Skolskjuts

Du kan anmäla om behov av skolskjuts om ditt barn har lång väg till skolan, om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen, om ditt barn har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för ditt barn att ta sig till skolan på egen hand.

 Teckenspråk:


Du kan anmäla att du behöver skolskjuts om du har lång väg till skolan eller om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen.

Om du har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för dig att ta dig till skolan på egen hand kan du också anmäla om skolskjuts.

Om du vill veta mer om skolskjuts ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 Lättläst:

Barn som har svårt att ta sig till skolan själva
kan få skolskjuts av kommunen.

Du som är förälder kan ansöka om skolskjuts om:

 • Ditt barn bor långt från skolan.
 • Om ditt barn bor på två ställen finns det särskilda regler.
 • Vägen till skolan är farlig.
 • Ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att ta sig till skolan.
 • Det finns andra skäl som gör att ditt barn behöver skolskjuts.

 

Skolskjuts till den skola kommunen bestämt

Reglerna för skolskjuts gäller oftast
bara om ditt barn går i den skola kommunen har bestämt.

Har du själv valt en annan skola för ditt barn
får du oftast betala för skolskjutsen.

Du ska alltid kontrollera
vilka regler som gäller i din egen kommun.

 

Avstånd mellan bostaden och skolan

Reglerna för skolskjuts bestäms av
hur gammalt ditt barn är.

Det här är de vanligaste reglerna för avstånd.
Du ska alltid kontrollera vilka regler som gäller i din egen kommun.

 • 2 kilometer för barn som är 6 till 10 år
 • 3 kilometer för barn som är 11 till 13 år
 • 4–5 kilometer för ungdomar som är 14 till 16 år


Växelvis boende

Om ni är skilda och ditt barn har två hem
räknas avståndet från den bostad
som ligger längst bort från skolan.


Farlig skolväg

Även om ditt barn bor nära skolan
kan vägen dit vara så farlig
att ditt barn behöver skolskjuts.

Det kan till exempel vara att ditt barn
måste gå över stora vägar
eller om det inte finns trottoarer.

Beskriv gärna skolvägen med text och bilder
när du ansöker om skolskjuts.
Då kan kommunen bäst bedöma
om ditt barn kan få skolskjuts.


Om ditt barn har en funktionsnedsättning

Har ditt barn en funktionsnedsättning
som gör det svårt ta sig till skolan
så kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.

Svårigheterna kan bero på flera olika saker.

Det vanligaste är att barn med rörelsehinder
får skolskjuts
men också andra funktionsnedsättningar
kan ge rätt till skolskjuts.

Du behöver intyg från läkare
för att visa vilka behov ditt barn har.


Andra skäl till skolskjuts

Finns det ett annat skäl till att ditt barn
behöver skolskjuts
så kan du skriva det i din ansökan.
Det är ovanligt att barn får skolskjuts
på grund av andra skäl
än de som vi beskrivit här.
Men du har rätt att göra en ansökan.


Skolskjuts sker med buss, tåg eller bil

Kommunen försöker först använda
vanlig kollektivtrafik, alltså buss och tåg.
Om inte det fungerar
eller om det ger långa väntetider
ordnar de särskilda transporter.

Ibland kan du som förälder få ersättning
om du skjutsar ditt barn till skolan i egen bil.

Om vanlig kollektivtrafik fungerar
får ditt barn ett busskort.
Annars skriver kommunen
vad som gäller i ditt beslut.


På sidan information om skolkort kan du läsa vad som gäller för skolskjuts med buss.

Skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskola

Skolskjuts beviljas läsårsvis, det betyder att du behöver skicka in en anmälan om skolskjuts vid varje nytt läsår. Du kan också anmäla behov av skolskjuts under pågående läsår, handläggningstiden är då cirka tre veckor.

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)


Anmäl om behov av skolskjuts

Här kan du anmäla behov av skolskjuts. Går ditt barn till ett fritidshem efter skolan behöver du fylla i ett schema för vilka dagar skolskjutsen ska gälla. Skolskjuts gäller inte till och från fritidshemmet.

Det är du som vårdnadshavare som är ansvarig för att anmäla behov av skolskjuts.
Om du har missat att skicka in din ansökan är det du som vårdnadshavare som är ansvarig för att ditt barn kommer till och från skolan i väntan på besked om skolskjuts.

