Medborgarstämma Kode

Frågor som kommit in

Fråga 1: Bibliotek i Kode
Vad har hänt? Först drar ni in bokbussen utan att ha en permanent lösning på ett nytt bibliotek. Hur blev det med Solhaga som biblioteksfilial och som diskuterades på förra stämman? Måste inte en kommundel ha ett bibliotek/biblioteksfilial för att åtminstone tillgodose barns behov vid skola och förskola?

Så här uttalade sig Johan Holmberg (S) Ordförande bildningsutskottet i K-P den 16 december 2016 under rubriken "Biblioteken kan ha öppet 112 timmar i veckan"
... har beslutat att öka medborgarnas tillgång till biblioteksfilialerna i Ytterby, Marstrand, Kode och Diseröd dramatiskt genom Meröppet ..."
Meröppet av vad då i Kode?

Fråga 2: Skogen/Parken mellan Ametistvägen, Diamantvägen, Kode Skola/Grusplan
Vi upprepar vår fråga från tidigare som vi ännu inte fått återkoppling på.

"Skogen rensades upp och många träd fälldes för ett par år sedan. Denna skulle bli parkliknande och nya lövträd skulle planteras. Nu har det vuxit upp mycket sly och en röjning måste göras. Är detta inplanerat? Jag anser att detta måste ske regelbundet. Jag har dessutom förgäves försökt finna de planterade träden. Om en röjning ska ske, måste man ju veta var dessa finns - om de finns?"

Nu har ytterligare tid gått och de stora planerna om en fin park har inte infriats. För varje år blir "parken" alltmer igenväxt framför allt av björksly.

Fråga 3: Järnvägsövergången i Kode
I väntan på planfri korsning måste sikten förbättras avsevärt framför allt för trafikanter som kommer från Kodevägen. Idag växer gräs och buskage upp, som förhindrar den redan dåliga sikten och på vintern hamnar snömassor där. Dagliga tillbud inträffar, vilket kräver en åtgärd. Såsom tidigare föreslår vi att det görs en mer permanent lösning för att förhindra växligheten exempelvis genom att lägga asfalt i slänten bredvid vägen. Då behövs ingen kostnad för sly rensning.

Vi kan inte vänta på en planskild korsning som inte ens finns med i nuvarande 10-årsplan hos Trafikverket. En planskild korsning måste däremot också påskyndas, då trafikintensiteten är mycket stor. Vid högtrafik är kön t o m så lång som till motorvägen, så att hela avfarten är full av köande bilar. Detta händer framför allt när tåg väntar in varandra och bommarna är nere hela tiden.

Vi anser fortfarande att Trafikverkets representant skall komma till mötet och förklara beslutet om att planskild korsning inte finns med i innevarande vägplan.

Fråga 4:
Vi har under flera år hört om hur det planeras för en ny skola i Kode. Vid en medborgarstämma i Kode som jag var med på för några år sedan sa Elisabet Mattsson att planerna var långt gångna och att byggande av en ny skola där även högstadium skulle ingå inte låg längre än 5 år bort.

Nu har några år gått och nu hör vi istället planer på en ny gemensam högstadieskola för hela Kungälvs kommun. Detta rimmar illa mot alla undersökningar om att små grupper främjar trygghet, på en mindre enhet kan man ge varje elev bättre möjlighet till att få sina behov tillgodosedda.

Önskar att löftet om en ny högstadieskola i Kode infrias så snart som möjligt.
Vad svarar ni på det?

2. När öppnar det nya biblioteket i Kode? Och varför fick inte Bokbussen vara kvar? Den fungerade utmärkt och kom många till del.

Fråga 5: Angående ny stor skola i Kungälv för alla.
Jag antar att på medborgarstämman kommer att presenteras ett väl underbyggt underlag som visar hur man undersökt liknande kommuner, där man då kommit fram till att en enda stor skola ger tryggare skolmiljö och hälsa för eleverna och framförallt bättre skolresultat. Där problem och mobbning är mindre. Antar också att man jämför med Finland och deras skolor.

Om det nu inte fungerar för en elev eller bråkstakar och enda möjlighet att byta skola är det då Stenungssund eller Göteborg man tänkt sig?

Fråga 6:
Befolkningen ökar kraftigt i Kodeområdet. Det finns inte en enda gisten sommarstuga som inte används för permanentboende.

Men varför sker inte någon motsvarande utveckling av Kode som är områdets centrum? Andra tätorter i kommunen utvecklas med nya lägenheter och kommunal service, men Kode verkar bortglömt. Möjlighetens är stora: här finns tåg- och busstation för pendling och flertalet bilpendlare som är boende vid kusten passerar genom Kode varje dag. Lägenheter (hyres- och bostadsrätter) behövs, vårdcentral, bibliotek mm, men inget händer, varför?

Fråga 7: Boulebana till Kode!
Boule är ett väldigt bra sätt att motionera och röra sig på. Speciellt är det lämpligt och uppskattat för oss seniorer.

Kommunen har nyligen medverkat till att flera "fasta bouleplaner anlagts. I Kode spelar för närvarande ett 30-tal på en provisorisk plan å Lunnevi och vår självklara fråga blir då:
När avser kommunen att låta uppföra en "fast bouleplan" i Kode? Jag har arbetat med denna fråga i 2 år nu, men den har bara bollats fram och tillbaka utan resultat nu hoppas vi på ett positivt svar. Tommy Olsson är inkopplad.

Fråga 8:
Hej, Jag har två frågor:
1) Hur är det med planerna för en cykelbana från ungefär Hede Förskola till nuvarande cykelbana mot Tunge skola? (nuvarande cykelbana börjar idag ungefär vid scoutstugan)

2) Det saknas ett övergångställe över Hedsvägen, förslagsvis vid nuvarande "VEDO El", tidigare bank tror jag. Så att vi på ett säkert sätt kan ta oss från Halltorpsområdet över till Gunntorpsvägen. För att ta sig vidare mot affär och skola.

Fråga 9:
Min första fråga är: När ska ni politiker prioritera förskoleverksamheten i Kode, bygga fler förskolor?
Många står i kö och för många är det kritiskt. Många av oss har ingen som helst möjlighet att köra fram och tillbaka in till Kungälv för att lämna/hämta vårt/våra barn! Det går inte ekonomiskt.

Något måste göras snarast! Som lagen säger så ska man bli erbjuden plats efter 4 månader. Men det har jag själv märkt att det har ju inte fungerat. Jag och många andra har stått i kö i nästan ett år eller mer. Det är inte hållbart.

Så min fråga är: hur har ni tänkt att lösa detta stora problem med förskola i Kode?

Min andra fråga gäller terapin inom äldreomsorgen: varför ta bort ett bra koncept som fungerar; låta våra äldre få komma ut ifrån sina rum, vara med i olika aktiviteter mm? Låt dessa människor få göra roliga saker som dom tycker om, få känna glädje och gemenskap. Resurser finns, det gäller att ni politiker prioriterar rätt: på våra barn och våra äldre.

Fråga 10:
Ett utbrett missnöje med befintlig järnvägskorsning konstateras genom runtfrågning i lokala nätverk. Hur ser kommunens planer ut för att förbättra denna riskfyllda och ineffektiva trafiklösning?

Fråga 11:
Vad har hänt med frågorna som behandlades på medborgarstämman 2016. Önskar en uppföljning från protokollet 2017

Fråga 12:
Hej!
Vi är flera hushåll på Olgas väg i Kungälvs kommun på gränsen till Stenungssunds kommun som önskar bredband via fiberkabel. Vår fråga är om det är möjligt för ALLA att få bredbandsanslutning via fiberkabel???

Telia hade en kampanj i närområdet (Timmervik, Stenungsunds kommun) sommaren 2015. Vi gjorde många försök att ansluta oss men fick nej trots att det inte är lång väg till anslutning. Några grannar på Rots väg och Olgas väg fick dock ansluta sig. Erbjöd oss att utföra grävarbetet själva men fick ett nej även då.

Kontaktade då Kungälvs energi som var villiga att hjälpa oss till ett mycket högre pris, till en anslutning som ligger i Kungälvs kommun. Då sa markägare nej till grävning på deras mark och därmed möjligheten till bredband via fiberkabel.

IP Only utför just nu arbete i närområdet. Har varit i kontakt med dem, men de kunde inte hjälpa oss pga att vi bor i Kungälvs kommun.

Vi bor tydligen på platsen där ingen kunde tro att någon ville bo. Vår tilltro är nu att ni politiker i Kungälvs kommun kan hjälpa oss vidare. Snälla hjälp oss. Tacksam för svar.

Fråga 13:
Kommer det införas en begränsning på antalet besök på kommunens återvinningstationer?

Fråga 14:
Cykelbanorna i Kodeområdet. När börjar arbetet?

Fråga 15:
Planerna på att renovera, bygga ut eller bygga ny skola. Hur går det?

Fråga 16:
I och med att det tydligen ska bli någon form av asylboende i scoutstugan i Kode, och med tanke på att sådana i ganska många fall har rapporterats som stökiga. Kommer man att erbjuda barn som behöver ta sig från Kode till Tunge eller tvärtom skolskjuts, oavsett avstånd till skolan? Om inte, vem tänker stå som ytterst ansvarig för att det inte kommer uppstå några tråkigheter för de barn som behöver passera?

Fråga 17:
Det finns planer på en enda högstadieskola i Kungälv. Eftersom man totalt misslyckats med att motverka mobbning de sista hundra åren eller så, och att det fortfarande är så att offren får byta skola medan mobbarna går kvar. Räknar man med att framtida offer då även kommer byta kommun, och hur ser i så fall logistiken ut? Tänker man svara svävande, eller faktiskt erkänna att man inte tänkt överhuvudtaget?

Fråga 18: Sex stycken frågor rörande VA-utbyggnad, etapp 1 Aröd:
1. Till informationsmötet som hölls den 27 september kom endast projektledaren och Sweco, inga representanter från kommunen närvarade.
-Vi önskar därför att man kallar till ett nytt möte för etapp1 där också kommunrepresentanter närvarar.

2. Har kommunen någon plan för att hjälpa fastighetsägare som inte klarar utgiften, på kanske 500 000 kronor som det totalt kan komma att kosta, för VA ända fram till huset där man bor. Man kanske inte får låna av sin bank men även om man får låna så kanske man inte klarar av den månatliga kostnaden för ränta och amortering.

3. Hur har kommunen kommit fram till kostnaderna. ---En detaljerad kostnadskalkyl efterfrågas.
Är det så att kostnaden endast beräknas på antal befintliga hus? --Om kommunen har framtida planer för nybyggnation borde väl kostnadskalkylen baseras på både antal befintliga fastigheter + antal planerade fastigheter, ...säg under de kommande 10 åren?
----Vi, som idag har fastigheter vill ju inte betala VA för framtida fastigheter, --denna kostnad borde rimligtvis kommunen ta då den återbetalar sig vid framtida nybyggnation.

4. Kommer även fiber och el att grävas ner och kommer det i så fall att kosta något för fastighetsägarna.

5. I PDF-dokumentet "frågor och svar angående etapp1" står skrivet:
"Svar 10: I detta fall finns det ett föreläggande från Länsstyrelsen om att kommunen ska lösa dricksvattenbehovet i området, därmed måste fastighetsägare ansluta även sitt hushållsvatten till de kommunala ledningarna. Egna brunnar får ej användas i hushållet, men får användas till exempelvis bevattning av trädgården. Kommunens system och den egna brunnen får under inga omständigheter vara sammankopplade på något vis"
------Varför?

6. I PDF-dokumentet står också (i svar på fråga 46):
"Enskilda avlopp kommer inte att accepteras i området när spillvattensystemet är i drift"
Vad innebär "spillvattensystemet är i drift"?, Hur lång tid har vi på oss att dra fram VA till vår fastighet efter det att förbindelsepunkten är klar?

Fråga 19: VA Kustzon Aröd
Etapp 1 beräknas vara klar för inkoppling våren 2019. När beräknas inkoppling ske för etapp 2?

Enligt information för Etapp 1 är anslutningsavgiften 373 925 kr för en fastighet på 2000 m3. Vad beräknas denna avgift vara för etapp 2?

Vilka alternativ för betalning av anslutningsavgiften kommer att erbjudas? Engångsbetalning? Ett lån från kommunens sida med amorteringskrav? En skuld som ska avbetalas enligt en plan likt kreditköp?

Det är en ansenlig summa pengar vars värde i många fall är högre än vad inköpspriset på hela fastigheten varit för de som bott i området de senaste 20-40 åren.

Fråga 20:
På tidigare MBS informerades om att ny F-9 Skola i Kode planeras. Hur går planerna kring denna skola? Kommer skolan att byggas? Tidplan? Vad planeras att ske med fastigheten där Tunge skola står idag?

Fråga 21: Järnvägskorsning Kode centrum
I dagarna gjordes beläggningsarbeten på denna plankorsning men som ni mycket väl vet behöver något större göras. Hur ser dessa planer ut? Tidplan? Markägarfrågor? Prioritet Trafikverket?

På en tidigare MBS sas det att kommuner har medel att trycka på Trafikverket vilka projekt som ska prioriteras, där kommuner självmant bidrar ekonomiskt för att projekt ska påbörjas och genomföras. Är Kungälvs Kommun redo att gå in med sådana medel för att lösa problematiken kring järnvägskorsningen i Kode?

Fråga 22: Cykelväg 616 Solberga-Tunge Skola
Har under många år sett framemot en cykelväg mellan Solberga och Tunge. Tyvärr har den ett antal gånger skjutits fram och nu är statusen PAUSAD. Vad innebär det och vad är orsaken? När kan den beräknas stå klar?

Det är en förhållandevis kort sträcka längs en vältrafikerad väg, vars intensitet är betydligt högre än på väg 621 från Solberga korsväg riktning Vallby. Denna cykelväg skulle alltså kunna göra stor skillnad i förhållande till sin kostnad.

Fråga 23: Kode-Kungälv
SPF Solberga/Hålta har många nedlemmar som inte har bil/inte kör bil och som därför är helt beroende av allmänna kommunikationer för att kunna ta sig tull Kungälv. Detta fungerar inte på helgerna och vår fråga till kommunen blir då:

Hur avser ni att tillgodose dessa kommuninvånares rättmätiga krav på att kunna ta sig till kommunhuvudorten även på helgerna?

Fråga 24:
När kommer man göra nått åt järnvägen i Kode. Som på allvar är en riktig fara!

Fråga 25: Parkeringsproblem vid stationen i Kode. Vad göra?
Det är ett stort upptagningsområde som ska betjänas med parkeringsplatser vid bland annat, järnvägen.
Vi uppmanas att åka kollektivt i så stor utsträckning som möjligt. Många gör så, därför är det ofta omöjligt att finna en parkeringsplats, i närheten av stationen. Efter klockat åtta på morgonen är alla platser upptagna, både vid stationssidan och parkeringen "gamla brandstationen".

För att ställa bilen på något ställe, blir det utanför parkeringsområdet, (vid återvinnings-
containern), eller på Solhagas parkering. Inte bra, men vad gör man inte vid en nära förestående tågavgång.

Pendelparkeringen vid E6:an ligger för långt från stationen. Att därifrån ta sig till tåget innebär att
personerna måste korsa en 70km väg utan övergångsställe, med stor trafikintensitet.

Kommunen inköpte för några år sedan en tomt mitt emot "gamla brandstationen", vid järnvägen.
En tomt för kreativa tankar?!!

Fråga 26: När får vi en plankorsning vid Järnvägsövergången i Kode?
Det är för mycket trafik i Kode för att fungera när bommarna är nere.
Vi bor dessutom i ett land som inte satsat på moderna reglermedel för järnvägsbommar som styrs av tid, utan våra styrs fortfarande på avstånd, vilket betyder att när tåget kommer från norr går bommarna ner innan tåget rullar in på stationen, där det sedan ska stå still och skifta passagerare, allt medan bommarna är nere.

Det är bra att tågen går ofta, och dom används ju, men förekomsterna per dygn är många, och vid samtliga förekomster mitt på dagen kolkas hela byn igen.

Är det mer än 7 bilar i kö från Söder, så är kön ute på Jörlandavägen, 8'e bil står därute och stoppar all den trafiken också, oftast från motorvägen men även från andra hållet. Man kommer inte igenom Kode alls då. Dessutom är in/utfarten från bensinstationen där också. Detta händer vid varje bomfällning i rusningstrafik, och även vid andra tillfällen dagtid.

Är det mer än 3 bilar i kö från norr, så är det förbi Kodevägen, dvs vägen till affären, dagis och järnvägsstationen. Att komma in till dessa norrifrån(Solberga) går då inte. Att komma ut går inte heller. Så länge alla ska norrut går det, men första bil som ska söder (över järnvägen) får stanna och stänger då trafiken norrut också.

Det är dags att få en plankorsning i Kode, över järnvägen.
Och då sträckan är kort till Jörlandavägen (7 bilar), kan man ta med Jörlandavägen också i Plankorsningen och dra en ny väg även över den. Detta kan exempelvis göras vid nerfarten från motorvägen. (se bifogat förslag).
En ytterligare vinning som inte framgår på karta, är att Kode Trä, och industrierna mittemot kan nyttja den stumpen som går mot spåret idag. Som det är idag är det ofta vid 07.00-snåret som långtradare blockerar Jörlandavägen när dom backar in på Kode Trä. Det kanske inte behövs om Kode Trä kan förstora den infart dom har från Hedevägen.

På bifogat förslag är även Korsningen Kodevägen-Hedevägen hanterad då man ändå får tillräcklig höjd på bron över järnvägen, men det är ju överkurs mot det befintliga behovet. 1. Bro över järnvägen, 2 Bro/Plankorsning över Jörlandavägen.

Fråga 27: Frågor angående V. A Aröd etapp 1.
1. Hur har ni kommit fram till den avgift som redovisades på mötet 27/9.
2. Vem avgör om man skall koppla på dagvattnet.
3. Vilken tidsram har gäller för påkoppling när förbindelsepunkten är klar.
4. Blir det något nytt möte om V. A. från kommunens ansvariga eftersom det ej var någon på mötet 27/9.
5. Vad händer om man ej får något lån till detta.
6. Vad göres med den befintliga avloppsanläggningen.

Fråga 28:
Vad finns det för planer för Hedsvägen där trafiken bara ökar och ökar för varje år och med det också den höga hastighet som hålls. För oss som bor nära vägen är frustrationen stor pga både buller och rädsla för våra barn som leker o cyklar. Det har vid ett par tillfällen ansökts om lägre hastighet vid förskolan utan resultat.

Varför finns det motstånd för en lägre hastighet på en så hårt trafikerad väg nära en förskola och tätbebyggt?

Fråga 29:
Jag hade tänkt att bygga en Attefallstillbyggnad på 10 kvadratmeter på våran fastighet 1:93 med adress Diamantvägen 30. Problemet är att min granne på Onyxvägen 25 som inte har något emot denna tillbyggnad inte är min granne, utan min granne är 5m allmänning som ligger emellan fastigheterna. Enligt era nuvarande regler kan ingen person godkänna denna tillbyggnad. Jag kan däremot utan byggnadslov bygga en friggebod på 10 kvadrat var som helst på samma plats, jag behöver inte ens tillstånd av grannen. Varför denna skillnad, en tillbyggnad skulle se betydligt trevligare ut.

Fråga 30:
Under 2016 genomfördes en lokaliseringsutredning för att hitta bästa möjliga plats för ett nytt skolområde i Kode med utrymme för växande grundskola, förskola och aktivitetshus (idrottshall, bibliotek, mm). I samband med denna utredning lämnades en planansökan in för området Gunntorp 1:4.

Ett exempel som angivits är en F-9 skola i Kode där vi kunde vi läsa: http://kungalvsposten.se/nyheter/ny-kodeskola-klar-hosten-2019/

Fråga 1: Har någon utredning gjorts kring tillståndet med och för Tunge skola med kringbyggnader och idrottshall i Kode? Med anledning av detta explicit, på vilka sätt är man överens om att behovet är stort att i närtid finna rimliga och sunda lösningar? Hur ser dessa lösningar ut? Hur och i vilken utsträckning arbetar kommunen för att bättre svara upp mot behovet i denna fråga?

Fråga 2: Finns sannolikt olika ståndpunkter vad avser typ av ny skola i Kode. Oberoende vilken typ av skola, på vilka sätt prioriteras en ny skola i Kode vad avser tid och resurser? På vilka sätt hanteras frågan även sett kring helhetsbilden vad avser aktivitetshus och idrottshall för att bättre svara upp mot ortens faktiska behov?

Fråga 3: Enligt Portföljplan Tillväxt avser kommunen att formulera en samlad plan för tillväxt och utveckling. På vilka sätt prioriteras Kode som ort? I relation till vilka insatser som gjorts och görs på andra orter i kommunen - med historisk jämförelse med insatser för Kode för samma tidsperiod (säg sedan 80-talet fram till idag) och med den senaste nulägesanalysen i beaktande - hur ser kommunens ansträngningar ut för att faktiskt finna fokus på Kode som ort in i framtiden? Exakt hur ser dessa ansträngningar ut?

Stort tack för att ni tar er tid.
Tack på förhand!

 

  Sidan uppdaterades: