Dammbergen

Planprogram för Dammbergen. Prenumerera på sidan genom att ange din mailadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

Plats: Bostäder - Skola- LSS
Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2020/1014

Status

Beslut om planläggning med planprogram fattades av kommunfullmäktige den 13 maj 2020. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar beräknas finnas framme under 2021. Just nu pågår utredningsarbete.

Områdesbeskrivning

Projektet omfattar Dammbergens närströvområde som har en utsträckning på ca 750 000 kvadratmeter.

Närströvområdets värden håller på att studeras för att inte missta viktiga natur- eller friluftsområden. Områdets befintliga värden har bedömts vara dess storlek och kvalitet, det behöver utredas tydligare vad detta innebär för att ta tillvara detta samt studera hur dessa värden skulle kunna utvecklas vid en exploatering. Detta kan påverka områdets möjliga omfattning och utformning av exploateringen. Naturvärdesinventering är gjord och fladdermus- fågel- och groddjursinventering pågår.

Det finns registrerade fornlämningar i området samt misstankar om att det kan förekomma betydligt fler fornlämningar än vad som är utrett. Detta håller på att studeras och kan komma att påverka områdets möjliga omfattning och utformning av exploateringen. Arkeologisk utredning steg 1 är gjord och arkeologisk utredning steg 2 pågår.

Syfte

Planprogrammets syfte är att utreda möjlig exploatering som omfattar bostäder, skola samt LSS-boende. Hur kommunen vill utveckla området är inte klarlagt och det behöver utredas hur området ska samverka med omkringliggande bostadsområden.

 

  Sidan uppdaterades: