Kungörelsedelgivning

Reviderat vattenskyddsområde och reviderade vattenskyddsföreskrifter för Marstrands vattentäkt i Marstrand, Kungälvs kommun

Marstrand: Vattenskyddsområde

Handläggare: Maria Hübinette

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun har den 7 september 2017, med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ Miljöbalken, beslutat att fastställa vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Marstrands vattentäkt.

Du kan påverka

Du som är berörd av beslutet kan skriftligen överklaga detta hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Överklagandet ska dock skickas till:

Kungälvs kommun
Stadshuset
442 81 Kungälv

Märk kuvertet "Marstrands vattenskyddsområde"

Du kan lämna din överklagan till kommunen senast den 7 november 2017.

Bakgrund

För att trygga vattenförsörjningen för de invånare i Kungälvs kommun som är anslutna till kommunens dricksvattenförsörjning pågår arbete med att inrätta och uppdatera vattenskyddsområden i kommunen.
Kungälvs kommunfullmäktige avser fastställa vattenskyddsområde för Marstrands vattentäkt.

Syfte

Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattenresursen som utgör Marstrands vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och vidta åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som dricksvatten. Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter upprättas stärks skyddet för vattenförekomsten och dennas planmässiga betydelse stärks. Utöver detta förtydligas också
vad som gäller utifrån Miljöbalkens bestämmelser.

  Sidan uppdaterades: