VA-arbete och gatuarbete i Tveten

I april 2016 startar Kungälvs kommun ett VA-arbete i Tvetenområdet för att ge en bättre säkerhetsmarginal i framtiden. Efter detta arbete kommer vi också att bredda gångbanan utmed Fridhemsgatan, se över skyltning och parkeringsfickor på Ängsgatan. På Fridhemsgatan görs hastighetsdämpande åtgärder i form av chikaner. Det förbereds också för fiber i området.

Entreprenör: Markbygg AB (extern länk)
Platschef: Martin Lindmark
E-post martin.lindmark@markbygg.se
Telefon: 0739-17 04 08

Projektledare Kungälvs kommun: Rebecka Stomvall (e-post)
Byggledare Kungälvs kommun: Roland Bengtsson (e-post)


Belysning och asfaltering

2017-03-27

I Tvetenprojektet ingick från början endast att belysningsstolparna på Madängsgatan skulle bytas ut. Under arbetets gång har det visats sig att belysningsanläggningen är i sämre skick än förväntat. Därför har projektet utökats med att också byta ut alla belysningsstolpar på Fridhemsgatan och några av belysningsstolparna på Ängsgatan och Åkergatan.

Arbetet med uppsättning av den nya belysningen innebär ytterligare grävarbete. För att slippa gräva upp nylagd asfalt väljer vi att avvakta med asfalteringen av gatorna och trottoarerna tills allt grävarbete är klart.

Genom att vi nu tar ett helheltsgrepp på hela Tvetenområdet innebär det att vi inte förväntar oss att behöva göra något mer i området under en lång tid framöver.

Gropar i gatan

2017-03-27

Periodvis har det varit problem för biltrafiken att ta sig fram på grund av gropar i gatan. Om du upplever att gatan är allför gropig kan du kontakta platschef Martin Lindmark, telefon 0739-17 04 08, så ser han till att groparna blir igenfyllda med grus.

Avstängning av Madängsgatan/Ivar Claessons gata

2017-03-27

Under tiden va-arbeten pågår är Madängsgatan sektionsvis avstängd fram till slutet på mars.

Ivar Claessons gata är sektionsvis avstängd under april.

Det innebär att just nu är det flera boende som inte kommer fram till sina tomter för att parkera sina bilar och därför behöver parkera någon annanstans. Vi hänvisar till den kommunala parkeringsplatsen vid förskolan Fridhem och Markbyggs etablering längst ner på Madängsgatan där du kan parkera din bil utan kostnad.

Parkeringsplatsen vid förskolan Fridhem är inringad på ovanstående bild.

 

Tillfälligt vatten - låt kallvattnet rinna

Du som har tillfälligt vatten, tänk på att låta kallvattnet rinna med tunn stråle för att undvika att vattnet fryser.

Skulle det ändå bli något problem med ditt tillfälliga vatten kan du kontakta Markbyggs platschef Martin Lindmark, telefon 0739-17 04 08.

 

Utformning av Fridhemsgatan

Ritning över hur Fridhemsgatan kommer att se ut efter byggnationen våren 2017 (pdf, nytt fönster).

Trottoaren på södra sidan kommer att se ut ungefär likadant som den gör nu, men kommer att vara bredare.
På norra sidan byggs en trottoar som kommer att vara ungefär en meter bred. Trottoaren placeras mellan befintlig kantsten och ut på gatan, det innebär att gatans bredd minskas med en meter. 


Information till boende

Informationsbrev till fastighetsägare på Fridhemsgatan och Ängsgatan 23-27 (pdf, nytt fönster)

Inför varje deletapp kommer vi att informera berörda boende vid ett gemensamt tillfälle. Vi skickar ut kallelse i god tid innan mötet.

Madängsgatan/Ivar Claessons gata

Informationsmöte för Madängsgatan och Ivar Claessons gata hölls den 11 januari.
Powerpresentation från informationsmötet Madängsgatan/Ivar Claessons gata (pdf, nytt fönster)


Fridhemsgatan

Informationsmötet för Fridhemsgatan hölls i början av april 2016.
Powerpointpresentation från informationsmötet Fridhemsgatan (pdf, nytt fönster)

Ängsgatan/Åkergatan

Informationsmöte för Ängsgatan/Åkergatan hölls i augusti 2016.
Powerpointpresentation från informationsmötet Ängsgatan/Åkergatan (pdf, nytt fönster)

 

Tidplan

  • Etapp 3 oktober-december: Ängsgatan
  • Etapp 4 december 2016 - januari 2017: Åkergatan
  • Etapp 5 januari 2017 - mars 2017: Madängsgatan/Ivar Claessons gata
  • Etapp 6 februari-maj: gång- och cykelvägar, asfaltering, farthinder

 

Påverkan

Vid genomförandet kommer de boende att kunna köra fram till sina bostäder under större delen av entreprenaden med undantag från när grävning sker utanför bostaden. Under denna tid är det möjligt att parkera på en tillfällig parkeringsyta vid Madängsgatan. 

  Sidan uppdaterades: