Avgifter för förskola

Taxan omfattar förskolor, fritids och pedagogisk omsorg som till exempel familjedaghem. Barnomsorgsavgiften är fördelad över årets alla 12 månader.

Avgift för barn i åldern 3 - 5 år

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år fram till höstterminen i förskoleklass, har barnet rätt till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola per vecka under skolans terminer. I avgiften för 3 - 5 åringar ingår ett avdrag motsvarande 15 timmar/vecka under terminstid, avdraget är fördelat över årets 12 månader.
Om ditt barn har barnomsorg max 15 timmar per vecka och du är arbetssökande eller föräldralediga, behöver du inte betala någon avgift under terminen. Behöver du barnomsorg under jul- och sommarlov, betalar du en avgift under hela lovet enligt förskolans taxa.

Syskonrabatt

Har du flera barn som behöver barnomsorg kan du få syskonrabatt. Rabatten gäller barn i samma hushåll även om de är biologiska syskon eller inte. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga taxans högsta belopp.


Anmäl alltid ändrad inkomst

När ditt barn får en förskoleplats ska du lämna uppgifter om din inkomst. Detta ska även göras om din inkomst förändras. Om dessa uppgifter inte lämnas, dras barnomsorgsavgiften enligt maxtaxans inkomsttak som för närvarande är 42 890 kronor brutto i sammanlagd inkomst per månad. Den nya avgiften börjar gälla månaden efter att du anmält förändringarna.

  Sidan uppdaterades: