Aröd

Planprogram för Aröd.

Aröd: Övergripande planprogram
Handläggare: Anna Ulvehed
Diarenummer: KS2019/0414

Status

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 2 mars – 30 mars 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré på Ytterbyvägen 2. 

Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit till Kungälvs kommun, Samhälle och utveckling senast tisdag den 30 mars 2021 via e-post till kommun@kungalv.se eller via brev till Stadshuset, 442 81 Kungälv. E-postmeddelande eller brev ska vara märkt med diarienummer KS2019/0414.

 

Områdesbeskrivning

Aröd är ett kustnära fritidshusområde där bebyggelsen numer är en blandning av fritidshus och friliggande bostadshus. Aröd fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet i kommunen Det finns bland annat en tillgänglighetsanpassad badplats och i området finns även värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Översiktsplan 2010 visar ett antal områden för bostadsutveckling som bör utredas och i Aröd finns värden för både rörligt friluftsliv, natur- och kulturvärden.

 

Syfte

Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt att ange ställningstaganden inför fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av kommunalt VA ta ställning till framtida bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en försiktig komplettering av bostadsbebyggelse utifrån ortens karaktär och att omvandla områdesplaner till detaljplaner.

Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning och hållbar utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och besökare samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode

  Sidan uppdaterades: