Miljöstrategiskt arbete

I Kungälv kan du uppleva en fantastisk miljö. Här finns den bohuslänska landsbygden där åkrar och ängar samsas med berg. Här finns vidsträckta skogar och centrumnära strövområden att vandra i. Här finns storslagen kust, mysiga badsjöar och en av Sveriges största älvar.

Kungälvs kommun arbetar på många sätt för att skydda och förbättra miljön.

 • Vi samlar in avfall från hushåll och företag.
 • Vi renar dricksvatten och avloppsvatten.
 • Vi kontrollerar att företag följer miljölagstiftningen.
 • Vi planerar hur marken ska användas och var nya hus får byggas. 
 • Vi bygger cykelvägar och laddstationer för miljövänligt resande.
 • Vi sköter parker och naturreservat.
 • Vi anlägger vandringsleder och motionsspår så att fler kan uppleva naturen.
 • Vi åtgärdar vattendrag så att havsöring och andra arter ska trivas.
 • Vi städar bort plast som flyter iland på stränderna. 
 • Vi utbildar skolelever om naturen.
 • Vi ger energirådgivning.
 • Vi berättar om miljöläget.
 • Vi sparar energi i våra egna byggnader och fordon.


Styrning av miljöarbetet

Kungälvs kommun har tagit fram många viktiga planer och dokument som styr vårt miljöarbete. Några av dem ska varje kommun ha enligt lag. Andra lyfter miljöfrågor som vi själva har valt ut. Det övergripande syftet för alla planer är att kommunen ska utvecklas i riktning mot ett hållbart samhälle.

 

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle

Här beskrivs hur kommunen ska bedriva sitt arbete för miljö och hållbarhet. Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009. Som bilaga finns en miljö- och hållbarhetspolicy.
Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle samt Miljö- och hållbarhetspolicy 

 

Energiplan

Energiplanen visar hur energi används inom kommungränserna, och vilka miljökonsekvenser det får. Den anger också mål och åtgärder för mer förnyelsebar energi, effektivare energianvändning och minskade utsläpp av koldioxid. Energiplanen antogs av fullmäktige 2010.
Kortversion av energiplan
Energiplan för Kungälvs kommun – Informationsdel 
Energiplan för Kungälvs kommun – Aktionsdel

 

Energistrategi

Energistrategin fokuserar på kommunens interna organisation och de kommunägda bolagen. Den innehåller mål och åtgärder för minskad användning av energi i fastigheter och fordon. Strategin beslutades av fullmäktige 2011.
Ett energieffektivare Kungälv

 

Grönplan

Grönplanen för Kungälvs kommun antogs av fullmäktige 2006. Det är en handlingsplan för hur kommunen ska bygga och sköta parker i tätorterna.
Grönplan för Kungälvs kommun

 

Naturvårds- och friluftslivsplan

Här beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden som klassas som skyddsvärda. Planen innehåller också mål och åtgärder för hur kommunen ska skydda naturen och underlätta för friluftslivet. Naturvårds- och friluftslivsplanen beslutades av fullmäktige 2005.
Naturvårds- och friluftslivsplan
Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 1
Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 2
Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 3

 

Renhållningsordning

Renhållningsordningen består av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Tillsammans styr de hur avfall från hushåll och verksamheter ska hanteras. Målen är bland annat att avfallshanteringen ska vara trygg och kostnadseffektiv.
Här kan du läsa mer om renhållningsordningen

 

Översiktsplan

Översiktsplanen redovisar kommunens ställningstaganden för hur mark och vatten ska användas. Den visar också hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kungälvs översiktsplan säger att ny bebyggelse främst ska utvecklas på platser som har förutsättningar för kommunal service, bra kollektivtrafik och miljöanpassade avloppslösningar. Vi ska också bevara natur- och kulturvärden.
Som en del av översiktsplanen finns en vindbruksplan. Den redovisar områden på land och till havs där det är lämpligast att bygga vindkraftverk.
Här kan du läsa mer om översiktsplanen

Vattenöversikt

Vattenöversikten beskriver sjöar och vattendrag inom kommunen. Den anger miljömål och åtgärder för hur vattenmiljöerna ska förbättras.
Här kan du läsa mer om vattenöversikten

  Sidan uppdaterades: