Ängegärde 5:1 — Bostäder och äldreboende

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt äldreboende, samt möjliggöra utökad byggnation av bostäder med stadsmässig karaktär.

Detaljplan för Ängegärde 5:1 med flera

Handläggare: Kristina Stenström
Diarenummer: KS2020/1425

Status

Beslut om planläggning fattades av kommunstyrelsen den 16 december 2020. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar beräknas finnas framme under 2021. Just nu pågår utredningsarbete.

Områdesbeskrivning

Området som avses planläggas för äldreboende och bostäder används idag framför för idrottsändamål. Inom området finns idag även befintliga bostäder och en dagvattendamm.

Området ligger inte långt från centrala Kungälv och är ett område med möjligheter att utvecklas till ett område med en mer stadsmässig karaktär.

  Sidan uppdaterades: