VA-arbete och gatuarbete i Tveten

I april 2016 startar Kungälvs kommun ett VA-arbete i Tvetenområdet för att ge en bättre säkerhetsmarginal i framtiden. Efter detta arbete kommer vi också att bredda gångbanan utmed Fridhemsgatan, se över skyltning och parkeringsfickor på Ängsgatan. På Fridhemsgatan görs hastighetsdämpande åtgärder i form av chikaner. Det förbereds också för fiber i området.

Entreprenör: Markbygg AB (extern länk)
Platschef: Martin Lindmark
E-post martin.lindmark@markbygg.se
Telefon: 0739-17 04 08

Projektledare Kungälvs kommun: Rebecka Stomvall (e-post)
Byggledare Kungälvs kommun: Roland Bengtsson (e-post)

 

2010-10-20

Justering av kanter inbokat

Nu är arbetet med att åtgärda kanter i Tvetenområdet inbokat med Svevia. Arbetet som ska utföras är justering av några kantstenar och asfaltering av snedställda kanter, så kallade cigarrer. Detta arbete kräver att det är torrt på gatan, vilket gör att vädret avgör, men preliminärt planeras arbetet att utföras nästa vecka.

2017-10-10

Åtgärder höga kanter i Tvetenområdet

Under arbetet i Tveten har höjden på gatorna till viss del förändrats för att få bättre lutning fram till brunnarna på gatan. På så sätt ska det förhoppningsvis bli mindre vattenpölar än tidigare. Justeringen har gjort att kanterna in till flera av fastigheterna har blivit för höga. Detta problem kvarstod också efter sista asfalteringen vid gatan och därför kommer det asfalteras en snedställd kant vid de fastigheter som har för hög kant.

Arbetet kommer troligtvis att genomföras om cirka en månad.

2017-07-07

Avslutande arbeten

Nu är majoriteten av arbetet i Tveten färdigställt, men några mindre arbeten kvarstår under augusti och början av september. Under semestern kommer det att vara full framkomlighet på gatorna. Ett asfaltslager återstår eftersom gatorna behöver få sätta sig innan detta lager läggs på. Vi är medvetna om att det är en del höga kanter från fastigheterna och kommer därför att boka in denna slutasfaltering så snart som möjligt efter semestern. Vi tackar för allt samarbete under denna tuffa tid och hoppas att ni har lite ytterligare tålamod under denna sista tid som behövs för att få snyggt i området.

2017-06-22

Asfaltering

Mellan den 28 juni och den 7 juli sker asfaltering och förbättringsåtgärder på del av Tvetgatan, från Ranrikegården och upp till Dämmevägen. Först sker fräsning, brunnsbyten, dikning, sopning med mera innan asfalteringen påbörjas. Arbetet innebär tidvis begränsad framkomlighet.

Ni kan nu parkera på gatorna under helgen och på kvällstid, däremot så får det inte stå några bilar parkerade på gatorna under vardagarna. Eftersom det är dåligt mothåll innan asfalten är på plats är det viktigt att ni inte kör upp på trottoaren, eftersom kanstenen kan vika sig.

Tillfälliga parkeringar

Vi hänvisar till den kommunala parkeringsplatsen vid förskolan Fridhem och Markbyggs etablering längst ner på Madängsgatan där du kan parkera din bil utan kostnad.

Parkeringsplatsen vid förskolan Fridhem är inringad på ovanstående bild.

Madängsgatan, Långåkersgatan och Teggatan

Trafik till Madängsgatan, Långåkersgatan och Teggatan sker fortfarande enklast via den tillfälliga infarten från Trollhättevägen.

Belysningsanläggningen

Arbetet med belysningsanläggningen är också inne i slutskedet så här förekommer inga stora schakter längre. Däremot kommer det att utföras en del arbeten i skylift med begränsad framkomlighet som följd.

Belysning och asfaltering

I Tvetenprojektet ingick från början endast att belysningsstolparna på Madängsgatan skulle bytas ut. Under arbetets gång har det visats sig att belysningsanläggningen är i sämre skick än förväntat. Därför har projektet utökats med att också byta ut alla belysningsstolpar på Fridhemsgatan och några av belysningsstolparna på Ängsgatan och Åkergatan.

Arbetet med uppsättning av den nya belysningen innebär ytterligare grävarbete. För att slippa gräva upp nylagd asfalt väljer vi att avvakta med asfalteringen av gatorna och trottoarerna tills allt grävarbete är klart.

Genom att vi nu tar ett helheltsgrepp på hela Tvetenområdet innebär det att vi inte förväntar oss att behöva göra något mer i området under en lång tid framöver.

Gropar i gatan

Periodvis har det varit problem för biltrafiken att ta sig fram på grund av gropar i gatan. Om du upplever att gatan är allför gropig kan du kontakta platschef Martin Lindmark, telefon 0739-17 04 08, så ser han till att groparna blir igenfyllda med grus.

 

Utformning av Fridhemsgatan

Ritning över hur Fridhemsgatan kommer att se ut efter byggnationen våren 2017 (pdf, nytt fönster).

Trottoaren på södra sidan kommer att se ut ungefär likadant som den gör nu, men kommer att vara bredare.
På norra sidan byggs en trottoar som kommer att vara ungefär en meter bred. Trottoaren placeras mellan befintlig kantsten och ut på gatan, det innebär att gatans bredd minskas med en meter. 


Information till boende

Informationsbrev till fastighetsägare på Fridhemsgatan och Ängsgatan 23-27 (pdf, nytt fönster)

Inför varje deletapp kommer vi att informera berörda boende vid ett gemensamt tillfälle. Vi skickar ut kallelse i god tid innan mötet.

Madängsgatan/Ivar Claessons gata

Informationsmöte för Madängsgatan och Ivar Claessons gata hölls den 11 januari.
Powerpresentation från informationsmötet Madängsgatan/Ivar Claessons gata (pdf, nytt fönster)


Fridhemsgatan

Informationsmötet för Fridhemsgatan hölls i början av april 2016.
Powerpointpresentation från informationsmötet Fridhemsgatan (pdf, nytt fönster)

Ängsgatan/Åkergatan

Informationsmöte för Ängsgatan/Åkergatan hölls i augusti 2016.
Powerpointpresentation från informationsmötet Ängsgatan/Åkergatan (pdf, nytt fönster)

 

Tidplan

  • Etapp 6 februari-juni: gång- och cykelvägar, asfaltering, farthinder och belysning

 

Påverkan

Vid genomförandet kommer de boende att kunna köra fram till sina bostäder under större delen av entreprenaden med undantag från när grävning sker utanför bostaden. Under denna tid är det möjligt att parkera på en tillfällig parkeringsyta vid Madängsgatan. 

  Sidan uppdaterades: