos ett antal olika tillverkare. Reningen består av slamavskiljning och efterföljande rening, oftast ett kemiskt och ett biologiskt reningssteg. Reningsverket kopplas in på spillvattenledningen. Efter rening skickas vattnet till ett dike eller en bäck via en polerbädd. Det finns även andra godkända avloppsreningsanläggningar.

Kom ihåg att varje avloppslösning är unik för just den platsen avloppsanläggningen skall anläggas på.

Avloppsguidens webbplats (extern länk) finns mer information till dig som är fastighetsägare. 


Torra toalettlösningar

Det finns även torra toaletter, till exempel mulltoalett och eltoalett.

Ansök om tillstånd

Innan du installerar en torr toalett behöver fylla i och skicka in en ansökan.


Latrinkompost

Det finns många fördelar med att kompostera toalettavfall, bland annat får du ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor.


Ansök om tillstånd

Innan du börjar kompostera latrin på den egna fastigheten behöver du fylla i och skicka in en ansökan om latrinkompostering.

 

Information om latrinkompost

Att tänka på innan du köper en latrinkompostbehållare

Det finns flera olika sorters latrinkomposter att välja mellan, men det finns vissa regler som ska följas obeorende av vilken kompost du väljer:

 • Behållaren ska dimensioneras efter hur många personer som använder den.
 • Den ska alltid bestå av två fack eller separata behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis.

Bygg din egen latrinkompostbehållare

Om du bygger din egen behållare behöver du tänka på att behållaren är:

 • skadedjurssäker och står på en hårdgjord yta.
 • ventilerad för att komposteringsprocessen ska fungera på ett bra sätt.

Skötsel

Placering av behållare

Det är viktigt att du tänker på var du placerar behållarna.

Behållarna ska placeras:

 • på den egna fastigheten minst 5 meter från närmaste tomtgräns.
 • så att olägenhet inte uppstår vid bostadshus eller uteplats på ett avstånd
 • så att vattentäkt och vattendrag inte riskerar att förorenas.

Använd komposten

 • Lägg ett strömaterial i botten på behållaren, till exempel sågspån, torvmull eller liknande, innan du börjar använda komposten.
 • Varva sedan latrinet med strömaterial för att suga upp fuktighet, tillsätt inte kalk eller liknande tillsatser.
 • Fyll bara behållaren med ungefär 2/3 latrin.
 • Låt komposten stå i minst sex månader utan påfyllning för att smittämnen ska kunna brytas ned. Använd under tiden den andra behållaren.
 • Komposten är klar att användas då temperaturen gått ned och den känns som jord.
 • Komposten kan nu användas i till exempel trädgårdslandet, tänk på att det är näringsrikt och bör blandas med jord vid nyplantering.

All hantering av latrin ska skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, till exempel så att inte dina grannar störs av att det luktar illa.

 

Slamtömning

Ragn-Sells är kommunens upphandlade entreprenör för alla tömningar av slambrunnar, slamtankar, fosforfällor och fettavskiljare i Kungälvs kommun. Information om anmälan, installation och tömningsintervall av fettavskiljare.

Om du har frågor eller synpunkter, som till exempel beställning av extra tömning eller undrar när tömning kommer att ske, ska du kontakta Renhållningens kundservice. Telefon 0303-23 97 83 måndag - fredag klockan 08.00 - 12.00, e-post kundservice.avfall@kungalv.se.

Tömning av ditt enskilda avlopp ska ske minst på det intervall som ditt tillstånd från miljöenheten anger.


Akut slamtömning

Akuta slamtömningar efter klockan 16.00, telefon 0709-29 98 40. Jourtömningen sker då inom sex timmar.
Observera att jourtömning, det vill säga utanför ordinarie arbetstid, betyder en mycket högre avgift. Priser finns i Avfallstaxa 2017 (pdf, nytt fönster).


Id-märkning av avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar kommer att märkas med en liten id-tagg som är cirka 2x4 centimeter. Den får inte tas bort eller göras oläslig. Märkningen är till för att förebygga förväxling med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning.

Om anläggningens lock byts ska du ta loss id-taggen från det gamla locket och fästa det på det nya locket. På minireningsverk fästs id-tagg på kopplingen.

foto på id-tagg

foto på id-tagg, gul

 

Vad händer med slammet?

Efter slamtömning lämnas slammet till Gryaab och blir efter ett par behandlingssteg till biogas och anläggningsjord. Läs mer om slambehandlingen på Gryaabs webbplats (extern länk).

Allt vatten ska renas!

Med avloppsvatten menas olika sorters förorenat vatten, till exempel spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Vad händer om vi inte renar vattnet?

Spillvatten från hushåll är badvatten, diskvatten, tvättvatten och klosettvatten. Det vattnet måste renas innan det kan släppas ut i naturen, annars kan det förstöra både ytvatten och grundvatten. Bakterierna i vattnet kan förorena vattentäkter och badvatten. Kväve finns i spillvattnet i form av nitrat. Nitratet kan försämra vattenkvaliteten i vattentäkter och har en starkt gödande effekt, framförallt i havet. Fosfor bidrar till att öka övergödningen i sjöar och vattendrag. Då vattendragen når havet kommer även havet att påverkas. Övergödningen påverkar främst de grunda havsvikarna, det är ett stort problem i Kungälvs kommun.

Vad säger lagen?

Miljöbalken (SFS 1998:808) reglerar kraven för enskilda avloppsanläggningar. Reglerna säger att det inte räcker med att vattnet renas med slamavskiljning. Det finns olika godkända alternativ för rening av enskilt avloppsvatten.

År 2006 kom Naturvårdsverket med nya allmänna råd för enskilda avloppsanordningar (NFS 2006:7) NFS 2006:7 (extern länk). De nya allmänna råden ställer funktionskrav istället för teknikkrav som gällde tidigare. Olika reningskrav ställs på anläggningen både ifrån hälsoskyddssynpunkt och miljösynpunkt.

Riktlinjer för enskilda avloppsanordningar i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: