Teknikstöd – ett stöd som kan förändra livet

Kungälvs Kommun satsar genom ett fyraårigt socialt investeringsprojekt på teknikstöd i gymnasieskolan. I projektet ingår även att genom en förstudie pröva om arbetssätt och arbetsmetoder kan användas inom grundskolan.

Teknikstöd är en fortsättning och vidareutveckling av projekten "Olika unga - lika förutsättningar" och "Vägar till arbete". Projekten pågick på Mimers Hus gymnasium 2010-2014 och finansierades genom medel från Allmänna Arvsfonden. 

Från och med mars månad 2018 överförs projektet till ordinarie verksamhet på Mimers Hus Gymnasium.

Teknikstöd handlar om att ge barn och ungdomar rätt stöd och redskap för att klara livet i och utanför skolan, att förbereda dem för vuxenlivet och att komma ut på arbetsmarknaden.​ I detta arbete är samverkan med föräldrar och flera "samhällsinstanser" i och utanför kommunen viktiga framgångsfaktorer.

Utgångspunkten i arbetet är att eleven är delaktig i planeringen och utformningen av de insatser som man tillsammans har kommit överens om behövs. Det kan handla om att eleven erbjuds planeringsverktyg i smartphone eller lärplatta, lärverktyg som finns installerade på Varsindatorerna. Det kan också vara mer ovanliga hjälpmedel i skolan till exempel luftkuddar, stressverktyg, kedjetäcke och avslappningsfåtöljer.

Insatserna följs upp och värderas tillsammans med eleven och resultatet delges de undervisande lärarna. Det bestäms också om insatserna ska fortsätta på samma sätt eller om det finns behov av ändringar.

Det finns en särskilt utsedd styrgrupp med representanter för sektor Skola och sektor Arbetsliv och Stöd.

 

Vem kan delta?

Elev, förälder eller annan personal kan anmäla intresse för att eleven ska ingå i projektet. Ansökningar måste dock alltid gå via specialpedagog eller rektor. Alla elever med behov av särskilt stöd eller anpassning har möjlighet att ingå i projektet.

Hur går det till?

Första steget är att eleven skriver under samtyckesblankett till att ingå i projektet. För elever under 18 år skriver förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn under.

Sedan görs en kartläggning för att avgöra inom vilka områden som eleven behöver extra stöd eller anpassningar. Kartläggningen bygger på elevens delaktighet där 16 områden gås igenom och diskuteras. Exempel på områden som kartläggs kan till exempel vara elevens delaktighet i klassrummet, studieteknik, läs- och räkneförmåga eller hur umgänget med kamrater fungerar.  Det är viktigt att uppnå en samsyn kring resultatet och behovet av stöd/anpassningar. Eleven rangordnar vilka anpassningar som är viktigast att börja med. Förslaget ska kvitteras av eleven innan anpassningar påbörjas.

Därefter görs en plan för vilka anpassningar som ska göras. Alla lärare och specialpedagoger som eleven har får ta del av planen och diskuterar tillsammans i arbetslag kring hur anpassningarna kan göras på bästa sätt.  

När detta är klart genomförs de planerade anpassingarna. De kan vara

  • Anpassningar inom ramen för ordinarie klassrumsundervisning,
  • Extra anpassningar som lärare kan göra för den enskilde eleven,
  • Särskilt stöd, åtgärdsprogram från mentor och specialpedagog.

Inom sex månader görs en uppföljning där man kontrollerar att elevens behov är tillgodosedda. Om inte, görs en ny plan för anpassningar och processen börjar om därifrån.

Så här ser arbetsprocessen ut - klickbart flödesschema (nytt fönster)
 (Programmet kräver Internet Explorer 10 eller senare. Om det inte fungerar,  uppdatera Internet Explorer eller prova i Chrome eller Firefox istället.)

Projektinformation:

  Sidan uppdaterades: