Entré Ytterby

Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 med flera.

Ytterby: Bostäder - Verksamhet
Handläggare: Kenneth Fondén
Diarienummer: KS2015/1826

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 25 januari – 19 februari 2019. Du hittar handlingarna under Planamsamråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter. 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid Hollandsgatan sydost om rondellen vid Marstrandsvägen – Torsbyvägen, cirka 600 meter öster om Ytterby station.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter.

  Sidan uppdaterades: