Medborgarstämma Marstrand/Tjuvkil/Hålta

Inkomna frågor

Fråga 1
När kommer cykelbanan vara färdig från Hålta till Marstrand?


Fråga 2

  1. Vad händer med Turisthotellet?
  2. Vad händer med Båtellet och Societetshuset?
  3. Vilka planer finns för att renovera boendeparkeringen utanför Havshotellet (den är väldigt gropig och dålig)?
  4. Vilka planer finns för att skapa möjligheter att ladda elbilar i Marstrand?

Fråga 3
Parkeringen vid Hålta skola har blivit utbyggd och breddad, vilket är bra! Dock har ännu fler pendlare börjat parkera där, så att det är lika trångt, igen. Det är mycket bra med samåkning men vi behöver en rejäl pendlingsparkering för att inte utsätta barnen och deras omgivande miljö. Mitt förslag är Vävra korsväg!


Fråga 4
Vi har ett stort behov av en återvinningsstation i Hålta distriktet, dels för att minska körningar, dels för att möta nya rutiner/kostnader runt sophämtning i Kungälvs kommun. Förslagsvis vid infarten Hålta församlingshem/kyrka, Hålta skola eller Vävra korsväg.


Fråga 5
Marstrands Idrottsförening formerades för ca 2 år sedan för att bedriva idrottsverksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar i och omkring Marstrand. Syftet är att bidra till ett levande året-runt-samhälle, få barn, ungdomar och vuxna att röra mer på sig, samt att bidra till ett rikare socialt gemenskap. Målet är att det ska finnas minst en aktivitet i veckan för barn och ungdomar att röra på sig och träna i Marstrand. Både barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar är välkomna. Under sommarhalvåret kör vi mestadels fotbollsträning och på vinterhalvåret testar vi olika sporter inomhus i Marstrands skolas gymnastiksal. Gensvaret har varit mycket positivt och idag har vi närmare 50 familjer och enskilda medlemmar i alla åldrar.

Vid sidan om att organisera träningar verkar vi också för att det ska finnas bra utrymmen och utrustning för att träna på. Jämför man vad för anläggningar som finns i Marstrand jämfört med Kode, Kärna, eller exempelvis Diseröd så ligger Marstrand långt efter. Föreningen har tagit fram en övergripande vision för området kring fotbollsplanen som vi skulle vilja utveckla. Visionen kan sammanfattas i:
1. Rusta upp fotbollsplanen på Koön till acceptabelt skick 2. Etablera ett utegym i anslutning till fotbollsplanen och starten på Promemare-lederna. (Frågan om ett utegym finns redan en Motion skriven av Anna Vedin, Moderaterna, som är under behandling av Kommunens förvaltning. Status är dock oklar) 3. Etablera en elljusslinga med start vid fotbollsplanen 4. Rusta upp Klubbstuga/omklädningsrummen 5. Anlägg en kombinerad yta för basket, samt möjlighet att ställa upp skate-ramper i direkt anslutning till fotbollsplanen

För ett drygt år sedan började vi föra samtal med Kungälvs kommuns fritidsavdelning. Ambitionen var att i ett första steg få till punkt 1 ovan (rusta upp fotbollsplanen). Fotbollsplanen på Koön har legat mer eller mindre oanvänd under många år och behövde göras iordning. Vi fick ett mycket bra gensvar från Fritids och blev i början på året lovade att en upprustning av fotbollsplanen skulle ske så vi skulle kunna få tillträde i april 2017. Kommunens entreprenad skulle utföra upprustningen. I april var fotbollsplanen absolut inte klar. Det hade grävts upp stora hål för dränering. Under hela april, maj och juni fick vi använda Kommendantshagen för våra träningar för att fotbollsplanen var ospelbar, samtidigt som vi fortsätter att ligga på kommunen om vad som händer. Vi får tillgång till planen till mitten på augusti. När vi då går över den så är den i princip i minst lika dåligt skick som den var innan arbetet började. Det är fortfarande stora hål i planen, planen "böljar", det låg stora stenblock lite här och var, en del lösa och andra sitter fast i jorden, samt det är stora fläckar som inte är gräsbeväxta. Vi har efter ca 1 år alltså inte fått en bättre plan än vad vi hade innan! Fritids beställning till Entreprenad har inte levererats. Dessutom har engagemanget i klubben börjat svalna när vi inte har möjlighet att träna på ett vettigt sätt.

Efter fortsatt bra diskussioner med den nytillträdda ansvariga för kommunens idrottsanläggningar så har vi nu ordnat så att det hjälpligt går att spela på planen. Dessutom så har det tagits med i budgeten för 2018 att det behövs ca 150k SEK för att göra iordning planen - det jobbet som aldrig blev gjort.

Nu till våra frågor:

  1. Kan ni lova att budgeterade pengar för att rusta upp fotbollsplanen verkligen blir avsatta för det ändamålet och att vi därmed har en acceptabel plan att spela på till april 2018?
  2. Motionen om ett utegym är ute för behandling hos förvaltningen. Vad är status och vad har man kommit fram till? Hur kan vi ta denna motion vidare?
  3. Hur ställer sig kommunen till vår vision om att utveckla området runt fotbollsplanen på Koön?
  4. Hur kan vi som förening tillsammans med Kommunen ta visionen om att utveckla området runt fotbollsplanen vidare? Vem kan vi föra den dialogen med och vad är nästa steg i en sådan dialog?

Fråga 6
Väg 168 genom Tjuvkil är smal, saknar gång-/cykelbana och är hårt trafikerad. Nu planeras för ytterligare byggnation av året runt bostäder på "Tjuvkils ängar". Det har tidigare framförts förslag om att ändra sträckningen på väg 168 från Nordöns norra udde över Tjuvkil fram till Kristiansborg.

Trafikmängden på 168:an ökar och det är mycket begränsade möjligheter att förbättra och säkra 168:an genom Tjuvkil. Förslaget är nu att ta upp det tidigare förslaget och anlägga en vägbank byggd på stolpar över viken Tjuvkil fram till fastlandet vid befintlig väg vid Kristiansborg. En fortsättning av vägen bör anläggas söder om Tjuvkils reningsverk och anslutning till nuvarande väg bör ske vid Gethagen där en rondell anläggs. Att dra in vägen till korsningen vid f.d. Tjuvkilsboden skapar en korsning med för mycket trafik.


Fråga 7
Utvidgning av Marstrands hamn. Området söder om Kvarnholmen på Koön och Mjölkekilen kan vara möjliga för en expansion av Marstrands hamn. Ett första steg kan vara en utbyggnad av sjösättningsramp och bryggor vid Kilholmarna och vattenområdet sydväst Mjölkekilen.

Mitt förslag är att tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att anlägga uppställningsplatser på land, lokalisering av sjösättningsramp och byggnation och anläggning av bryggor. Kanske också sjöbodar. Arbetsgruppen bör bestå av representanter för Hamnverksamheten, Marstrands segelsällskap samt olika avdelningar från Kommunen. Kanske också Sjöfartsverket har ett intresse av att medverka. Enligt uppgifter jag erhållit så är det aktuella området på Koön inte en del av Björnängens Naturskyddsområde.


Fråga 8
Under de senaste åren har trafiken ökat på Koöns gator med den äldre bebyggelsen t.ex. Styrmansgatan, Fredrik Bagges gata och Idrottsgatan. Endast två vägskyltar med hastighetsbegränsning om 30 km/t är idag uppsatta vid Ringplan samt vid infarten till Styrmansgatan och de två parkeringsplatser som ligger i anslutning. Ökningen av trafik kan kopplas till den nya P-platsen vid fotbollsplanen samt till arbetena med reningsverket och de ökande aktiviteterna vid Malepert. De nyanlagda promenadvägarna på norra Koön är mycket populära och innebär också ett ökande antal av tillfälliga besökare vilket är positivt.

Men trafikmiljön i området har blivit lite farlig. Fotgängare, cyklister, mopedister och fordon blandas och flera gator i området saknar trottoarer. Barn leker gärna med bollar på angränsade gräsytor och på gatorna. Det saknas flera skyltar som upplyser om max hastighet om 30 km/t. Flera av tvärgatorna till Fredrik Bagges gata och Idrottsgatan saknar också stoppskylt alternativt "lämna företräde" skylt. Särskilt vid Bohusgatan, Kolonigatan och Malepertsgatan bör skylt monteras då sikten i korsningarna är begränsad. Under sommaren har jag sett flera incidenter där fordon som skall svänga ut på Fredrik Bagges gata utnyttjat "vänsterregeln" vilket medfört risk för kollisioner med cyklister, mopedister och fordon som färdas på Fredrik Bagges gata och Idrottsgatan.
Den "lämna företräde" skylt som i våras monterades vid Rosenbergsgatans korsning med Idrottsgatan och Fredrik Bagges gata har medfört att incidenterna/riskerna för sammanstötning minskat.
Summering av önskade åtgärder:
- uppsättning av fler skyltar med hastighetsbegränsning om 30 km/t.
- montering av stoppskylt alternativt "lämna företräde" skylt på tvärgatorna till Fredrik Bagges gata och Idrottsgatan.


Fråga 9
Idag är det långa köer/svårt att få båt plats speciellt för båtar som sticker lite djupare eller är över 40 fot. Finns det några planer på att tillåta utbyggnad/nybyggnad av hamnarna?


Fråga 10a
Ang. Skolan
1.Hur ser planen ut för utveckla skola och fritidsverksamheten för Marstrand?
2.Hur ser planen ut för att utveckla skolan på Koön?
3.Hur ser kommunens frågeställningar ut? Vilka hinder finns i processen?
4.Vem arbetar med frågorna?


Fråga 10b
Ang. utveckling av fler bostäder
1. Finns det ytterligare planer på liknande områden som Hareslätt?
2. Kommer det att släppas fler tomter inom Marstrandsområdet?


Fråga 11
Hur blir det med parkeringar för boende/skrivna på Marstrandsön på längre sikt?


Fråga 12
Färjan.
Blir det kommunal drift?


Fråga 13
1. Turisten
2. Båtellet
Status?


Fråga 14
Marstrands skola.
Flyttas till Koön, läggas ner, säljas?


Fråga 15
Djuphavskajen.
Kommer den att finnas tillgänglig för framtida seglings- och andra arrangemang


Fråga 16
Personalbostäder.
OM, det byggs en ny skola kan man tänka sig att anpassa byggnaden så att det 'lätt' går att växla till sommarboende och tillbaka igen?


Fråga 17
Nybyggnation.
Status?


Fråga 18
Jag undrar om det finns möjlighet att ordna en återvinningsstation i Hålta?
Det finns tom. i Harestad och jag kan tycka det är bra om den skulle ligga i anslutning till skolan/kyrka/förskola som är en knutpunkt i Hålta. Då kan det enkelt bli en del av barnens vardag, att man ska sortera.


 

  Sidan uppdaterades: