Ordförklaringar

Här följer förklaringar på ord som förekommer i årsredovisningen.

Amortering

Avbetalning på lån.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, till exempel inventarier, byggnader och anläggningar.


Avskrivningar

Redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod. Den årliga avskrivningen ska motsvara tillgångens värdeminskning. Exempel: om kommunen köper en bil som kan användas i fem år för 100 000 kronor, redovisar kommunen varje år 20 000 kronor som kostnad för bilen i resultaträkningen: bilen skrivs av på fem år.


Balansräkning

En stillbild som visar kommunens ekonomiska ställning vid ett bestämt tillfälle. För den balansräkning som finns i årsredovisningen är detta tillfälle räkenskapsårets sista dag. Balansräkningen består av två delar. I den övre finns kommunens tillgångar. I den nedre visas hur mycket av detta som är kommunens skulder och hur mycket som är eget kapital. Övre delens summa skall vara densamma som den nedre delens. De ska balansera, därav namnet balansräkning.


Bokslut

En sammanställning av kommunens löpande bokföring som visar den ekonomiska ställningen (resultatet) på bokslutsdagen. Bokslut kan göras för del av ett år eller för ett helt räkenskapsår. När bokslutet görs för ett helt räkenskapsår kallas det årsbokslut. I kommunen görs bokslut tre gånger per år, tertial 1 = 30 april, tertial 2 = 31 augusti samt vid årsskiftet, tertial 3 = 31 december.


Budget

En ekonomisk och verksamhetsmässig plan för kommunens framtida verksamhet.


Eget kapital

Visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Den del av kommunens tillgångar som inte är lånefinansierade.


Finansiella intäkter

De intäkter som uppkommer genom kommunens finansiering. Nästan uteslutande handlar det om räntor som kommunen får in på sparade pengar.


Finansiella kostnader

De kostnader som uppkommer genom kommunens finansiering. Nästan uteslutande handlar det om räntor som kommunen betalar på lånat kapital samt ränta på pensionsskulden.


Finansiellt netto (finansnetto)

Visar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.


Internränta

Internt beräknad ränta för en investering.


Intäkter

Kommunens periodiserade inkomster, det vill säga beloppen har fördelats på de tidsperioder (månad, kvartal, år etcetera) som inkomsterna avser.


Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden består förutom av avskrivning också av internränta och är en periodisering av investeringsutgiften. Kapitalkostnadens storlek avgörs av investeringsutgiften, räntesatsen och anläggningens nyttjandeperiod.


Kassaflödesanalys

Beskriver på vilket sätt kommunen genom sin verksamhet och genom upplåning fått in pengar och hur dessa har använts under ett räkenskapsår.


Kostnader

Kommunens periodiserade utgifter, det vill säga beloppen har fördelats på de tidsperioder (månad, kvartal, år etcetera) som utgifterna avser.


Kortfristiga skulder

Avser skulder som förfaller till betalning inom ett år. Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, moms, personalens intjänade semester samt lån som skall betalas under det närmaste året.


Likvida medel

Pengar i kassa och bank.


Likviditet

Ett mått på kommunens förmåga att på kort sikt skaffa fram pengar och klara löpande betalningar.


Långfristiga skulder

Lån som löper på längre tid än ett år.


Omsättningstillgångar

Tillgångar som kommunen avser att omsätta inom det närmaste året, till exempel förråd, kortfristiga placeringar och banktillgodohavanden.


Personalkostnader

Summan av löner och sociala avgifter.


Prognos

Uppskattning, bedömning av den framtida utvecklingen.


Resultat

Summan av samtliga intäkter i resultaträkningen minskat med samtliga kostnader, det vil säga kommunens över- eller underskott. Periodens redovisade resultat motsvaras av samma belopp i balansräkningen under posten fritt eget kapital. Redovisat resultat för hela räkenskapsåret är årets resultat.


Resultaträkning

Ett sammandrag av kommunens samtliga intäkter och kostnader under ett räkenskapsår. Visar hur mycket pengar som kommit in under året, vad pengarna använts till och vad resultatet blev.


Räkenskapsår

Tiden mellan två årsbokslut kallas räkenskapsår. I kommunen är räkenskapsåret detsamma som kalenderåret, det vill säga från 1 januari till 31 december.


Soliditet

Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och anges i form av hur stor andel av kommunens totala resurser som utgörs av eget kapital. Om kommunen har stora skulder i förhållande till de tillgångar som finns i kommunen är soliditeten låg.


Tillgångar

Kommunens resurser, till exempel likvida medel, lager, kundfordringar, inventarier, anläggningar. Tillgångar utgör den ena sidan i balansräkningen och är lika stor som sidan skulder och eget kapital tillsammans.


Årsredovisning

Årsredovisningen är en redogörelse som kommunen måste göra i slutet av varje år. De delar som skall ingå i årsredovisningen är:

  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Noter
  • Kassaflödesanalys
  • Förvaltningsberättelse
  • Revisionsberättelse
  Sidan uppdaterades: