Så här hanterar vi dina kontakter

För att kunna förbättra kommunens service har Kungälvs kommun köpt in ett ärendehanteringssystem som skall underlätta i handläggningen av ärenden ifrån medborgare. Detta gör vi för att kontakten med medborgaren ska underlättas. Lämnade personuppgifter kommer därför att databehandlas.

 Teckenspråk:


Vem som helst har rätt att läsa nästan alla kommunens handlingar. Brev och e-post som skickats till kommunen är i allmänhet allmänna handlingar och får läsas av alla. Det är bara de handlingar som är sekretessbelagda man inte får läsa. Sådant som handlar om enskilda personer är ofta sekretessbelagt.


Kontakt kundcenter om du vill ha hjälp att läsa kommunens handlingar på telefon 0303-23 80 00 eller via e-post kommun@kungalv.se.


Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas uppgifterna i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Alla inkomna synpunkter, frågor, e-post med mera registreras och följs upp.

Vi sparar frågan och dina uppgifter endast den tid ärendet kräver.
Om din fråga blir ett ärende hos kommunen som kräver vidare handläggning blir den ett ärende som läggs in i vårt diarium.

All din korrespondens som till exempel brev, e-post eller fax med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av offentliga handlingar). Förutom de ärenden som är sekretess som styrs av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Du kan välja att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi inte möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnat behandlas kontakta Kundcenter.
Vid frågor om Personuppgiftslagens tillämpning inom kommunstyrelsens område kontaktas kommunstyrelsens PUL-ombud.

Mer information om Personuppgiftslagen hittar du på Datainspektionens webbplats

  Sidan uppdaterades: