Medborgarstämma Kärna

Inkomna frågor  

 

Fråga 1.

Hej.
Om man går ut eller går på bio/resturang en fredag eller lördagskväll i Göteborg så är det svår att ta sig till Kärna.
På fredag går en buss kl. 22.11 och nästa 01.35 På lördag är det ännu sämre kl. 1941 och nästa 01.35.UP gick ju till val om att öka turtätheten under dygnet på och till Kärnahalvön.

Önskemål är ju att det åtminstone några fler turer går hela vägen till Kärna eftersom det går buss till Ytterby nästan en gång i halvtimman under hela kvällen. Hur är statusen på multihallen? När äe det planerat att den blir klar?

 

Svar på fråga 1.

Från den 8 december inför västtrafik närtrafik i Kungälvs kommun, se följande webb adress, www.vasttrafik.se/#!/reseinformation/sa-har-gar-det-till/nartrafik/

Svar av Morgan Persson (UP)Fråga 2.

Hej.
Hur är statusen på multihallen? När äe det planerat att den blir klar? 

 

Svar på fråga 2.

Detaljplanen för Multihall gick ut på samråd i juni. Handlingarna ligger på hemsidan. Innan granskningshandlingar tas fram, vilket är nästa skede i detaljplaneringsprocessen, ska en exploatör utses. Det är oklart hur lång tid det tar innan exploatör är utsedd men troligen minst 4-5 månader.
Om anläggningen byggs beräknas byggandet påbörjas i slutet av 2018 eller under 2019.

Svar av Erik Liedner, planarkitekt på Planering.

 

Fråga 3.

Under den senaste tiden tiden har jag som småbarnsförälder fått känslan av att Kungälvs kommun inte har tagit med barnen i framtida planer. Exempel på detta är att äldre barn inte får vara på fritids om föräldrarna är hemma med ett nyfött barn, inga planer läggs upp för hur skolan ska kunna ta emot barn som flyttar in när Kungälv byggs ut. Det senaste i steget är sopsorteringen. Vi med barn som går med blöjor får snällt se på när sophanteringen för oss fördubblas eftersom blöjor räknas till hushållssopor. Blir väldigt orolig för hur vår natur kommer se ut när det plötsligt kan bli värt att kasta skräp i skogen eller elda upp det.
Var ligger planen för att underlätta för barnfamiljer i Kungälv, sammelstationer för blöjor skulle underlätta för väldigt många!

 

Svar på fråga 3.

Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2015 om en ny avfallstaxa för Kungälvs kommun.
Avfallstaxan är miljöstyrande och viktbaserad för restavfallet, för att få så många hushåll som möjligt att ansluta sig till matavfallsinsamling.
En miljöstyrande och viktbaserad taxa ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering av matavfall, men även en ökad utsortering av förpackningar och tidningar uppmuntras. Viktbaserad avfallstaxa för det brännbara restavfallet innebär att hushållen direkt kan påverka sina kostnader för avfallshanteringen; desto bättre hushållen sorterar, desto lägre avgift. En viktbaserad taxa blir dyrare för den som producerar mycket avfall. Och vissa perioder i livet kan av olika skäl innebära mer avfall än annars, framförallt perioden med blöjbarn. Så visst, en viktbaserad taxa är mindre gynnsam för barnfamiljer. Samtidigt ger en viktbaserad taxa möjlighet att påverka sina kostnader. Är hushållet bra på att sortera ut avfall för återvinning så minskar kostnaden. Det finns en rättvisetanke i att betala en viss del efter den mängd avfall som hushållet producerar, på samma sätt som hushållet betalar en rörlig avgift för elförbrukning och VA-förbrukning.

Svar av Sofia Samuelsson, Renhållningschef VA/Samhällsbyggnad.

 

Fråga 4.

I en del kommuner i Stockholm får föräldrar lämna äldre barn på fritids även när de är hemma med ett nyfött barn. Är detta något som funderas på i Kungälv med? Det skulle underlätta för både föräldrar och barn som kan knyta kontakter med de andra barnen.

 

Svar på fråga 4.

Hej,
Jämfört med andra kommuner i landet är det stor andel av skoleleverna i Kungälv som går på fritidshem, ofta högt upp i åldrarna. Det tolkar vi som att våra elever trivs i våra fritidshem, det är roligt! Men det gör att fritidshemmen i Kungälvs kommun har hög belastning.
Detta, i kombination med att vi just nu väljer vi att prioritera att minska barngruppernas storlek i förskolan, gör att vi just nu inte har möjlighet att prioritera plats för elever i fritidshem för dem som inte har denna lagstadgade rättighet.

Svar av Maria Andersson, Skolchef Skolkontoret.


Fråga 5.

Det byggs väldigt mycket i området runt Kärna just nu, många familjer med barn flyttar in. Finns det några planer på att utöka den skola som finns i Kärna just nu? Barnen äter redan nu lunch i en aula istället för en riktig skolmatsal.

 

Svar på fråga 5. 

Hej,
Ja, du har rätt – Kärna växer och skolan är välfylld!
I arbetet med att planera för byggnationer 2017 har skolan lyft fram det mest akuta behovet – utbyggnad av kök och matsal.
Än finns inga beslut fattade.

Svar av Maria Andersson, Skolchef Skolkontoret.

  Sidan uppdaterades: