Utbyggnad av väg och cykelväg

I Kungälvs kommun planeras och byggs ett flertal vägar och gång- och cykelvägar.

Vägar

Väg 168 Eklöv-Kareby

Vägplanen för är pausad på grund av kostnadsökning. Trafikverket har beslutat att pausa och samtidigt se på alternativa lösningar. Mer information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk).

En vägplan tas fram för väg 168, Ekelöv-Kareby. Trafikverket vill öka trafiksäkerheten, framkomligheten och minska trafikbelastning i Ytterby. Vi vill även skapa en bättre förbindelse mellan Kareby-E6.

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad framkomlighet, framför allt under semesterperioden. Vägen saknar en separerad gång- och cykelväg och dessutom orsakar trafiken bullerstörningar, främst i Ytterby.

Kungälvs kommun planerar för verksamhetsområden mellan E6 och väg 574 och nya bostäder i Kareby. En koppling mellan 574 vid Kareby och en ny trafikplats vid E6 är därför angelägen. Vid trafikplatsen kan busshållplatser och pendelparkering anläggas, vilket ökar möjligheten att åka buss.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk) – skriv 168 i sökrutan


Väg 168 delen Tjuvkil

Vägplanen för är pausad på grund av kostnadsökning. Trafikverket har beslutat att pausa och samtidigt se på alternativa lösningar. Mer information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk)

Väg 168 mellan Kungälv-Marstrand är sommartid hårt belastad med behov av säkerhetshöjande åtgärder. Nu ska vägen breddas och det kommer att byggas en ny gång- och cykelväg. Trafikverket kommer att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i korsningarna, gångpassager samt rusta upp busshållplatser.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats (extern länk) – skriv 168 i sökrutan.

Sparråsvägen

I planarbetet gällande bostadsområdet Tega ängar (Vena 1:3) ingår en förlängning av Sparråsvägen. När detaljplanen har genomförts så kommer Sparråsvägen att fungera som en huvudgata genom området, denna förväntas vara klar i december 2018. Mer information om detaljplanen för Vena 1:3


Cykelvägar

Kungälvs kommunstyrelse har satsat på att bygga ut cykelvägnätet ute på landsbygden de senaste 10 åren. Första året satsades 5 miljoner kronor, under åren 2006-2013 satsades 10 miljoner kronor och sedan år 2014 har det avsatts 20 miljoner kronor per år.

I Kungälvs kommun saknas ett fungerande cykelvägnät som binder ihop kommunens fem tätorter och i många år har kommunen utövat påtryckningar på Trafikverket eftersom det ligger på deras ansvar att bygga längst det statliga vägnätet. Det arbetades fram ett gemensamt styrdokument Cykelvägar i Kungälv 2005-2015 (pdf, nytt fönster). Vilka tätorter som skall bindas ihop har analyserats och resultatet redogörs i en prioriteringslista.

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplaner för sex nya gång- och cykelvägar i Kungälv kommun. Syftet är att skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler gång- och cykelvägar leder förhoppningsvis till att fler väljer ett mer miljövänligt transportsätt än bil.

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan och bygghandling, Kungälvs kommun ansvar för anläggandet för nedanstående vägar:

  • Väg 616 Solberga – Tunge skola. Detta projekt är pausat.

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och för anläggandet av nedanstående vägar:

 

Området runt Kongahällagatan

En ny gång- och cykelväg byggs norr om Kongahällagatan och vidare över E6 via en ny gång- och cykelbro. Trafikverket ansvarar för att bygga den nya gång- och cykelbron över E6. Arbetet planeras vara klart i slutet av 2017.

Ovanstående skisser visar hur den nya gång- och cykelbron kommer att se ut.

Inom Kongahällaområdet ska en ny gång- och cykelväg byggas från gångtunneln under Marstrandsvägen, mot nya handelsanläggningen via Inlandsgatan och Älvebacken, fram till Resecentrum.


Sparråsvägen

Sparråsvägen är idag bred och saknar en gång- och cykelväg som är som avskild från körbanan. En gång- och cykelväg ska byggas utmed hela befintliga Sparråsvägen, byggnationen beräknas vara klar till oktober 2017. Inom detaljplan Vena 1:3 förlängs Sparråsvägen och en gång- och cykelväg byggs längs med hela Sparråsvägen. Den byggnationen beräknas vara klar i december 2018.

Prästvägen

En gång- och cykelväg ska byggas från Romelandavägen utmed Prästvägen upp till Diseröds skola. Mer information om detaljplanen för Diseröds skola.

I samband med byggnationen av Diseröds centrum byggs en gång- och cykelväg från Prästvägen, parallellt med Romelandavägen. Mer information om detaljplanen för Diseröds centrum.

  Sidan uppdaterades: