VA-arbete och gatuarbete i Tveten

I april 2016 startar Kungälvs kommun ett VA-arbete i Tvetenområdet för att ge en bättre säkerhetsmarginal i framtiden. Efter detta arbete kommer vi också att bredda gångbanan utmed Fridhemsgatan, se över skyltning och parkeringsfickor på Ängsgatan. På Fridhemsgatan görs hastighetsdämpande åtgärder i form av chikaner. Det förbereds också för fiber i området.

Entreprenör: Markbygg AB (extern länk)
Platschef: Martin Lindmark
E-post martin.lindmark@markbygg.se
Telefon: 0739-17 04 08

Projektledare Kungälvs kommun: Rebecka Stomvall (e-post)
Byggledare Kungälvs kommun: Roland Bengtsson (e-post)

 

2017-05-23

Korsningen Fridhemsgatan - Ivar Claessons gata

Bytet av Va-ledningar är nu inne i slutskedet. Korsningen Fridhemsgatan - Ivar Claessons gata beräknas kunna öppnas för genomfart till nästa helg. Det kommer bara vara några mindre gropar kvar för provtryckning med mera. Däremot kommer det vara ganska stora nivåskillnader innan vi hunnit få på asfalten, så vi uppmanar till att köra lugnt och försiktigt över korsningen.

Madängsgatan, Långåkersgatan och Teggatan

Trafik till Madängsgatan, Långåkersgatan och Teggatan sker fortfarande enklast via den tillfälliga infarten från Trollhättevägen.

Tvetenstigen

Gång- och cykelvägen Tvetenstigen är nu öppen för gång och cykeltrafik.

Belysningsanläggningen

Arbetet med belysningsanläggningen är också inne i slutskedet så här förekommer inga stora schakter längre. Däremot kommer det att utföras en del arbeten i skylift med begränsad framkomlighet som följd.

Asfaltering

Ängsgatan och Åkergatan

Justering och beläggningsarbeten på Ängsgatan och Åkergatan kommer att ske under perioden 29 maj - 9 juni.

Madängsgatan och Ivar Claessons gata

Justering och beläggningsarbeten på Madängsgatan och Ivar Claessons gata sker kommer att ske under perioden 5 juni - 16 juni.

 

Förlängd och uppdaterad tidplan

På grund av lång leveranstid av belysningsanläggningen och flera oförutsedda förändringar måste tyvärr tidplanen förskjutas, vilket innebär att projektet avslutas cirka två veckor senare än beräknat. Tidplanen längst ner på sidan är uppdaterad.

 

Tillfälligt vatten

Ivar Claessons gata

Tillfälligt vatten kommer att kopplas in på fastigheterna på Ivar Claessons gatan (sträckan Madängsgatan - Fridhemsgatan) under tiden ledningarna byggs om. Preliminär dag för start av tillfälligt vatten är den 7 april. Troligtvis påverkar det inte vattentillförseln till fastigheterna.

Tillfälligt vatten - låt kallvattnet rinna

Låt kallvattnet rinna med tunn stråle när du inte använder vattnet.

Skulle det ändå bli något problem med ditt tillfälliga vatten kan du kontakta Markbyggs platschef Martin Lindmark, telefon 0739-17 04 08.

 

Belysning och asfaltering

I Tvetenprojektet ingick från början endast att belysningsstolparna på Madängsgatan skulle bytas ut. Under arbetets gång har det visats sig att belysningsanläggningen är i sämre skick än förväntat. Därför har projektet utökats med att också byta ut alla belysningsstolpar på Fridhemsgatan och några av belysningsstolparna på Ängsgatan och Åkergatan.

Arbetet med uppsättning av den nya belysningen innebär ytterligare grävarbete. För att slippa gräva upp nylagd asfalt väljer vi att avvakta med asfalteringen av gatorna och trottoarerna tills allt grävarbete är klart.

Genom att vi nu tar ett helheltsgrepp på hela Tvetenområdet innebär det att vi inte förväntar oss att behöva göra något mer i området under en lång tid framöver.

Gropar i gatan

Periodvis har det varit problem för biltrafiken att ta sig fram på grund av gropar i gatan. Om du upplever att gatan är allför gropig kan du kontakta platschef Martin Lindmark, telefon 0739-17 04 08, så ser han till att groparna blir igenfyllda med grus.

 

Utformning av Fridhemsgatan

Ritning över hur Fridhemsgatan kommer att se ut efter byggnationen våren 2017 (pdf, nytt fönster).

Trottoaren på södra sidan kommer att se ut ungefär likadant som den gör nu, men kommer att vara bredare.
På norra sidan byggs en trottoar som kommer att vara ungefär en meter bred. Trottoaren placeras mellan befintlig kantsten och ut på gatan, det innebär att gatans bredd minskas med en meter. 


Information till boende

Informationsbrev till fastighetsägare på Fridhemsgatan och Ängsgatan 23-27 (pdf, nytt fönster)

Inför varje deletapp kommer vi att informera berörda boende vid ett gemensamt tillfälle. Vi skickar ut kallelse i god tid innan mötet.

Madängsgatan/Ivar Claessons gata

Informationsmöte för Madängsgatan och Ivar Claessons gata hölls den 11 januari.
Powerpresentation från informationsmötet Madängsgatan/Ivar Claessons gata (pdf, nytt fönster)


Fridhemsgatan

Informationsmötet för Fridhemsgatan hölls i början av april 2016.
Powerpointpresentation från informationsmötet Fridhemsgatan (pdf, nytt fönster)

Ängsgatan/Åkergatan

Informationsmöte för Ängsgatan/Åkergatan hölls i augusti 2016.
Powerpointpresentation från informationsmötet Ängsgatan/Åkergatan (pdf, nytt fönster)

 

Tidplan

  • Etapp 5 januari 2017 - maj 2017: Madängsgatan/Ivar Claessons gata
  • Etapp 6 februari-juni: gång- och cykelvägar, asfaltering, farthinder och belysning

 

Påverkan

Vid genomförandet kommer de boende att kunna köra fram till sina bostäder under större delen av entreprenaden med undantag från när grävning sker utanför bostaden. Under denna tid är det möjligt att parkera på en tillfällig parkeringsyta vid Madängsgatan. 

  Sidan uppdaterades: