Kommunens fem nämnder

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden ansvarar enligt gällande lagstiftning och förordningar för myndighetsutövningen gentemot enskilda medborgare i Kungälvs kommun, inom sektorerna Trygghet och Stöd samt Utbildning och lärande.

Året 2016 har fortsatt präglats av den nationella flyktingfrågan. Det har kommit färre ensamkommande barn (barn under 18 år och utan vårdnadshavare är ett ansvar för myndighetsnämnden) under året, vilket har inneburit att verksamheten kunnat hinna i kapp med den myndighetsutövande delen och nu kan leva upp till den rättssäkerhet som krävs för uppdraget.


Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en av fullmäktige politiskt tillsatt nämnd och är obligatorisk för varje kommun. Nämndens uppdrag styrs av föräldrabalken och kommunallagen. Nämnden står under länsstyrelsens tillsyn. Nämnden har som huvudsaklig uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare så att de fullgör sina uppdrag på ett tillfredställande sätt. Under året har överförmyndarnämnden förändrat redovisningsrutinen med avsikt att förbättra den löpande tillsynen.


Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighet som gör en förvaltningsrättslig, men inte politisk bedömning. Nämnden representerar det allmänna och får endast göra vad som framgår av rättssystemet. Den ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. För att garantera att den offentliga förvaltningen är opartisk finns jävsregler. Nämnden hanterar frågor enligt plan- och bygglagen (PBL) gällande beslut om lov, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked, ingripandebesked, tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen samt utövar tillsyn och beslutar om ingripanden och påföljder enligt PBL. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Miljö- och byggnadsnämnden hanterar stora delar av miljöbalkens område och den kommunala livsmedelstillsynen. Det innebär bland annat prövning och tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.


Arvodesnämnden

Arvodesnämnden bereder frågor om grunden för ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda och skall avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som kommunfullmäktige antagit inom området. Nämnden skall också lämna de förtroendevalda med flera råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Arvodesnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Därutöver skall nämnden ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål, program och planer kan genomföras samt att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till arvodesnämnden. Vidare har nämnden uppföljningsansvar för närvarorapporteringen.


Valnämnden

Valnämnden planerar och genomför våra allmänna val. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler åligger det valnämnden att rekrytera och utbilda den personal som behövs. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen, då ogiltiga och sent inkomna röster bedöms och räknas. För den slutgiltiga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen ansvarar länsstyrelsen, som är den regionala valmyndigheten. Det finns också en nationell Valmyndighet, som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet. Under 2016 har uppbyggnaden av valorganisationen för 2018 påbörjats.

  Sidan uppdaterades: