Medborgarstämma Marstrand/Tjuvkil/Hålta

Inkomna frågorFråga 1.1

Marstrandsön: Kommunen måste skärpa reglerna för fordonstrafiken. Marstrandsön är Gå-gata, vilket innebär "gångfart" ( c:a 6 km/tim). Bilar, flakmoper, etc körs i hastigheter som definitivt inte är lämpliga på ön, där barn vistas och leker.

Detta är i första hand en polisfråga. Kommunen ansvarar för att formulera den lokala trafikföreskriften och skylta upp (informera) bilister om vad som gäller, men det är en polisfråga att hantera fortkörning. Dispenser för fordonstrafik hanteras av Hamnkontoret på Marstrand, de informerar också om vilka regler som gäller på ön.

Svar av Martin Hollertz, enhetschef TGP

 

Fråga 1.2. 

Bilar står parkerade på gatorna varje dag året om!!

Kommunen genomför regelbundet kontroller av parkerade fordon både på Koön och på Marstrand. Det utfärdas relativt få parkeringsböter och bedömningen från våra parkeringsvakter är att problemen inte är ohanterligt stora.

Svar från Martin Hollertz, enhetschef TGP

 

Fråga 1.3

Det råder parkeringsförbud ( 5 minuter, eller avlastning och omedelbart tillbaka med bilen till Koön!) Kommunen måste se till att det informeras dels på färjan, dels genom information i brevlådorna. Varje bil, lastbil etc som kör ombord på färjan skall ha en tydlig information i handen, som färjepersonalen delar ut, samt uppmana alla att läsa igenom informationen! Vi måste värna om vår vackra, historiska ö, lastbilstrafiken måste upphöra och Samlastningen måste byggas ut!! Jag vill att dessa frågor tas upp i Kommunfullmäktige snarast möjligt!

 

Vi kommer att from i veckan som kommer dela ut påminnelselappar angående p - förbudet på ön. Har också förslag på ny skyltning vid färjeläget.

Svar av Evalena Rydqvist, hamnchef på Hamnverksamheten

När det gäller samlastning så kommer den inte byggas ut med kommunala medel, utan tvärtom minskas. Däremot har politiken givit förvaltningen i uppgift att se över möjligheter att samlastning sker under marknadsmässiga former och det arbetas det med just nu.

Svar av Morgan Persson (UP)

 

Fråga 2.1. 

Vi vill ha ett besked om när det beslutades om att vägen (väg 168) skulle gå genom Tjuvkil?-

Beslutets togs att avbryta arbetet efter att Länsstyrelsen beslut dat 201304.

Svar av Jenny Bjönness Bergdahl, trafikstrateg på Planering

 

Fråga 2.2.

Vad finns det för underlag till beslutet?


Det togs fram ett PM 2012-08-30 (upprättare Trafikverket). Kommunen, Trafikverket och länsstyrelsen hade under hösten 2012 separata möten om Tjuvkil.

Svar av Jenny Bjönness Bergdahl, trafikstrateg på Planering

 Fråga 3.1.

Kommunstyrelsen har nyligen fattat ett "inriktningsbeslut" som fastslår att en ny skola samt förskola och eventuellt ett allaktivitetshus med bl.a. lokaler för biblioteket och föreningslivet i framtiden skall byggas i vad man kallar "Skogen", som är området mellan kyrkogården och Myrenområdet. Ett planprogram skall utarbetas. Beslutet grundar sig på en lokaliseringsstudie.

Lokaliseringsstudien hänvisar till att översiktsplanenen från 2010 säger att "det är på Koön som service och centrum ska främjas, som en mittpunkt i ett större område" och nämner även att "barnen ska ha en bra närmiljö i sin vardag av lärande och lek". Vidare bedöms att den föreslagna placeringen av skola och förskola samt ev. allaktivitetshus i "Skogen" inte bidrar till att stärka centrum i Marstrand.

Jag vill veta

- varför lokaliseringsstudien inte har utvärderat en satsning på den nuvarande skolbyggnaden med de möjligheter till utbyggnad av den som finns inom skolfastigheten och den angränsande kommunägda fastigheten (det f.d. församlingshemmet). Det skulle vara i enlighet med intentionerna i bevarandeplanen och stärka riksintresset för kulturmiljövården och ge barnen möjlighet till en fantastisk skolmiljö.

Politiken tog ett inriktningsbeslut som går i linje med tidigare beslut när de ombad förvaltningen att ta fram ett planprogram med fokus på verksamhet på detta område "skogen". Planeringsenheten valde då att inte göra planprogram för skogen direkt utan först göra en lokaliseringsstudie då man undersökte 4-5 olika områden och i vissa fall en kombination av två områden för att ha plats att inrymma förskola, skola och ev. allaktivitetshus. Lokaliseringsstudien tog som utgångspunkt att nuvarande plats inte är lämplig om man skall följa riktning i Översiktsplan, delöversiktsplan om centrumutveckling fokuserad på Koön. 90% av eleverna på Marstrands skola pendlar dagligen med färjan. Många i sällskap av sina föräldrar som lägger timmar varje vecka på hämtning/lämning. Dessutom är resvägen för pedagoger lång och krånglig – vi har redan nu svårt att rekrytera behöriga pedagoger.

Samordning med bl.a. förskola är nödvändig för att öka den ekonomiska effektiviteten och därmed högre kvalitet.
Byggnaden där skolan nu har verksamhet är fortfarande viktig för kulturmiljövården – även utan skolverksamhet.

Svar av Miriam Markus-Johansson, utvecklingsledare, Samhällsutvecklingsenheten (SUE)

 

Fråga 3.2.

Varför Marstrandsborna inte har involverats i lokaliseringsutredningen och fått ge sin syn på de beskrivna förutsättningarna och förslagen.

 

Medborgardialog/samrådsprocessen är lagstadgad i PBL processer såsom detaljplaner och planprogram. När man nu går vidare med planprogram så blir det samråd och möjlighet att berika arbetet. Dock kan det finnas anledning att beakta att man ändå beaktar behovet av någon form av medborgardialog i ett tidigare stadie i frågor såsom lokalisering av förskolor/skolor.

Svar av Miriam Markus-Johansson, utvecklingsledare, Samhällsutvecklingsenheten (SUE)

 

Fråga 3.3. 

Har kommunen reserverat mark för ett framtida s.k. särskilt boende för äldre personer med vårdbehov och i så fall var?

 

Kommunen har inte reserverat mark för ett framtida äldreboende. ÖP stadgar att kommunal service först och främst skall utvecklas på Koön så om nytt boende skall planeras så är det sannolikt att detta lokaliseras på Koön.

Svar av Miriam Markus-Johansson, utvecklingsledare, Samhällsutvecklingsenheten (SUE)

 

Fråga 4. 

Varför luktar färjan så illa?
Hur påverkas vi av så mycket illaluktande utsläpp dagligen?
Har man mätt vad dessa utsläpp innehåller?
Jag som undrar är åretruntboende på Hedvigsholmen sedan 2003.
Utsläppslukten har blivit värre med åren.

 

Marstrandsfärjan körs på miljövänlig diesel. Båda färjorna är på varv varje år då maskiner, bränslefilter och system i övrigt byts och ses över.

Vi har ej fått frågan tidigare och kan ej heller förstå vad som menas med dålig lukt.
Det har inte gjorts några mätningar, vad jag känner till.

Svar av Evalena Rydqvist, hamnchef på Hamnverksamheten

 

Tillkommna frågor från stämman

 

Fråga 1.

Fråga inkom om cykelbanan som planeras från Hålta till Tjuvkil. Vilken sida av vägen skall cykelbanan gå? När skall den färdigställas?

 

Svar på fråga 1. 

Sida är ännu inte vald. Det kommer dröja ett par år innan vägplanen är färdig.

Svar av Paul Khoury, Projektledare Samhällsbyggnad

 

Fråga 2.

Fråga kring Hareslätt 1. I det området som man har valt att bygga på så växer det blåsippor och gullvivor. Frågeställaren undrar om det kan vara tillåtet att bygga där.

Svar på fråga 2. 

Kungälvsbostäder vet om att det växer blåsippor på deras tomträttsfastighet och kommer att flytta dom innan markarbetena startar.

Svar av Gunbritt Ornée, mark- och exploateringsingenjör på enhet Mark och exploatering

  Sidan uppdaterades: