Utvecklingsprojekt

Kungälv deltar förnärvarande inte i några utvecklingsprojekt. Nedan kan du läsa om projekt vi deltagit i under de senaste åren.

Initiative Me

Projektperiod: oktober 2012 - oktober 2015
Program: Nordiska ministerrådets program Nordplus vuxen

Initiative Me är ett utvecklingsprojekt sökt i Nordiska ministerrådets program Nordplus vuxen. Projektet syftar till att arbeta fram en metoder och strategi för hur vi motiverar unga vuxna. Vi läross hur vi stärker elevernas självinsikt, självförtroende och självkänsla. Målet är att Strategin handlar om att kunna visa på möjligheter för inträde på arbetsmarknaden och öka medvetandet hos målgruppen vad gäller deras egen kapacitet och egna kompetenser. Vi ska arbeta mer med att möta eleven där den står.

Projektet är ett initiativ från vuxenutbildningen att tillsammans med kommunens Kung11an (representanter från näringslivet, politiken och kommunala sektorn), ALC (abetslivscentrum) och Medborgarskolan stärka kvalitén och öka möjligheterna i vuxenutbildning. Bakom oss står även pedagogiskt centrum som ligger under GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) som kommer att vara behjälpliga vad gäller utvärdering och tips och råd under strategins uppbyggnad.

Med oss i projektet har vi VUC Fredrikshavn som är en statlig institution i Danmark som arbetar med vuxenutbildning. Även Hitt Husid på Island är vår partner i projektet. Hitt Husid är ett center i Reykjavik i kommunal regi som fungerar som en social plattform för ungdomar mellan 16-25 år. Här blandas kultur och konst med rådgivning och stöd vad gäller studier och inträde på arbetsmarknaden.

Projektet pågår under en treårs period med start i oktober 2012. Arbetet innebär tre arbetspaket; kartläggning, uppbyggnad/skapande samt en testperiod. Praktiskt innebär projektet workshops med våra utländska partners för erfarenhetsutbyte, konkretisering och utvärdering men också möten inom landet för att genom samverkan kunna ta fram de bästa arbetssätten för att jobba mot målet.

 

 

BROEN

Broen är ett projekt som startade hösten 2014 och som ska skapa förutsättningar för mentorskap för målgruppen invandrare som läser på vuxenutbildningen.

Under 1,5 år ska tre nordiska workshops och ett antal mindre fortbildningsaktiviteter anordnas där kunskap ska fås, erfarenheter ska utbytas och idéer ska skapas med målet att kunna ta fram en handlingsplan för mentorsverksamhet. Projektet ska ge fortbildning för personer som arbetar med målgruppen och ett nordiskt nätverk för utbyte i frågan ska skapas och användas även efter projektet slut. Handlingsplanen ska baseras på de erfarenheter projektets alla aktiviteter och nordiska erfarenhetsutbyten ger.

I projektet ingår vuxenutbildning i Kungälv, VUC i Aalborg och Molde voksenopplaering. Projektet är en avknoppning från det redan befintliga Nordplus projekt Initiative me. En av insatserna, nämligen behovet av mentorskap som kommer att vara en del av strategin för motivationsarbetet uppmärksammades extra. Broen initierades och kommer att innebära ett mer strukturerat arbetssätt för att ta fram just förutsättningar för mentorskapsverksamhet på vuxenutbildningen.

Nordisk Workshop 1

Under hösten 2014 genomfördes en uppstart i Danmark samt Nordisk Workshop 1 i Kungälv. Konferensen i Kungälv genomfördes på Fars Hatt. Under dag 1 fick deltagarna lyssna på en föreläsning med Sonia Sherefay, pedagog, integrationskonsult, föreläsare och författare från Stockholm samt workshop i tvärgrupper Under dag 2 fick deltagarna bland annat en rapport från FLIN (IKT & flerspråkighet i Norden) samt en presentation om mentorskap i projektet "Unga i vaekst" från Frederikshavn. Konferensen avslutades med en rundvandring i Kungälv.

Nordisk Workshop 2

Under 2 dagar i vecka 09, 2015 genomfördes Nordisk Workshop 2 i Aalborg, Danmark. Konferensen i Aalborg genomfördes på Hotel Phoenix samt VUC, Aalborg. Under den första dagen deltog alla i en föreläsning kring mentorskap med Maria Marquard, dansk koordinator i Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL). Under dag 2 fick deltagarna se VUC i Aalborg och bl. a lyssna på en föreläsning kring forskningsbaserede læringscirkler. Konferensen avslutades med en rundvandring i staden.

Nordisk Workshop 3

Under 2 dagar i vecka 40, genomfördes den 3:e och sista Nordiska workshopen i Molde, Norge. Konferensen i Molde genomfördes på ett konferenscenter. Under den första dagen föreläste Goro Ree-Lindstad från Center för jämställdhet, om hur man planerar och organiserar ett mentorsprogram. Dag 2 föreläste Gunhild Thunem om processen runt en handlingsplan.

Handlingsplaner Projektet har under perioden november 2015 - februari 2016 arbetat fram 3 handlingsplaner.

Handlingsplan Sverige (pdf-fil, 267.2 kb)
Handlingsplan Nordjylland (pdf-fil, 206.0 kb)
Handlingsplan Molde (pdf-fil, 426.7 kb)

 

 

 

  Sidan uppdaterades: