Medborgarstämma Diseröd/Kareby

Inkomna frågor


Fråga 1.

Hur har kommunen tänkt lösa vägframkomligheten för oss som är bosatta i Dösebacka. Skall vägen över banken asfalteras och göras bredare eller bör vi skaffa helikopter ? Det blir en stor omväg att åka runt med Skälebräcke när man skall uppåt Romelanda. Vi bodde i en idyll, flera trevliga villor som låg fint med utsikt ut över älven är nu nerrivna och ett fult staket talar om var vattenverket skall ligga. Kunde förstått om Verket hamnat inne i gropen, där det redan fanns staket och låg två nerrasade kontor ! Vägen är ett stort problem - som ni borde kunna lösa !


Svar på fråga 1.

Byggtrafiken kommer gå där det är möjligt att köra. Den största delen via Häljeröd. När vi lägger ledningarna i Häljerödsvägen får vi köra in en annan väg. På Romelandavägen vid avfarten Häljeröd står det att vägen är avstängd nere vid Stan 1:1 och vid avfart Dösebackavägen står det att NCC:s byggtrafik ska välja Häljeröd. Privatbilister har fritt fram att köra ända fram till avstängningen från båda sidor av vattenverket.

Svar av Maria Sondell, projektansvarig Kungälvs vattenverk


Fråga 2.

Vad finns det för planer på att anlägga hundpark eller liknande i Diseröd eller Kareby? Vi är många hundägare som undrar varför våra grannkommuner lyckats med att erbjuda sina medborgare ett flertal platser för hundar att springa okopplade tillsammans med andra hundar. Om inte kommunen avser att inom rimlig tid titta närmare på detta vad finns det för platser i Diseröd/Kareby som kan användas? Ser en möjlighet i att vi som är intresserade av detta själva ordnar med vad som behövs för att få till stånd kommunens första hundpark bara vi vet vart vi kan vara!!!

Svar på fråga 2.

Det finns inte så mycket mark vi råder över i Kareby och Diseröd som inte är bebyggd eller ska bebyggas, det ser väldigt trångt ut på plankartorna. Om intresse finns från medborgare att anlägga, sköta och underhålla en hundpark så skulle de kunna starta en förening som kommunen -MEX skriver ett nyttjanderättsavtal med för marken.

De kan också vända sig till de två Samfälligheterna som finns i Kareby och till vägföreningen Diseröd för att fråga om de kan få tillgång till mark för hundrastgården och skriva avtal med dem angående drift och underhåll.

Jag kan ta emot ärendet om medborgaren vill att kommunen skall undersöka om det finns någon markyta som är tillräckligt stor för ändamålet.

Svar av Susanne Kirkegaard, driftingenjör på Trafik gata park


Fråga 3.1

Hur är det tänkt att sopkärlen skall rengöras? Jag har förstått från annat håll att det är kunden som skall utföra rengörningen.

 

Svar på fråga 3:1

Antingen så kan kunden rengöra sina kärl själv eller också kan tvätt av kärl beställas via Renova.

Annelie Isemyr, Kundservice, Renhållningsenheten


Fråga 3.2

Kungälvs kommun har tagit bort ett antal övergångsställen och i stället markerat ut övergångspassage. Vilka regler, anser kommunen, gäller för dessa passager?

 

Svar från Kristina Hellström, trafikingenjör på Trafik Gata Park, ges i bilagan till protokollet . Fråga 4.1

Det nya industriområdet i Kareby kryper allt närmre och närmre Kareby centrum. Det känns oroväckande att man bygger industrier på jordbruksmark som i framtiden kommer att vara ovärderlig, då vi kommer att behöva producera vår mat på närmre håll! Och jag undrar hur mycket närmre Kareby centrum man kommer fortsätta med dessa?

 

Svar ges i bilagan till protokollet. 

 

 

Fråga 4.2

Hur blir det med busshållplats vid det kommande motet i Kareby?Svar på fråga 4:2

Kungälvs kommun planerar för verksamhetsområden mellan E6 och väg 574 och nya bostäder i Kareby. En koppling mellan 574 vid Kareby och en ny trafikplats vid E6 är därför angelägen. Vid trafikplatsen kan busshållplatser och pendelparkering anläggas, vilket ökar möjligheten att åka buss.

Svar hämtat från Trafikverkets hemsida (väg 168 Ekelöv Kareby)


Fråga 4.3

Det kommer mer och mer information om hur viktigt det är att välja ekologisk och tillsatsfri mat, som är lagad på ett bra sätt, framförallt till barn och ungdomar som ju växer mycket. Men självklart även till äldre människor och även till sjuka. Hur aktivt jobbar kommunen med att öka andelen ekologiskt och att förbättra kvaliteten på maten?

 

Svar på fråga 4:3

Måltidsservice arbetar på uppdrag från sina beställare, främst sektor skola och vård och äldreomsorg. Idag är uppdraget från politiken att 25% av livsmedlen skall var ekologiska vilket idag uppfylls.

Svar från Marie Källvik Nilsson, verksamhetsutvecklare på Servicesektorn

 

Tillkommande frågor från stämman 


Fråga 1.

Det kom en fråga gällande Prästvägen och dess gatubelysning. Många av dessa lampor är idag skymda av grenar och det behövs gallring av träden runt belysning stolparna. Väghållare är Trafikverket som även har ansvaret för gatubelysningen.


Svar på fråga 1. 

Driften (Trafikverket) kommer se över vad som kan ske på platsen framöver.Fråga 2. 

Det inkom synpunkter gällande Betongstationen (Ballast) som ligger utmed Romelandavägen. Det dammar och ryker (vid torrväderlek) samt att Romelandavägen blir väldigt smutsigt vid blöt väderlek. Fordonen som passerar deras utfart blir kraftig nedsmutsade. Vad gör kommunen åt detta?


Svar på fråga 2 

Det pågår ett arbete inne hos Ballast med en slags anläggning där hjulen tvättas innan fordonen kör ut på vägen. Denna verkar inte ännu ha kommit i drift.

Vi får mycket klagomål på nedsmutsning av Romelandavägen.
Kommunen har uppmanat Ballast att öka upp antalet sopningar och göra dessa så ofta att vägen hålls helt ren.

Svar från Trafik, Gata, Park i Kungälvs kommun.

 

Fråga 3.

Det kom synpunkter gällande de nu uppsatta farthindren i Diseröd. Man kan köra vid sidan om dem vilket innebär att det fartsänkande syftet försvinner. Trafikanter kör för även fort igenom dessa hinder.

Tack för din fråga angående farthinder på Romelandavägen. Ärendet handläggs av Trafikverket. De beräknar att det tar högst sex veckor för svar.

 

Fråga 4.

Vad är utsikterna för en ÅVC (Återvinningscentral) i Diseröd efter byggnationen av Diseröd centrum?

Svar på fråga 4. 

Har ingen mer information i nuläget än att vi tar till oss önskemålen och återkommer så snart vi har mer information att ge. Har inget beslut om någon ny ÅVC i Diseröd som det ser ut idag.
Nuvarande ÅVC kommer att avvecklas så snart de behöver platsen för att bygga.

Svar av Dan Gorga på Renhållningsenheten.

 

 

 

  Sidan uppdaterades: