Kungälv är inte bara kommunen

Bostäder, energi, exploatering, räddningstjänst och aktiviteter på Fästningsholmen ryms allt inom det vi kallar kommunkoncernen.

Den här sidan är indelad i följande rubriker:

 

Bagahus AB

Bolaget skall driva och utveckla besöksverksamheten på Bohus fästning i enlighet med den av Kungälvs kommun och Statens fastighetsverk antagna "Utvecklingsplanen för Bohus fästning och Fästningsholmen". Planen syftar till att fram till 2020 "göra vårt gemensamma kulturarv levande och tillgängligt, stärka Kungälvs attraktionskraft samt bidra till en hållbar och stark tillväxt i regionen".

2016 var tredje året då verksamheten drevs i den nya organisationen. Den publika verksamheten verkar ha stabiliserats kring 40 000 besökare, med barnfamiljer som tydlig kärnmålgrupp. Det är också tydligt att det är dagsbesökare som bidrar till numerär och lönsamhet snarare än evenemang varför antalet planerade evenemang under 2017 är få.

En ny hemsida har lanserats under året och ökad annonsering på Facebook har gett god effekt.

Under 2016 har styrelsen följt bolagets ekonomi och gjort bedömningen att det inte är möjligt att bedriva bolagets verksamhet utefter givna ägardirektiv och ekonomiska förutsättningar och Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun beslutade 2016-12-08 att genom verksamhetsövergång föra över verksamheten inom Bagahus AB till förvaltningsform i Kungälvs kommun.


Bokab

Bokab skall som exploateringsbolag bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering.

Med stor glädje kan vi konstatera att vi sålt rekord, över 90 000 kvadratmeter verksamhetsmark.

Vi får gå 27 år tillbaka i tiden för att slå den siffran! Genom dessa kommande etableringar får Kungälv ett tillskott på över 100 arbetstillfällen. Under året har vi fått ett uppdrag att som samordnare administrera tre stycken byggherredrivna detaljplaner. Två bostadsexploateringar med över 350 lägenheter och ett nytt verksamhetsområde på cirka 250 000 kvadratmeter. Dessa projekt representerar investeringar i Kungälv på över en miljard kronor och kan på sikt generera över 1 000 arbetstillfällen.

I närtid kommer vi att leverera 36 villatomter i Tega Västergård i Ytterby till den kommunala villatomtkön. När året startade hade vi cirka 620 personer i kön, nu kan vi konstatera att vi har över 720 stycken. Infrastrukturbygget vägar, vatten och avlopp med mera kommer att färdigställas under 2017 och förhoppningsvis ser vi nya familjer som flyttar in i sitt drömhus under 2018.


Bohus räddningstjänstförbund

Bohus räddningstjänstförbund bildades 2013 och är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40 procent och Kungälvs kommuns andel till 60 procent.

Verksamhetsåret 2016 har präglats av ett fortsatt arbete med att utveckla räddningstjänstförbundet. Ett långsiktigt och målinriktat olycksförebyggande arbete där tillsyn, information och utbildning utgör grunden. Kommunens anställda samt skolelever är prioriterade grupper som huvuddelen av utbildnings- och informationsarbetet riktas mot.

Den flyktingström som skedde till Sverige 2015 har avstannat och förbundet har arbetat aktivt för att de nyanlända människorna skall få en trygg tillvaro i våra kommuner.

Samverkan med räddningstjänsterna inom Göteborgsregionen har ökat under året. Tillsammans med respektive organisations politiska ledning har det arbetats för en "gränslös räddningstjänst och ett gemensamt operativt ledningssystem". Detta projekt kommer att intensifieras under 2017.

Samverkan sker med våra medlemskommuner även i andra frågor såsom äldresäkerhet, utsatta ungdomsgrupper, integrering av människor med annan etnicitet/ religion i vårt samhälle, etc.

Detta arbete, samt mycket därtill, syftar till att förbundet skall fortsätta att vara en viktig kugge i att bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fokus på medborgarna.


Kungälv Energi AB

Bolagets verksamhet är organiserad i fyra affärsområden; elnät, värme, stadsnät och entreprenad. Elnätsverksamheten omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive Marstrand, men inklusive Jörlanda, Stenungsunds kommun och Thorskog i Lilla Edets kommun.

Under året har Stadsnät byggt 1 200 nya fiberanslutningar i villaområden, landsbygd, industrier samt bostadsrättsföreningar. Denna satsning kallar vi "Fiberfabriken", vilken kommer att fortgå framöver.

Under 2016 har bolaget deltagit med mycket resurser avseende utbyggnaden i centrala Kungälv där stora satsningar görs på Kongahällatomten och Resecentrum.

Gatljusanläggningar har den 31 december 2016 köpts från Kungälv kommun och Kungälv Energi har övertagit anläggningarna och ansvaret för driften av gatubelysningen i kommunen. Anskaffningsvärdet för dessa anläggningar var 18,0 Mkr.

Utvecklingen av elhandelsverksamheten går enligt plan.

Under 2016 har vindkraftverket, Vindrosen, producerat 6,7 GWh vilket är 0,5 GWh under prognostiserad volym.


Stiftelsen Kungälvsbostäder

Kungälvsbostäder är den största hyresvärden i Kungälv med drygt 2 700 lägenheter samt kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd. Företaget avser att vara en aktiv del i Kungälvs utveckling och expansion genom att producera nya och attraktiva bostäder, skapa trygga och trivsamma utemiljöer, arbeta efter en hållbar och långsiktig renoveringsstrategi samt erbjuda sina hyresgäster möjlighet till inflytande över sitt boende.

Under våren avslutas försäljningen av sex fastigheter i bostadsområdena Iskällan och Grinden i Kungälv. Fastigheterna innehåller totalt 40 lägenheter som hyrts som gruppboende och särskilt boende av kommunen. Försäljningsintäkten uppgår till 36,6 Mkr.

Under året växer Kungälvsbostäders fastighet på Kongahälla upp. Totalt byggs 71 lägenheter i det kvarter som kommer att bli inflyttningsklart först i Kungälvs nya stadsdel. I maj beslutar styrelsen att Kungälvsbostäder avstår från att gå in i ytterligare ett projekt i området.


AB Kongahälla

Bolaget är vilande.


Marstrandsbostäder AB

Under 2012 överfördes fastigheten Båtellet till Marstrandsbostäder AB och under 2013 såldes 90 procent av aktierna i bolaget till en privat aktör. Bolaget ingår ej i den sammanställda redovisningen.


SOLTAK AB

SOLTAK står för både ett gemensamt bolag, SOLTAK AB, och ett arbetssätt för samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö. Tillsammans har de sju kommunerna en folkmängd på cirka 150 000 invånare vilket skulle gjort SOLTAK-kommunen till den femte största kommunen i Sverige om en sammanslagning skulle ske. Genom ett bolag ges den stora kommunens fördelar samtidigt som den lilla kommunens identitet behålls. Syftet med det gemensamma bolaget är att utföra stöd- och servicetjänster mer ekonomiskt än om varje ägarkommun gör det var för sig och därmed ge medborgarna större nytta för skattepengarna. Bolaget ingår ej i den sammanställda redovisningen.

  Sidan uppdaterades: