Ombyggnad av Kungälvsmotet, östra sidan

Kungälvsmotet är redan idag starkt trafikerat, och med kommande exploatering av handel och bostäder kommer trycket att öka ytterligare. För att säkra framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten trots ökad trafikmängd bygger Trafikverket om Kungälvsmotet och del av Marstrandsvägen.

Byggnation pågår på östra sidan av Kungälvsmotet med ombyggnation av ramper och del av Marstrandsvägen, väg 168. Arbetet innebär att det blir fler filer och därmed bättre framkomlighet.

Omläggning av trafiken från befintlig avfartsramp till de nya ramperna planeras att göras i början på oktober.

Arbetet planeras pågå fram till december men kan bli klart tidigare.

På västra sidan ska Trafikverket bygga ny rampanslutning i form av cirkulationsplats och separat busskörfält från Christian IV:s väg till ny cirkulationsplats och ny körfältsindelning på bron över E6. Byggstart planeras bli vid årsskiftet 2017/2108.

  Sidan uppdaterades: