Sammanfattning av kommunens ekonomi och verksamhet


Enligt fjärde kapitlet i den kommunala redovisnings lagen skall kommunen upprätta en förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Den skall vara en sammanfattning där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras.

De finansiella målen samt målen och riktlinjerna för verksamheten har en central roll i den ekonomiska förvaltningen. Måluppfyllelsen visar på kommunens förmåga att leva upp till en god ekonomisk hushållning.

I förvaltningsberättelsen redovisas därför en översikt av kommunen, övergripande målavstämning, en sammanfattande finansiell analys av kommunen och sammanställd redovisning. Kommunkoncernen omfattar kommunen och de övriga juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Kommunstyrelsens resultatmål

Styrmodellen "Från demokrati till effekt och tillbaka" poängterar att den politiska styrningen skall inriktas på förändringar. Detta skall speglas till exempel i att Kommunstyrelsens resultatmål kan ändras över tid och inte formuleras vagt och allmängiltigt. Kommunstyrelsens resultatmål skall relatera till kommunfullmäktiges strategiska mål och strategiska förutsättningar. Resultatmål kan gälla hela eller delar av förvaltningen och har en tidsaspekt på 1–3 år. Målbedömningen görs med utgångspunkt från en sammanvägd bedömning av relevanta resultatmått, genomförda aktiviteter och andra väsentliga faktorer som bedöms påverka resultaten.

Omvärld och framtid

Den kommunala verksamheten står inför stora utmaningar. Vi kan i allt mindre grad skilja det lokala från det globala och ser ett ökat behov att vidga perspektiven. Utgångspunkten för omvärldsanalysen är att söka identifiera de förändringar i omvärlden som kan få stor påverkan på Kungälvs kommun som geografisk plats och organisation.

Ekonomisk översikt och finansiell analys

I kommunen är god ekonomi en förutsättning för att uthålligt kunna erbjuda service och omsorg.

God ekonomisk hushållning

Kvaliteten i kommunal verksamhet avgörs ytterst av kommunens brukare och medborgare. De förtroendevalda som medborgarnas företrädare prioriterar och fastställer mål. Hushållning handlar om hur kommunen använder sina resurser och hur vi lever upp till de finansiella målen. Här följer slutsatser ur tidigare avsnitt.

Våra medarbetare

Kungälv kommuns personalpolitiska program ger uttryck för ett gemensamt förhållningssätt och viljeinriktning när det gäller vår personalpolitik. Den blir verklig när politiker, chefer och medarbetare gemensamt tar ansvar för att tillämpa den. Utgångspunkten är medborgarfokus vilket innebär att alla oavsett roll, funktion och position ska vara delaktiga i att utveckla arbetet för att ge bästa möjliga kvalitet gentemot medborgarna.

Kungälv är inte bara kommunen

Bostäder, energi, exploatering, räddningstjänst och aktiviteter på Fästningsholmen ryms allt inom det vi kallar kommunkoncernen.

Kommunens fem nämnder

En beskrivning av kommunens nämnder och deras uppdrag

Redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar

Kungälvs kommun följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614), övrig redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR), med några få undantag. Fordringar överstigande ett år redovisas som långfristiga, vilket gör att kommunen avviker från RKR:s rekommendation 20, Redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Övriga undantag framgår under respektive rubrik nedan.

Ordförklaringar

Förklaringar av facktermer som återkommer i årsredovisningen