Du som vill anmäla behov om skolskjuts till nästkommande hösttermin måste skicka in anmälan senast den 31 mars för att vara garanterad ett busskort i samband med skolstart.

Skolskjuts 2016/2017

Blankett för anmälan om behov av skolskjuts för läsår 2016/2017 (pdf, nytt fönster)

Skolskjuts 2017/2018

Blankett för anmälan om behov av skolskjuts för läsår 2017/2018 (pdf, nytt fönster)


Resa med Marstrandsfärjan

Du som behöver åka med Marstrandsfärjan för att resa till din skola behöver fylla i och skicka in en ansökan om kort för Marstrandsfärjan. Om du blir beviljad ett kort kan du hämta det i Stadshuset i Kungälv från och med den 4 januari.

Blankett för ansökan om kort för Marstrandsfärjan (pdf, nytt fönster)


Beviljad skolskjuts

Skolskjutsen.se (extern länk) finns tre viktiga filmer för dig som blivit beviljad skolskjuts.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts. Ansöker gör du hos försäkringsbolaget, Protector Forsikring AB. För att ansöka om tillfällig skolskjuts behöver du ett intyg från läkare där det står under vilken tid taxi beviljats. Skicka in intyget och din skadeanmälan till Protector Forsikring AB.

Kontaktuppgifter till Protector Forsikring ASA

Anmäl olycksfallsskada till Protector Forsikring ASA (extern länk)
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade hos Protektor Forsikring ASA. Läs mer om försäkringar till elever, barn och ungdomar inom Kungälvs kommun. 


Tillfällig skolskjuts vid planerad operation

Om du på grund av en planerad operation behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts.

Ansöker gör du till skolskjutssamordnaren. Fyll i och skicka in ansökan tillsammans med ett läkarintyg till e-post skolskjuts@kungalv.se eller via post till Kungälvs kommun, Skolskjutssamordnare, Stadshuset, 442 81 Kungälv

Blankett för ansökan om tillfällig skolskjuts vid planerad operation (pdf, nytt fönster)


På- och avstigningsplatser

Från och med läsårsstart augusti 2016 kommer skollinjetrafiken innebära att på- och avstigningar endast kommer att möjliggöras vid utsatta hållplatser. Mer information om hållplatser.

Vanliga frågor och svar kring skolskjuts

Vem ansvarar för eleven vid skolskjuts?

På väg till skolan

Du som vårdnadshavare ansvarar för:

 • att eleven förbereds och tränas att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.
 • eleven på vägen mellan bostaden och hållplatsen samt under väntetider på hållplatsen till dess att eleven stiger på buss eller taxi.
 • att eleven kommer i god tid till hållplatsen. Tänk på att detta är en viktig trafiksäkerhetsfråga.

Under resan

Under resan är det entreprenören/föraren som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs. Föraren är skyldig att meddela om ordningsproblem eller säkerhetsproblem uppstår under resan. Tillbud under resan ska rapporteras till Västtrafik (extern länk)
Elevens ansvar är att följa föreskrivna regler, till exempel använda bälte.

Hem från skolan

När eleven kommer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn. Det gäller också vid hemfärd efter skolans slut till dess att eleven stigit på skjutsen.

Om bussen är sen på morgonen

En försening på 20 minuter är en accepterad försening. För att få informationen om bussen är försenad:

Om bussen är inställd ska eleven alltid gå hem och kontakta vårdnadshavare. Grundregeln är att vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar sig till skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

Om bussen är sen på eftermiddagen

Om bussen är försenad på eftermiddagen ges information från skolan och/eller bussförare.

Om bussföraren i förväg känner till att en del av vägen inte är farbar informerar bussföraren eleven om detta innan avgång. Om föraren under pågående tur upptäcker att en del av vägen till elevens bostad inte kan trafikeras ser bussbolaget till att eleven kommer tillbaka till skolan. Bussbolaget och kommunen förbereder då skolan om att eleven är på väg tillbaka till skolan.

Grundregeln är att vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar sig hem från skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar. 

Vad händer om eleven missar bussen på väg till skolan?

Du som vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan.

  Sidan uppdaterades: