Medborgarstämma Marstrand/Tjuvkil/Hålta

Frågor som kommit in

Fråga 1
När kommer cykelbanan vara färdig från Hålta till Marstrand?

Svar på fråga 1
Cykelvägen mellan Marstrand och Hålta är i planeringsskede och sträckan är indelad fem delsträckor. Det återstår två delsträckor, vilka är Tjuvkil och Tjuvkil-Vvra. Trafikverket är i skedet att upprätta vägplaner för respektive sträcka. Kungälvs kommun är den huvudsakliga finansiären för dessa. Tidplanen är inte helt spikad men det grovt ligger byggstart runt år 2019 för båda sträckorna.

Jenny Bjönness Bergdahl, Trafikstrateg


Fråga 2

 1. Vad händer med Turisthotellet?
 2. Vad händer med Båtellet och Societetshuset?
 3. Vilka planer finns för att renovera boendeparkeringen utanför Havshotellet (den är väldigt gropig och dålig)?
 4. Vilka planer finns för att skapa möjligheter att ladda elbilar i Marstrand?

Svar på fråga 2
1. Detaljplanearbete pågår sedan 2012. Gällande detaljplan från 1980 medger hotell inom fastigheten och syftet med den nya detaljplanen är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder möjliggörs på fastigheten. Även en lokal i bottenvåning av Oscars planeras. På fastigheten Marstrand finns ett antal byggnader som rymmer mycket höga kulturhistoriska värden. Byggnaderna har under lång tid förfallit och är i nuläget i tekniskt mycket dåligt skick. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i planarbetet liksom flera inventeringar av byggnaderna. Detaljplanens bestämmelser, med bland annat skyddsbestämmelser och utformningsbestämmelser, är omfattande och har formulerats för att minimera skadan på riksintresset. Detaljplanen har varit ute på samråd vid två tillfällen, granskning i april 2017 och nu är detaljplan för Marstrand 73:3 (Oscars/turisthotell mm) ut på en ny granskning (17 oktober – 7 november) efter att Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) uppdaterats. Målet är en antagen plan första kvartalet -18. Mer information och utredningar finns på kommunens hemsida.
Ernst Rosén planerar att bygga 23 bostadsrätter i olika storlekar samt en gemensam lokal som inte just nu har en färdig beskrivning. Man kan inkomma med synpunkter för hur lokalen skall användas på www.oscars.se.

Karin Svensson Planarkitekt

2. Detaljplanen för området ska upp för antagande i kommunfullmäktige 9 november. Inför antagandet har bl.a. kompletterande ålgräsutredning gjorts sommaren 2017. Exploatörens tankar är att omvandla Båtellet och societetshuset till hotell, detta kompletteras med en ny paviljongsbyggnad mellan de båda byggnaderna. Därtill uppförs ett vandrarhem på platsen för dagens tennisplan och där det tidigare låg ett kallbadhus uppförs ett nytt kurbad. På societetshus pågår arbete med att renovera rum, ett demorum är färdigt. Kommunala investeringsmedel bokade för insatser på Kungsplan.

Viktor Zettergren Planarkitekt

3. Kommunen gör mindre lagningar på ytan i väntan på att ytan ska bebyggas.

Andreas Rutgersson Trafikstrateg

4. 5 laddstolpar om 10 platser kommer finnas på Danske sten. Kungälv energi driver projektet. Det är också en fråga för företag/verksamheter att investera i (frågan har t.ex. ställts till COOP). Kommunen väntar på svar.

Andreas Rutgersson Trafikstrateg


Fråga 3
Parkeringen vid Hålta skola har blivit utbyggd och breddad, vilket är bra! Dock har ännu fler pendlare börjat parkera där, så att det är lika trångt, igen. Det är mycket bra med samåkning men vi behöver en rejäl pendlingsparkering för att inte utsätta barnen och deras omgivande miljö. Mitt förslag är Vävra korsväg!

Svar på fråga 3

Trafikverket driver projektet med utbyggnad av gång- och cykelväg längs Marstrandsvägen.
De har planerat för att bygga en pendelparkering vid Vävra Korsväg. Vi har dock ingen tidsram på detta utan vi hänvisar till Trafikverket.
Det är skolan själva som får markera upp platser för personal på egen fastighet.

Andreas Rutgersson Trafikstrateg


Fråga 4
Vi har ett stort behov av en återvinningsstation i Hålta distriktet, dels för att minska körningar, dels för att möta nya rutiner/kostnader runt sophämtning i Kungälvs kommun. Förslagsvis vid infarten Hålta församlingshem/kyrka, Hålta skola eller Vävra korsväg.

Svar på fråga 4

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen och
kretsloppsstationerna. Nuvarande insamling av förpackningar och tidningarna i FTI:s regi sker
i dag via kretsloppsstationer som finns på 21 stycken platser i kommunen. FTI bestämmer hur
många kretsloppsstationer och vart dessa ska placeras i kommunen.

Kungälvs Kommun och FTI har nyligen skrivit på ett samverkansavtal. Enligt
samverkansavtalet kan kommunen och FTI i samråd utreda behovet av nyetableringar av
kretsloppsstationer för att upprätthålla en god servicenivå för medborgarna.

Det finns även en motion om att undersöka förutsättningar för en
kretsloppsstation i Hålta. Motionen remitteras till förvaltningen den 13 september 2017.

Förvaltningen har till kommande Kommunstyrelsesammanträde lämnat förslag om att förvaltningen bör få i uppdrag att utredda platsen vid Hålta skola och om platsen bedöms som lämplig erbjuda FTI platsen för etablering av en ny kretsloppsstation vid nästa samrådsmöte. FTI kan då ta ställning till om de vill ianspråkta den föreslagna platsen för ny kretsloppsstation.

Sofia Samuelsson Renhållningschef


Fråga 5
Marstrands Idrottsförening formerades för ca 2 år sedan för att bedriva idrottsverksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar i och omkring Marstrand. Syftet är att bidra till ett levande året-runt-samhälle, få barn, ungdomar och vuxna att röra mer på sig, samt att bidra till ett rikare socialt gemenskap. Målet är att det ska finnas minst en aktivitet i veckan för barn och ungdomar att röra på sig och träna i Marstrand. Både barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar är välkomna. Under sommarhalvåret kör vi mestadels fotbollsträning och på vinterhalvåret testar vi olika sporter inomhus i Marstrands skolas gymnastiksal. Gensvaret har varit mycket positivt och idag har vi närmare 50 familjer och enskilda medlemmar i alla åldrar.

Vid sidan om att organisera träningar verkar vi också för att det ska finnas bra utrymmen och utrustning för att träna på. Jämför man vad för anläggningar som finns i Marstrand jämfört med Kode, Kärna, eller exempelvis Diseröd så ligger Marstrand långt efter. Föreningen har tagit fram en övergripande vision för området kring fotbollsplanen som vi skulle vilja utveckla. Visionen kan sammanfattas i:
1. Rusta upp fotbollsplanen på Koön till acceptabelt skick 2. Etablera ett utegym i anslutning till fotbollsplanen och starten på Promemare-lederna. (Frågan om ett utegym finns redan en Motion skriven av Anna Vedin, Moderaterna, som är under behandling av Kommunens förvaltning. Status är dock oklar) 3. Etablera en elljusslinga med start vid fotbollsplanen 4. Rusta upp Klubbstuga/omklädningsrummen 5. Anlägg en kombinerad yta för basket, samt möjlighet att ställa upp skate-ramper i direkt anslutning till fotbollsplanen

För ett drygt år sedan började vi föra samtal med Kungälvs kommuns fritidsavdelning. Ambitionen var att i ett första steg få till punkt 1 ovan (rusta upp fotbollsplanen). Fotbollsplanen på Koön har legat mer eller mindre oanvänd under många år och behövde göras iordning. Vi fick ett mycket bra gensvar från Fritids och blev i början på året lovade att en upprustning av fotbollsplanen skulle ske så vi skulle kunna få tillträde i april 2017. Kommunens entreprenad skulle utföra upprustningen. I april var fotbollsplanen absolut inte klar. Det hade grävts upp stora hål för dränering. Under hela april, maj och juni fick vi använda Kommendantshagen för våra träningar för att fotbollsplanen var ospelbar, samtidigt som vi fortsätter att ligga på kommunen om vad som händer. Vi får tillgång till planen till mitten på augusti. När vi då går över den så är den i princip i minst lika dåligt skick som den var innan arbetet började. Det är fortfarande stora hål i planen, planen "böljar", det låg stora stenblock lite här och var, en del lösa och andra sitter fast i jorden, samt det är stora fläckar som inte är gräsbeväxta. Vi har efter ca 1 år alltså inte fått en bättre plan än vad vi hade innan! Fritids beställning till Entreprenad har inte levererats. Dessutom har engagemanget i klubben börjat svalna när vi inte har möjlighet att träna på ett vettigt sätt.

Efter fortsatt bra diskussioner med den nytillträdda ansvariga för kommunens idrottsanläggningar så har vi nu ordnat så att det hjälpligt går att spela på planen. Dessutom så har det tagits med i budgeten för 2018 att det behövs ca 150k SEK för att göra iordning planen - det jobbet som aldrig blev gjort.

Nu till våra frågor:

 1. Kan ni lova att budgeterade pengar för att rusta upp fotbollsplanen verkligen blir avsatta för det ändamålet och att vi därmed har en acceptabel plan att spela på till april 2018?
 2. Motionen om ett utegym är ute för behandling hos förvaltningen. Vad är status och vad har man kommit fram till? Hur kan vi ta denna motion vidare?
 3. Hur ställer sig kommunen till vår vision om att utveckla området runt fotbollsplanen på Koön?
 4. Hur kan vi som förening tillsammans med Kommunen ta visionen om att utveckla området runt fotbollsplanen vidare? Vem kan vi föra den dialogen med och vad är nästa steg i en sådan dialog?

Svar på fråga 5

1. Vi har äskat pengar i 2018 års investeringsbudget för att kunna få ordning på fotbollsplanen på Koön. Vi vet ännu ej om äskandena går igenom.

Håkan Karlsson Verksamhetschef Kultur och fritid

2. I nuläget finns ej budgeterat för ett utegym på Marstrand. Vår bedömning är att vi först måste få ordning på fotbollsplanen och området runt omkring innan vi går vidare och bygger tex ett utegym.
Håkan Karlsson Verksamhetschef Kultur och fritid
Utegym är inte budgeterat som [beskrivet ovan], men ses som en stor möjlighet som vi skall jobba vidare med under de kommande två-tre åren. Det finns kopplingar till hotellverksamhet och seglararenan men även vandringslederna. Program Marstrand har mål som gäller bostadsutveckling som även gäller livet mellan husen. Dialog har förts med lokala aktörer om idén med utegym som vi tror berikar både boende och besökare och även kopplar fint till vår satsning "internationell seglararena". Dock behöver vi nog hitta någon typ av medfinansiering – antingen genom lokala aktörers medverkan eller extern finansiering. Frågan lyfts inom Program Marstrand men leverans blir troligtvis inte förrän tidigast 2019.

Miriam Màrkus Johansson, Utvecklingsledare

3. Från perspektivet Program Marstrand ser vi positivt till "livet mellan husen" och all föreningsverksamhet. Alla service orter har ju en god fotbollsplan och när bostadsutvecklingen sker från 2024 så finns ju ett ökat behov av tillgång till fotbollsplan. Att all utveckling (fotbollsplan, skatepark, basketyta, utegym) sker på just detta område måste ju ses utifrån behov, framtida bostadsområden, närhet till kollektivtrafik, GC-vägar osv. Dock skall vi ha en dialog med föreningen/föreningarna som vi tar med in i planeringen.

Miriam Màrkus Johansson, Utvecklingsledare

4. Dialogen runt den långsiktiga, strategiska utvecklingen med kompletterande verksamheter bör ske inom ramen för Program Marstrand med bl.a. fritidsverksamheten. Ni kan kontakta Miriam Markus-Johansson, programledare Marstrand: miriam.markusjohansson@kungalv.se

Miriam Màrkus Johansson, Utvecklingsledare


Fråga 6
Väg 168 genom Tjuvkil är smal, saknar gång-/cykelbana och är hårt trafikerad. Nu planeras för ytterligare byggnation av året runt bostäder på "Tjuvkils ängar". Det har tidigare framförts förslag om att ändra sträckningen på väg 168 från Nordöns norra udde över Tjuvkil fram till Kristiansborg.

Trafikmängden på 168:an ökar och det är mycket begränsade möjligheter att förbättra och säkra 168:an genom Tjuvkil. Förslaget är nu att ta upp det tidigare förslaget och anlägga en vägbank byggd på stolpar över viken Tjuvkil fram till fastlandet vid befintlig väg vid Kristiansborg. En fortsättning av vägen bör anläggas söder om Tjuvkils reningsverk och anslutning till nuvarande väg bör ske vid Gethagen där en rondell anläggs. Att dra in vägen till korsningen vid f.d. Tjuvkilsboden skapar en korsning med för mycket trafik.

Svar på fråga 6

Det planeras åtgärder på befintlig väg genom Tjuvkil såsom breddning av körbanan, en ny gång- och cykelväg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningarna, gångpassager samt att några busshållplatser rustas upp. Byggnation beräknas att starta under år 2019.
Befintlig väg igenom Tjuvkil har en kapacitet som klarar utbyggnadsplanerna i Marstrand enligt kommunens översiktsplan. Det tidigare förslaget om förbifart Tjuvkil är inte aktuellt längre (Beslut år 2014).

Jenny Bjönness Bergdahl, Trafikstrateg


Fråga 7
Utvidgning av Marstrands hamn. Området söder om Kvarnholmen på Koön och Mjölkekilen kan vara möjliga för en expansion av Marstrands hamn. Ett första steg kan vara en utbyggnad av sjösättningsramp och bryggor vid Kilholmarna och vattenområdet sydväst Mjölkekilen.

Mitt förslag är att tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att anlägga uppställningsplatser på land, lokalisering av sjösättningsramp och byggnation och anläggning av bryggor. Kanske också sjöbodar. Arbetsgruppen bör bestå av representanter för Hamnverksamheten, Marstrands segelsällskap samt olika avdelningar från Kommunen. Kanske också Sjöfartsverket har ett intresse av att medverka. Enligt uppgifter jag erhållit så är det aktuella området på Koön inte en del av Björnängens Naturskyddsområde.

Svar på fråga 7

Denna synpunkt kopplar till hamnverksamhetens utveckling och planerade åtgärder samt till Program Marstrand som arbetar med Marstrands utveckling från ett mer långsiktigt, strategiskt perspektiv. I Program Marstrand så startas projekt internationell seglararena upp från 1 januari 2018 efter 9 månaders samverkan i en extern arbetsgrupp som bl.a. består av representanter från Marstrands båtförening, Marstrands segelsällskap, Göteborgs kungliga segelsällskap, Marstrandsföretagarna och co, Hembygdsföreningen samt förvaltningen. Arbetsgruppen skall kompletteras med en bredare referensgrupp som kan komma att bestå av bl.a. Sjöfartsverket men även Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk. Projektet fokuserar på förutsättningar och infrastruktur för att Marstrand blir en av världens bästa internationella seglararenor och inom projektet belyses uppställningsytor, ramper, sjöbodar, samordning runt boende och måltider osv. När Marstrand skall växa med ca 600 bostäder mellan 2025 och 2035 så blir denna fråga väldigt utifrån perspektivet "attraktivt boende" och det "rörliga friluftslivet" – det kommer bli svårt att få fram ett större antal båtplatser i sjön därför måste vi börja titta på olika alternativ.

Miriam Márkus Johansson Utvecklingsledare


Fråga 8
Under de senaste åren har trafiken ökat på Koöns gator med den äldre bebyggelsen t.ex. Styrmansgatan, Fredrik Bagges gata och Idrottsgatan. Endast två vägskyltar med hastighetsbegränsning om 30 km/t är idag uppsatta vid Ringplan samt vid infarten till Styrmansgatan och de två parkeringsplatser som ligger i anslutning. Ökningen av trafik kan kopplas till den nya P-platsen vid fotbollsplanen samt till arbetena med reningsverket och de ökande aktiviteterna vid Malepert. De nyanlagda promenadvägarna på norra Koön är mycket populära och innebär också ett ökande antal av tillfälliga besökare vilket är positivt.

Men trafikmiljön i området har blivit lite farlig. Fotgängare, cyklister, mopedister och fordon blandas och flera gator i området saknar trottoarer. Barn leker gärna med bollar på angränsade gräsytor och på gatorna. Det saknas flera skyltar som upplyser om max hastighet om 30 km/t. Flera av tvärgatorna till Fredrik Bagges gata och Idrottsgatan saknar också stoppskylt alternativt "lämna företräde" skylt. Särskilt vid Bohusgatan, Kolonigatan och Malepertsgatan bör skylt monteras då sikten i korsningarna är begränsad. Under sommaren har jag sett flera incidenter där fordon som skall svänga ut på Fredrik Bagges gata utnyttjat "vänsterregeln" vilket medfört risk för kollisioner med cyklister, mopedister och fordon som färdas på Fredrik Bagges gata och Idrottsgatan.
Den "lämna företräde" skylt som i våras monterades vid Rosenbergsgatans korsning med Idrottsgatan och Fredrik Bagges gata har medfört att incidenterna/riskerna för sammanstötning minskat.

Summering av önskade åtgärder:
- uppsättning av fler skyltar med hastighetsbegränsning om 30 km/t.
- montering av stoppskylt alternativt "lämna företräde" skylt på tvärgatorna till Fredrik Bagges gata och Idrottsgatan.

Svar på fråga 8

På Fredrik Bagges gata/Idrottsgatan finns både avsmalningar med påminnelse om 30 på skärmar och dessutom farthinder. Kommunen sätter inte upp påminnande rödgula 30-skyltar eftersom det lätt kan misstolkas som att en annan hastighet gäller på sträckan fram till skylten. Hastighetsskyltar sätts endast upp där hastighetsbegränsningen ändras.
Kommunen har gjort en bedömning av sikt vid korsningarna och sett att det endast var vid Rosenbergsgatan som sikten var begränsad så att en väjningsplikt kunde göra nytta. I övrigt gäller vanliga trafikregler och att man som alltid skall anpassa sin hastighet till rådande omständigheter på platsen.

Kristina Hellström Trafikingenjör


Fråga 9
Idag är det långa köer/svårt att få båt plats speciellt för båtar som sticker lite djupare eller är över 40 fot. Finns det några planer på att tillåta utbyggnad/nybyggnad av hamnarna?

Svar på fråga 9

Marstrands Hamn upplåter båtplatser för fritidsbåtar MAX 12X4m, 8 ton enligt "Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde, fastställda av Kungälvs kommun, Kommunfullmäktige", 2008-06-01"
Befintliga bryggor och pontoner är inte konstruerade för större, tyngre båtar.
I samband med utbyggnaden av Fiskhamnen finns tankar om att omfördela befintliga mindre båtplatser som har tillräckligt segeldjup och manöverutrymme till Fiskhamnen och därmed frigöra plats för större båtar, dock inte större än vad som nämnts ovan.
En ev. utbyggnad av hamnen för fartygsregistrerade skepp skulle medföra kostnader som vi i dagsläget tyvärr inte kan hantera.

Frågan behöver komma upp inför framtida utveckling av båtplatser inom Kungälvs Kommun.

EvaLena Rydqvist Hamnchef


Fråga 10a
Ang. Skolan

 1. Hur ser planen ut för utveckla skola och fritidsverksamheten för Marstrand?
 2. Hur ser planen ut för att utveckla skolan på Koön?
 3. Hur ser kommunens frågeställningar ut? Vilka hinder finns i processen?
 4. Vem arbetar med frågorna?

Svar på fråga 10a

I Kungälvs kommuns Investeringsprogram finns Flexibel förskola/skola Marstrand med. Enligt tidsplanen som är kopplad till Investeringsprogrammet ska projekterings- och detaljplanearbetet för denna förskola/skola påbörjas 2019, med tänkt byggnation under 2022-2023. Investeringsprogrammet behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-04.
Politiskt inriktningsbeslut anger lämplig plats för skolan på Koön. Dialog måste dock ske med boende och andra intressenter inför nästa skede, dvs arbetet med planprogram.
Frågeställningar som behöver finnas med är t.ex. hur vi bäst växlar skolverksamheten till Koön och samtidigt behåller Marstrandsön levande året om, Skolans stöd och kopplingar till fritids- och sportaktiviteter, Infrastruktur runt skolområdet för att stimulera hållbart resande och säkerhet mm.
Arbetet med frågan finns i många delar av kommunens organisation. Programledare är Miriam Márkus Johansson.

Anders Nordgren Verksamhetschef grundskola
Andreas Sjunnesson Tf Verksamhetschef fastighet


Fråga 10b
Ang. utveckling av fler bostäder

 1. Finns det ytterligare planer på liknande områden som Hareslätt?
 2. Kommer det att släppas fler tomter inom Marstrandsområdet?

Svar på fråga 10b

1. Utvecklingen av bostäder sker enligt inriktning i Översiktsplan och flera områden är utpekade som lämpliga för bostadsutveckling. Förvaltningen har gett Program Marstrand beställning om ca 600 bostäder på Koön. Ytterligare bostäder kommer utvecklas i Tjuvkil och på Instön. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram en prioritering mellan beslutade och möjliga bostadsområden för genomförande under åren 2025-2035. Hareslätt blev ett mycket lyckat bostadsprojekt med bostäder i olika upplåtelseformer och prisnivåer. Hareslätt har året-runt bostäder och bidrar stor till att hålla Marstrand levande. Vi behöver fler bostadsprojekt av denna typ på Koön.

2. Detta kan bli aktuellt senare.

Miriam Màrkus Johansson Utvecklingsledare


Fråga 11
Hur blir det med parkeringar för boende/skrivna på Marstrandsön på längre sikt?

Svar på fråga 11

Ett mål ifrån Kommunfullmäktige är Samordning av resurser för effekt i Kungälvssamhället
http://www.kungalv.se/kommun--politik/styrande-dokument/kommunfullmaktiges-strategiska-mal/

Boendeparkeringar i Kungälvs stad har idag upphört till fördel för månadsbiljetten för ett effektivt resursutnyttjande mellan boende, besökare och arbetande. Kommunens fokus ligger därför på stadskärnan för att möjliggöra det politiska beslutet.

Trafik Gata Park har i dagsläget inte fått något uppdrag att effektivisera parkeringssystemet ute på Marstrand (Koön) utan vi hänvisar i första hand till månadsbiljetten till boende, besökare och arbetande. Boende kan tillsvidare även nyttja boendeparkeringstillstånden: http://www.kungalv.se/trafik--gator/parkering/boendeparkering-i-marstrand/

Andreas Rutgersson Trafikstrateg


Fråga 12
Färjan.
Blir det kommunal drift?

Svar på fråga 12

Färjan kommer fortsättningsvis köras i kommunal regi, med ett samarbetsavtal med västtrafik.
Det är Västtrafiks kort och biljettsystem som kommer att gälla.

EvaLena Rydqvist Hamnchef


Fråga 13
1. Turisten
2. Båtellet
Status?

Svar på fråga 13

1. Vad gäller status för detaljplan Marstrand 73:3 (Oscars)
I april 2017 var detaljplanen på granskning. Sedan dess har bland annat miljökonsekvensbeskrivningen uppdaterats. Kommunstyrelsen i onsdags (11/10) beslutade om att den ska ut på en ny granskning.  Granskningen kommer pågå under tiden 17 oktober- 7 november. Handlingar finns att läsa på hemsidan från och med den 17 oktober.

Karin Svensson Planarkitekt

2. Detaljplanen för området ska upp för antagande i kommunfullmäktige 9 november. Inför antagandet har bl.a. kompletterande ålgräsutredning gjorts sommaren 2017. Exploatörens tankar är att omvandla Båtellet och societetshuset till hotell, detta kompletteras med en ny paviljongsbyggnad mellan de båda byggnaderna. Därtill uppförs ett vandrarhem på platsen för dagens tennisplan och där det tidigare låg ett kallbadhus uppförs ett nytt kurbad. På societetshuset pågår arbete med att renovera rum, ett demorum är färdigt. Kommunala investeringsmedel bokade för insatser på Kungsplan.

Viktor Zettergren Planarkitekt


Fråga 14
Marstrands skola.
Flyttas till Koön, läggas ner, säljas?

Svar på fråga 14

I Kungälvs kommuns Investeringsprogram finns Flexibel förskola/skola Marstrand med. Enligt tidsplanen som är kopplad till Investeringsprogrammet ska projekterings- och detaljplanearbetet för denna förskola/skola påbörjas 2019, med tänkt byggnation under 2022-2023. Investeringsprogrammet behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-04.
Politiskt inriktningsbeslut anger lämplig plats för skolan på Koön. Dialog måste dock ske med boende och andra intressenter inför nästa skede, dvs arbetet med planprogram.

Anders Nordgren Verksamhetschef grundskola
Andreas Sjunnesson Tf Verksamhetschef fastighet


Fråga 15
Djuphavskajen.
Kommer den att finnas tillgänglig för framtida seglings- och andra arrangemang

Svar på fråga 15

Hamnverksamhetens mål är att den ytan ska vara öppen för framtida seglings och evenemangsarrangemang.

EvaLena Rydqvist Hamnchef


Fråga 16
Personalbostäder.
OM, det byggs en ny skola kan man tänka sig att anpassa byggnaden så att det 'lätt' går att växla till sommarboende och tillbaka igen?

Svar på fråga 16

Trycket på personalbostäder är stort i Marstrand och samnyttjande och samordning kan lösa många behov. Den nya grundskolan skall vara flexibel utifrån att svara mot ändringar i barnkullar i förskola och skola. Att även tänka in personalbostäder under sommartid bör kunna diskuteras vidare.

Miriam Màrkus Johansson, Utvecklingsledare


Fråga 17
Nybyggnation.
Status?

Svar på fråga 17

Förutom Hareslätt som nu genomförts i stort med inflyttning i hyresrätterna, samt bostadsrätterna i Turisten Oscars så genomförs nybyggnation av bostäder först efter 2024 då investeringar skett i nödvändig infrastruktur och kommunal service.

Miriam Màrkus Johansson, Utvecklingsledare


Fråga 18
Jag undrar om det finns möjlighet att ordna en återvinningsstation i Hålta?
Det finns tom. i Harestad och jag kan tycka det är bra om den skulle ligga i anslutning till skolan/kyrka/förskola som är en knutpunkt i Hålta. Då kan det enkelt bli en del av barnens vardag, att man ska sortera.

Svar på fråga 18

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen och
kretsloppsstationerna. Nuvarande insamling av förpackningar och tidningarna i FTI:s regi sker
i dag via kretsloppsstationer som finns på 21 stycken platser i kommunen. FTI bestämmer hur
många kretsloppsstationer och vart dessa ska placeras i kommunen.

Kungälvs Kommun och FTI har nyligen skrivit på ett samverkansavtal. Enligt
samverkansavtalet kan kommunen och FTI i samråd utreda behovet av nyetableringar av
kretsloppsstationer för att upprätthålla en god servicenivå för medborgarna.

Det finns även en motion om att undersöka förutsättningar för en
kretsloppsstation i Hålta. Motionen remitteras till förvaltningen den 13 september 2017.

Förvaltningen har till kommande Kommunstyrelsesammanträde lämnat förslag om att förvaltningen bör få i uppdrag att utredda platsen vid Hålta skola och om platsen bedöms som lämplig erbjuda FTI platsen för etablering av en ny kretsloppsstation vid nästa samrådsmöte. FTI kan då ta ställning till om de vill ianspråkta den föreslagna platsen för ny kretsloppsstation.

Sofia Samuelsson, Renhållningschef


 

  Sidan uppdaterades: