Båtellet med mera, Marstrand 5:39 med flera

Detaljplan för Marstrand 5:39 med flera (Båtellet med mera)

Handläggare: Viktor Zettergren
Dnr: 2013/1416

 

Status

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 9 november 2017. Du hittar handlingarna under Antagande.

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen och avvaktar beslut.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Marstrand och omfattar byggnaden Båtellet, med omgivande byggnader, Kungsplan samt ett område på hamninloppets västra sida där det tidigare funnits ett kallbadhus.

 

Syfte

Syfte med planen är att möjliggöra utveckling av Marstrand med kurbad, hotell och vandrarhem i området kring det nuvarande vandrarhemmet Båtellet. Detaljplanen syftar även till att reglera och säkerställa de höga kulturhistoriska värdena hos befintliga byggnader samt reglerar villkoren för hur nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kulturmiljön. 

  Sidan uppdaterades: