VA-arbete och gatuarbete i Tveten

I april 2016 startar Kungälvs kommun ett VA-arbete i Tvetenområdet för att ge en bättre säkerhetsmarginal i framtiden. Efter detta arbete kommer vi också att bredda gångbanan utmed Fridhemsgatan, se över skyltning och parkeringsfickor på Ängsgatan. På Fridhemsgatan görs hastighetsdämpande åtgärder i form av chikaner. Det förbereds också för fiber i området.

Entreprenör: Markbygg AB (extern länk)
Platschef: Martin Lindmark
E-post martin.lindmark@markbygg.se
Telefon: 0739-17 04 08

Projektledare Kungälvs kommun: Rebecka Stomvall (e-post)
Byggledare Kungälvs kommun: Anders Eriksson (e-post)


Madängsgatan/Ivar Claessons gata

Madängsgatan och Ivar Claessonsgata är sektionsvis avstängda fram till mitten av mars. Avstängningen beror på va-arbeten. Tillfällig parkering finns vid Markbyggs etablering på Madängsgatan.

Belysning på Fridhemsgatan, Ängsgatan och Åkergatan

Vi har haft problem med belysningen på Fridhemsgatan, Ängsgatan och Åkergatan. Det har visat sig att belysningskabeln i gatan har varit i dåligt skick och när grävarbetena har skett nära kabeln har den vibrerat sönder. Vi har löst detta genom att dra tillfälliga kablar till några av de befintliga belysningsstolparna.

Vi kommer att byta ut den skadade kabeln och passar då samtidigt på att byta belysningsstolparna längs med Fridhemsgatan. Eftersom det arbetet innebär att vi behöver gräva i kanten av gatan har vi avvaktat med att asfaltera den nya trottoaren. Framkomligheten på Fridhemsgatan kommer att påverkas under ett par dagar när belysningsstolparna byts ut, men det är inte bestämt vilket datum detta ska ske.

Tillfälligt vatten - låt kallvattnet rinna

Du som har tillfälligt vatten, tänk på att låta kallvattnet rinna med tunn stråle för att undvika att vattnet fryser.

Skulle det ändå bli något problem med ditt tillfälliga vatten kan du kontakta Markbyggs platschef Martin Lindmark, telefon 0739-17 04 08.

 

Ängsgatan och Åkergatan

Ängsgatan och Åkergatan har begränsad framkomlighet fram till vädret tillåter asfaltering.

 

Utformning av Fridhemsgatan

Ritning över hur Fridhemsgatan kommer att se ut efter byggnationen våren 2017 (pdf, nytt fönster).

Trottoaren på södra sidan kommer att se ut ungefär likadant som den gör nu, men kommer att vara bredare.
På norra sidan byggs en trottoar som kommer att vara ungefär en meter bred. Trottoaren placeras mellan befintlig kantsten och ut på gatan, det innebär att gatans bredd minskas med en meter. 


Information till boende

Informationsbrev till fastighetsägare på Fridhemsgatan och Ängsgatan 23-27 (pdf, nytt fönster)

Inför varje deletapp kommer vi att informera berörda boende vid ett gemensamt tillfälle. Vi skickar ut kallelse i god tid innan mötet.

Madängsgatan/Ivar Claessons gata

Informationsmöte för Madängsgatan och Ivar Claessons gata hölls den 11 januari.
Powerpresentation från informationsmötet Madängsgatan/Ivar Claessons gata (pdf, nytt fönster)


Fridhemsgatan

Informationsmötet för Fridhemsgatan hölls i början av april 2016.
Powerpointpresentation från informationsmötet Fridhemsgatan (pdf, nytt fönster)

Ängsgatan/Åkergatan

Informationsmöte för Ängsgatan/Åkergatan hölls i augusti 2016.
Powerpointpresentation från informationsmötet Ängsgatan/Åkergatan (pdf, nytt fönster)

 

Tidplan

  • Etapp 3 oktober-december: Ängsgatan
  • Etapp 4 december 2016 - januari 2017: Åkergatan
  • Etapp 5 januari 2017 - mars 2017: Madängsgatan/Ivar Claessons gata
  • Etapp 6 februari-maj: gång- och cykelvägar, asfaltering, farthinder

 

Påverkan

Vid genomförandet kommer de boende att kunna köra fram till sina bostäder under större delen av entreprenaden med undantag från när grävning sker utanför bostaden. Under denna tid är det möjligt att parkera på en tillfällig parkeringsyta vid Madängsgatan. 

  Sidan uppdaterades: