Båtellet

Detaljplan för Marstrand 5:39 med flera (Båtellet med mera).

Marstrand: kallbad, hotell och vandrarhem
Diarenummer: KS2019/1311 

Status

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 att nytt planarbete ska starta. Inriktningen för det nya planarbetet är samma som för det tidigare planarbetet.

Det tidigare planarbetet (KS2013/1416) slutade med att domstol beslutade att upphäva kommunens beslut om antagande av detaljplan. 

 

Bakgrund

I det tidigare planarbetet (KS2013/1446) antogs ny detaljplan av kommunfullmäktige 2017-11-09. Kommunens beslut om antagande överklagades till mark- och miljödomstolen av närboende och naturskyddsföreningen. Mark- och miljödomstolen beslutade 2018-10-25 att upphäva detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade sedan att inte ge prövningstillstånd. Domstolens avgörande att upphäva detaljplanen står därmed fast. 

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Marstrand och omfattar byggnaden Båtellet, med omgivande byggnader, Kungsplan samt ett område på hamninloppets västra sida där det tidigare funnits ett kallbadhus.

 

Syfte

Detaljplanen syftar även till att reglera och säkerställa de höga kulturhistoriska värdena hos befintliga byggnader samt reglera villkoren för hur nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kulturmiljön.

 

  Sidan uppdaterades: