Skolvalet 2017

I skolvalet 2017 till förskoleklass och årskurs 7 försvinner pappersblanketten och ersätts av en ny e-tjänst. 13-26 februari gör du ditt val med hjälp av BankID. På den här sidan kan du läsa vilka regler som gäller och vad som händer efter att du valt plats.

 

 

Snabblänkar till innehållet på den här sidan:

Skolvalet 2017
Aktuella skolor
Anmäl önskemål om skolplacering
Urvalsprinciper
Profilklass årskurs 7
Besked om placering
Har du inte fått ditt förstahandsval?
Om du inte sökt skola
Överklaga skolplacering
Skolskjuts
Kontakt


Skolvalet 2017

13 - 26 februari

Från och med i år kommer skolvalet att ske via en digital e-tjänst där du behöver ett BankID för att kunna logga in och lämna önskemål om skolplacering.
I e-tjänsten gör du ansökan till:

 • förskoleklass
 • årskurs 1 som inte har gått förskoleklass tidigare 
 • årskurs 7

 

 

Aktuella skolor

Förskoleklass
Diserödskolan
Fontinskolan
Hålta skola
Kareby skola
Kastellegårdsskolan
Klöverbacken skola
Kode skola
Kullen skola
Kärna skola
Marstrand skola
Sandbackaskolan
Sparråsskolan

Årskurs 7
Thorildskolan
Munkgärdeskolan
Ytterbyskolan

Anmäl önskemål om skolplacering

När du vet vilka skolor du och ditt barn önskar börja på ska du registrera ditt önskemål via kommunens e-tjänst www.kungalv.se/skolval
Du kan välja och rangordna tre olika skolor. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta ansökan med sitt bank-id. Har du inget bank-id får du vända dig till din bank.

Vill du ansöka om fritidshemsplats gör du det här

Urvalsprinciper

Kommunens utgångspunkt är att försöka tillmötesgå vårdnadshavares önskemål och erbjuda skolplacering på en skola som man önskat. Har en skola fler ansökningar än vad som finns möjlighet att ta emot behöver kommunen behöva prioritera vilka barn som får en placering på skolan. Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen
 3. Syskonförtur i årskurs 1-3
 4. Särskilda skäl

Årskurs 7:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen
 3. Särskilda skäl

Vårdnadshavarens önskemål

Placering sker enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Kan kommunen inte tillmötesgå något av vårdnadshavares önskemål placeras barnet/eleven vid den närmaste kommunala skola som har plats.

Närhetsprincipen

När antalet elever som önskar gå på en skola är större än antalet platser, måste kommunen bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan. Det gör vi främst utifrån närhetsprincipen. Det innebär att om vårdnadshavare till barn A och B har sökt samma skola och bara ett av barnen kan erbjudas plats, så har det barn företräde som har längst skolväg till övriga skolor.

Syskonförtur

Syskonförturen gäller om du har ett syskon som går i samma skola i årskurs 1-3 kommande läsår.

Särskilda skäl

Du som har särskilda skäl till en skolplacering kan skriva det i ansökan. En individuell prövning kommer ske på varje ansökan.

Profilklass årskurs 7

Ytterbyskolans musikklass

Ytterbyskolan har en musikklass per årskurs. Till skillnad från andra klasser på skolan har musikklassen en utökad timplan för musikundervisning. Undervisningstiden i musik tas från andra ämnen. Utifrån ansökningar sker ett individuellt antagningsförfarande och ca 30 elever kommer få erbjudande att börja i musikklassen Läs mer här

Önskar du söka till Ytterbyskolans musikklass anger du Ytterbyskolans musikklass som ditt förstaval. Efter ansökningstidens slut kommer skolan att kontakta alla som sökt med
mer information.

Thorildskolans idrottsakademi

Du som är idrottsintresserad kan söka till Thorildskolans Idrottsakademi. Skolan erbjuder följande profiler:

 • Fotboll
 • Handboll
 • Ishockey
 • Gruppträning
 • Ridning

Tid till träning tas från elevens val och EA-tid (eget arbete) och inte från ordinarie ämnen. Läs mer här
Önskar du söka till Thorildskolans idrottsprofil anger du Thorildskolan som ditt förstaval och fyller sedan i vilken idrottsprofil som du är intresserad av.

Besked om placering

Vecka 14 kommer du få ett beslut som skolplacering. Efter det kommer skolan att kontakta dig för ytterligare information.

Har du inte fått ditt förstahandsval?

En kölista kommer att upprättas på varje skolenhet för de barn som inte fått sitt förstahandsval utifrån hur situationen såg ut när skolvalet avslutades. Uppstår en ledig plats på skolenheten kommer vårdnadshavare till eleven kontaktas i turordning och erbjudas plats. Kölistan är aktuell september månad ut.

Om du inte sökt skola

Har du inte registrerat något önskemål kommer kommunen att placera ditt barn på närmaste skola.

 

Fristående skolor

Vill du börja på en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vilka turordningsregler som gäller och gör din ansökan direkt till dem.

Du som flyttar till eller inom Kungälv

Du som ska flytta till Kungälv och önskar börja i förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande läsår kan ansöka via skolvalet. Kontakta kommunen senast den 26 februari 2017 så hjälper vi dig med ansökan. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Skolskjuts

I Kungälv har vi skolskjutsar som är planerade utifrån närhet från bostadsområden till skolor. Det vill säga kommer du gå i en skola som ligger i närheten av där du bor så har kommunen planerade skolskjutsar/linjetrafik  som är anpassade efter skolans start och sluttider.
Önskar du börja på en skola som ligger lite längre bort från där du bor, eller är en fristående skola, blir du hänvisad till linjetrafiken.
Läs mer om skolskjutsar här

Överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering i Kungälvs kommun kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

 1. Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om det inte tillkommit i laga ordning,
 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunendet
 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
 4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. Du ska lämna skrivelsen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi på kommunens anslagstavla tillkännager att sociala myndighetsnämndens protokoll med beslutet justerats.

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
kundcenter@kungalv.se
www.kungalv.se/skolval

  Sidan uppdaterades: