Kommunstyrelsens resultatmål

Styrmodellen "Från demokrati till effekt och tillbaka" poängterar att den politiska styrningen skall inriktas på förändringar. Detta skall speglas till exempel i att Kommunstyrelsens resultatmål kan ändras över tid och inte formuleras vagt och allmängiltigt. Kommunstyrelsens resultatmål skall relatera till kommunfullmäktiges strategiska mål och strategiska förutsättningar. Resultatmål kan gälla hela eller delar av förvaltningen och har en tidsaspekt på 1–3 år. Målbedömningen görs med utgångspunkt från en sammanvägd bedömning av relevanta resultatmått, genomförda aktiviteter och andra väsentliga faktorer som bedöms påverka resultaten.

De sexton resultatmålen redovisas som gröna, gula eller röda. Ett grönmarkerat mål är uppfyllt, medan ett rödmarkerat inte är det. Den gula markeringen betyder att arbetet med att uppfylla målet pågår, men att någon avläsning eller bedömning ännu inte kan göras.

Målen delas in i dessa sex områden:

Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)

1. Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället

Vad innebär det (tolkning)
Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse.

 Arbete pågår/Målsättning håller

Bedömning

Ett stort förändringsarbete pågår i förvaltningen i syfte att öka nyttan för medborgare och brukare genom att effektivisera arbetsprocesser och arbetssätt. Samtidigt växer kommunen och stora resurser läggs för att möta efterfrågan på bostäder och kommunal service. Många aktiviteter pågår enligt plan men effekterna av förändringsarbetet kan ännu inte avläsas. Avvikelser från budget och planerade verksamhetsvolymer indikerar att målet ännu inte är uppnått. Den ekonomiska avvikelsen beror framför allt på "extraordinära" händelser, exempelvis ökade kostnader för pensioner. Avvikelser i verksamhetsvolymer är både högre och lägre än planen. Bedömningen är att det krävs mer tid – målet är långsiktigt.


2. Attraktiv arbetsgivare

Vad innebär det (tolkning)
Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud.

 Arbete pågår/Målsättning håller

Bedömning

Omvärlden har stor påverkan på detta mål. Flera yrkeskategorier är svårrekryterade vilket leder till färre antal sökanden per tjänst. Förvaltningen följer rikets trend där sjuktalen fortsätter att öka. Ökningstakten är högre 2016 än vad den var 2015. Sysselsättningsgraden för kvinnor ligger på samma nivå som 2015. Andelen tid utförd av timanställda har minskat jämfört med tidigare mätning. Det visar att flera personer har blivit anställda på månadslön istället för att vara timavlönade.

Arbete pågår med att bland annat utveckla processer inom ledarskap, arbetsmiljö och rekrytering och utgår från personalresursplanen. Effekterna av detta kontinuerliga arbete påverkas av en mängd faktorer och är därmed inte alltid lätta att mäta. I relation till andra kommuner är bedömningen att Kungälv ligger väl till. Dock inte i topp.


3. Underhåll på trygg och säker nivå

Vad innebär det (tolkning)
Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Underhållsåtgärder är utförda enligt plan. Kommunen förvaltar för närvarande drygt 220 000 kvadratmeter lokalyta och bygger just nu många lokaler. För att hantera ett allt större fastighets- och anläggningsbestånd över tid behöver genomförande av underhållsplaner följas upp kontinuerligt. Det är en viktig och svår avvägning mellan bedömt underhållsbehov och resurstilldelning i syfte att undvika kapitalförstöring.


4. Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande

Vad innebär det (tolkning)
God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Nettokostnaderna för hyresfria lokaler och förvaltningsfastigheter har minskat under året. En del av de tidigare vakanta kommunala lokalerna är idag använda eller under omställning/ombyggnad till boende för nyanlända. Antalet kvadratmeter i inhyrda lokaler har ökat för att möta behovet av boende till nyanlända.

Frågan om lokaleffektivitet och samutnyttjande är med i arbetet vid större ombyggnation och nybyggnation. Men även i det befintliga lokalbeståndet pågår anpassningar för att möjliggöra ökat samnyttjande och förbättrad lokaleffektivitet.


I Kungälv finns arbete åt alla

5. Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete

Vad innebär det (tolkning)
Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Förvaltningen når målet både med hjälp av konjunkturen, samarbete och förändrade arbetssätt. Vuxenutbildningen har lyckats att möta de behov av arbetskraft som uppstått, utbildningsutbudet prövas ständigt och matchas mot befintliga arbetstillfällen. Allt fler utbildningar ges med språkstöd.

60 procent av Bemanningsenhetens timavlönade är ungdomar som på detta sätt ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Intresset för de ordinarie vårdutbildningarna på vuxenutbildningen är stort och platserna fylls. Lärlingsutbildningarna inom vård har dock platser kvar. Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutade studier har ökat. Feriearbeten har utökats till andra lov än sommarloven. Kostnader för försörjningsstöd minskar. 

I stadskärnan och Kongahälla finns många goda exempel på samarbete med näringslivet. Bokabs insatser gällande försäljning av verksamhetsmark och planer för Åseberget är också bra exempel på samarbete.


Attraktivt boende

6. Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka

Vad innebär det (tolkning)
Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Kommunfullmäktige har antagit en riktlinje för hur kommunen ska jobba med bostäder för nyanlända. Riktlinjerna utmanar delar av vårt planeringsarbete för att snabba på myndighetsprocesser.

Behoven av boenden till nyanlända har lösts successivt under året men håller dock inte den kvalitet som eftersträvas. I januari 2016 var sju nya lägenheter för LSS-boende klara för inflyttning.

Främst tack vare Attendos 54 lägenheter i Ytterby har kön till särskilt boende minskat. På längre sikt behövs ytterligare tillskott i takt med befolkningsökningen och den demografiska utvecklingen.


7. Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka.

Vad innebär det (tolkning)
Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av kommunfullmäktige fastställda översiktsplanen. Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd. Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31.

Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler. Det skall vara en variation av upplåtelseformer. Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden.

 Arbete pågår/målsättning håller

Bedömning

Indikatorerna för detaljplaner visar att det finns förutsättningar för att nå målet om 2 000 bostäder 2019. Indikatorerna för bygglov visar en successiv förbättring även om vi ligger under målvärdet.

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov ligger under de lagstadgade 10 veckorna. Indikatorn om överprövning av bygglovsärenden visar att 90 procent av bygglovsärenden står sig i överprövande instanser.

Då detaljplaner för bostäder ökat, börjar även antalet beviljade bygglov nu att öka. Med den naturliga förskjutning som byggprocessen innebär förväntas antalet slutbesked öka under 2017.


Minskad segregation

8. Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet

Vad innebär det (tolkning)
Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

 Arbete pågår/målsättning håller

Bedömning

Kommunen har haft ett stort mottagande av nyanlända, vilket lett till ett ökat antal familjer i försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning. Under 2016 har arbetet fokuserat på att finna boendelösningar, och att dessa skapar förutsättning för bra integration. Uppföljningen från arbetsförmedlingen visar att de flyktingar som avslutat etableringstiden under året, i stor utsträckning, fått olika former av stödanställningar. Integrationen av ensamkommande flyktingbarn försvåras genom svårigheten att finna bostäder för vidareflytt från kommunens boenden. 

I skolan pågår det huvudsakliga integrationsarbetet i den ordinarie verksamheten. Nyanlända grundskoleelever placeras i högre utsträckning på den skola som är närmast boendet vilket har ökat integrationen. Insatser för att möjliggöra integration arbetas fram inom olika områden. Samordning och samverkan utvecklas mellan boendeplanering, utbildning, näringsliv, arbetsmarknad och civilsamhälle.


9. Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten

Vad innebär det (tolkning)
Skolan ska möta varje barn utifrån dess unika förutsättning. Behoven är olika hos elever beroende på deras bakgrund. Modellen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna, utgår ifrån fyra viktade faktorer: Föräldrarnas utbildningsbakgrund, Migrationsbakgrund, Familjer med försörjningsstöd samt Kön. För att utveckla arbetet på skolan och höja utbildningens kvalitet ska lärare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling genom kvalitativ fortbildning.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Resultatutvecklingen i grundskolan över tid har varit positiv men 2016 års resultat visade en minskad andel godkända och ett minskat meritvärde i årskurs 9. Dock är det för tidigt att kalla det ett trendbrott.

De försämrade kunskapsresultaten i årskurs 9 har också påverkat relationen med det förväntade värdet enligt elevernas socioekonomiska bakgrund. Kungälv ligger något under det förväntade värdet.

Den särskilda fortbildningssatsningen på lärare i grundskolan har pågått hela 2016.

Det Multikompetenta teamet för förskolan startade i augusti.

Exempel på teamets insatser är konsultation och föräldrastöd. Satsningen syftar till att förebygga utanförskap och möjliggör en kompetens- och resursförstärkning inom förskolan för både det allmänt förebyggande arbetet och den riktade preventionen.

10. Barnfattigdomen ska minska

Vad innebär det (tolkning)
Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst.

 Arbete pågår/Målsättning håller

Bedömning

Antal barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd har minskat och är 41 färre 2016 än 2015, vilket motsvarar 12,5 procent. Antal biståndsinsatser inom socialtjänsten har ökat, bland annat inom barn och unga. I arbetet med stödanställningar genom arbetsmarknadsenheten prioriteras barnfamiljer.

Huruvida barnfattigdomen har minskat är svårt att bedöma genom de indikatorer som används idag. I ett kortsiktigt perspektiv har barnfattigdomen minskat i och med att färre barn lever i familjer med försörjningsstöd.

Att arbetslösheten minskar och färre hushåll söker ekonomiskt bistånd skapar förutsättningar för att minska barnfattigdomen. Stödanställningar och andra insatser som syftar till självförsörjning bidrar till att barnfamiljer får mer stabil inkomst.

I Social översiktsplan (SÖP) har en rad aktiviteter genomförts i syfte att minska barnfattigdomen.


Minskad miljö och klimatpåverkan

11. Öka andelen kollektivtrafikresenärer

Vad innebär det (tolkning)
Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, går, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Antalet resenär med kollektivtrafiken ökar stadigt och ligger för 2016 långt över plan. Busstationen och pendelparkering i Diseröd är försenade och beräknas till våren 2017. På grund av den ekonomiska situationen har tillköp av kollektivtrafik på landsbygden avbrutits. Cykelvägen Tega-Staby är försenad men beräknas byggas under 2017. Cykelvägen Solberga-Tunge är pausad och inväntar beslut om placering av skolan.

Minskad tillgång av kollektivtrafik på landsbygden kommer att påverka kollektivtrafikresandet något negativt. Förutsättningar finns ändå för att kollektivtrafikresandet ökar totalt.

Arbetet med målbild för kollektivtrafik i och kring stadskärnan samt den strategiska trafikplaneringen kommer bidra med bättre förutsättningar att planera och genomföra åtgärder som leder till ökade hållbara resor.


12. Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp

Vad innebär det (tolkning)
Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

De totala utsläppen i Kungälv har minskat från 151 000 ton (1990) till 117 400 ton (2013), det vill säga med 22 procent. Bedömningen är att koldioxidutsläppen fortsätter att minska i ungefär samma takt som de senaste åren. Lokal förnybar el ligger troligen ungefär som 2015, möjligen en svag ökning på grund av fler solceller.

Utbyggnaden av vatten och avloppsnätet fortgår i stort enligt plan med vissa förseningar. Fiskvårdsplan med åtgärder i vattendrag och strandstädningen har genomförts. Detta arbete uppmärksammades av miljödepartementet och havs- och vattenmyndigheten som besökte Kungälv under hösten.

Energirådgivningen har besökt 52 företag under året och av dessa har 30 genomfört åtgärder motsvarande i snitt ca 30 procent energibesparing. Arbetet med lönsamma energiinvesteringar i förvaltningen har resulterat i en mängd energieffektiviseringsåtgärder.


13. Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete

Vad innebär det (tolkning)
Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem.

 Arbete pågår/Målsättning håller

Bedömning

Det miljöpolitiska programmet är antaget i kommunfullmäktige våren 2016. Under hösten har mål för respektive programområde tagits fram.

Planen är att under 2017 utveckla planering och uppföljning enligt miljöpolitiskt program samt under 2018 fortsätta utveckla ett miljöledningssystem. 


Gör rätt från början – investera i barn och unga

14. Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan

Vad innebär det (tolkning)
Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolans uppdrag definieras i förskolans läroplan. Minskade barngruppsstorlekar bidrar till att skapa förutsättningar för förskolans uppdrag genom att pedagogerna får större möjlighet att ge alla barn de utmaningar och den stimulans de behöver för att känna lust att lära, utveckla demokratiska värderingar, få en trygg omsorg och för att större hänsyn kan tas till barnens olika förutsättningar och behov.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Gruppstorlekarna i förskolan var enligt mätning per 15 januari 16,9 barn per avdelning. Antal barn per årsarbetare har ökat något i förhållande till 2015, från 5,2 till 6,0. Vid en kontrollräkning i kommunens egna system visar att antalet barn per årsarbetare är 5,5 för 2016. SCB ändrar dock inte redan publicerade siffror.

Barngrupperna i förskolan följer den uppsatta målsättningen om genomsnittligt 18 barn per avdelning. Antal barn per årsarbetare har ökat på grund av svårigheten att anställa utbildad personal och brist på vikarier.

I februari 2017 rapporteras resultatet av föräldraenkät samt självskattning som personalen tidigare gjort. Detta kommer att ge en god bild av kvaliteten i förskolan och därmed vara ett bra underlag till bland annat förskolans kompetensutvecklingsplan. Arbetet med att intressera utbildad personal för tjänster i Kungälvs förskolor fortsätter. Under 2017 sker ytterligare minskning av antalet barn i förskolegrupperna.


15. Kunskaperna hos elever och studerande ska öka

Vad innebär det (tolkning)
Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Resultatutvecklingen över tid i grundskolan är positiv. 2016 års resultat visar dock inte samma tydliga riktning. Nationella prov i årskurs 3 och 6 ligger på ungefär samma nivå som förra året medan meritvärdet och andelen godkända elever i alla ämnen i årskurs 9 sjunker från föregående år.

Indikatorerna för gymnasiet visar att andelen elever med examen legat på ungefär samma nivå över de tre senaste åren. Det ser däremot olika ut mellan olika program och mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen.

Andelen elever med yrkesexamen ökade mellan 2014 och 2015 och ligger kvar ungefär samma nivå 2016. Andelen elever med högskoleförberedande examen har minskat de två senaste åren. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat på både yrkesprogrammen och högskoleförberedande programmen.


16. Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Vad innebär det (tolkning)
Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kulturoch fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras. Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bedömning

Arbete pågår för att göra Mimers kulturhus öppet och tillgängligt för alla med särskilt fokus på barn och unga. Förvaltningen ser ett ökat deltagande och användande från målgruppen. Antalet elever i kulturskolan har ökat medan antalet utlån av media till barn och unga har minskat i förhållande till samma tid förra året och ligger under målvärdet för året.

En satsning genomförs på Mimers hus för att ge barn och unga med funktionsnedsättning ett rikare och mera varierat kultur och fritidsliv. Antalet aktiviteter redovisade inom LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) har ökat något i jämförelse med samma tid förra året och överskrider målvärdet.

  Sidan uppdaterades: